کاربرد نظریه ویتکین در آموزش کارآفرینی: مطالعه موردی دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1389، صفحه 7-21

خوشقدم خالدی؛ زهرا اطهری؛ کیومرث زرافشانی؛ محمد قهرمانی


تأثیرات ارتباطات بین‌المللی آموزش عالی در برنامه‌های درسی آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، مهر 1387، صفحه 8-20

محبوبه عارفی؛ باقر حجازی؛ راضیه قاهری


نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن

دوره 4، شماره 2، مهر 1390، صفحه 8-27

محمد یمنی؛ سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ اباصلت خراسانی


مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 9-30

مرتضی کرمی؛ هاشم فردانش؛ عباس عباسپور؛ مهناز معلم


نقش مدیریت تنوع در بهبود کیفیت کار تیمی؛ تأملی بر تجربه تیم‌های کاری شرکت ساپکو

دوره 6، شماره 1، تیر 1392، صفحه 9-26

اباصلت خراسانی؛ حاتم ملکی؛ زهرا معارفوند


مدرسه زندگی باید در پی تربیت کدام شهروند مطلوب باشد؟

دوره 6، شماره 2، مهر 1392، صفحه 9-44

کورش فتحی واجارگاه؛ سوسن کشاورز؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی؛ علی اکبر خسروی؛ طلعت دیبا واجاری؛ حبیب اله پور صادقی؛ مریم رحمتی؛ گیتا زندیه


مفهوم ‏سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات‏ علمی در محیط ‏های دانشگاهی: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، تیر 1393، صفحه 9-38

قاسم سلیمی؛ زهرا صباغیان؛ حسن دانایی فرد؛ محمود ابوالقاسمی


تاثیر سبک‌های تربیتی والدین بر انجام اعمال عبادی فرزندان

دوره 8، شماره 1، تیر 1394، صفحه 9-30

زهرا بیگدلی؛ طیبه ماهروزاده


واکاوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه کژکارکردی‌های آموزشی عالی در ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 9-40

علیرضا مطلبی‌فرد؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی


ارائه‌ی مدلی برای بهبود نظام انتصاب و ارتقای مدیران آموزش و پرورش

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 9-28

حسین پیریائی؛ مصطفی نیکنامی


بررسی عوامل مؤثر بر روش تخصیص منابع آموزش عالی در ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-32

فریبا خالقی سروش؛ محمود ابوالقاسمی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مریم دولو


پدیده افشاگری سازمانی معلم در مدرسه )یافته‌های یک پژوهش پدیدارشناسی(

دوره 11، شماره 1، تیر 1397، صفحه 9-30

طاهره نوروزی وند؛ حسن رضا زین آبادی


آسیب‌‌شناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 9-26

مجید رضائیان؛ محمد توکل؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


شناسایی و ارزشیابی نتایج برنامه درسی رشته مهندسی عمران از دیدگاه اساتید و دانش‌آموختگان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 11-32

10.52547/MPES.15.1.11

فاطمه یزدانی؛ فریدون شریفیان؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ احمد شانه ساززاده


اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 11-28

10.48308/mpes.2023.103244

علیه متاجی نیم ور؛ محمدرضا آهنچیان؛ مرتضی کرمی؛ ابراهیم صالحی عمران


ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی(مورد مطالعه: استان گیلان)

دوره 12، شماره 1، تیر 1398، صفحه 13-46

10.29252/mpes.12.1.13

حسین کریمی نژاد؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ امیر حسین محمد داوودی