بررسی رابطه مؤلفه‌های مدارس یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان و کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مدارس یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان و کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان همدان (6346) بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 362 آزمودنی تعیین گردید. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه شامل مدارس یادگیرنده پارک (2006)، نوآوری شغلی اتلای و اکیف (1982) و کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس سنجری و همکاران (1385) استفاده گردید. برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، و به ترتیب 92/0 ، 78/0 و 84/0 برآورد گردید. یافته‌ها نشان داد که وضعیت مؤلفه‌های مدارس یادگیرنده، نوآوری شغلی معلمان و کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی بالاتر از سطح متوسط بود. به‌علاوه، بین مؤلفه‌های مدارس یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان و کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که مؤلفه‌ی سرآمدی شخصی در پیش‌بینی نوآوری شغلی معلمان مؤثر است، و ابعاد سرآمدی شخصی، الگوهای ذهنی، چشم‌انداز مشترک و یادگیری تیمی بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Learning Schools Components Teachers Job Innovation and Quality of Educational Activities

نویسنده [English]

  • Sirous Ghanbari
Faculty member of Bu Ali Sina University of Hamadan
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between dimensions of learning schools with teachers’ job innovation and quality of educational activities. The research method is descriptive - correlational. Statistical population included all teachers of elementary schools in Hamedan province comprised of 6346 people, and the sample size of 362 subjects was determined based on the Cochran formula. The sampling method used was proportional stratified random sampling. Data collected using three questionnaires including Park’s learning schools (2006), Ettlie & O’Keefe’s innovation (1982) and Sanjari et al’s quality improvement of schools (1385). For appointment reliability, used Cronbach's Alpha coefficient, and estimated .92, .78 and .89 respectively. Results showed that level of learning schools components, teachers’ job innovation, and quality of educational activities was above the average one. In addition, there is a significant positive correlation between learning schools components with teachers’ job innovation, and quality of educational activities. The results of regression analysis indicated that the dimension of personal mastery is effective in prediction teachers’ job innovation; and components of personal mastery, mental models, shared vision, and team learning have the highest impact on predicting the quality of educational activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Educational Activities
  • Learning Schools
  • Teachers’ Job Innovation
امین‌الرعایا، سعیده؛ احمدی، غلامرضا و نادی، محمد علی (1388). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و یادگیری غیررسمی در دبیرستان های شهر اصفهان، رهبری و مدیریت آموزشی، 4 ، 91-73.
حاجعلی، سکینه (1388). بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر تهران، پایان‌نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
رضائیان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ پانزدهم، تهران: سمت.
سنجری، پروین؛ سلیمی، قربانعلی و احمدی، سید احمد (1385). مقایسه کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستان‌های غیرانتفاعی با دبیرستان‌های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 84-1383، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 10 و 11، 166-147.
سنگه، پیتر (1994). پنجمین فرمان در میدان عمل، استراتژی‌ها و ابزارهای ایجاد سازمان یادگیرنده، مهدی خادمی، مسعود سلطانی و عباس علی رستگار (مترجمان، 1388)، تهران: آسیا.
سلیمی، قربانعلی، شاهمندی، الهام (1387). بررسی رابطه سبک رهبری تحولی، تعاملی با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دبیرستان‌های اصفهان، مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 1، 34-21 .
سید جوادین، سید رضا (1390). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ ششم، تهران: نگاه دانش.
شریعتمداری، مهدی. و توانگر، علی (1390). بررسی رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده و خلاقیت مدیران متوسطه استان سمنان، رهبری و مدیریت آموزشی، 1، 93-77 .
عسگری، محمد هادی؛ توکلیان، فرحناز و طالقانی، محمد (1391). بررسی رابطه بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی ، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 64، 60-45.
مقیمی، سید محمد (1390). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران: ترمه.
نژاد ایرانی، فرهاد؛ سیدعباس زاده، میر محمد و اصغری، آرش (1389). بررسی وضعیت ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و رابطه آن با خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی آذربایجان غربی، فراسوی مدیریت، 15، 144-115.
Agus, A., & Hassan, M. (2000). Total quality management practices in manufacturing companies in Malaysia: an exploratory analysis. Total Quality Management, 8 (8), 1041-51.
Armbruster, H., Bikfalvi, A., Kinkel, S., & Lay, G. (2008). Organizational innovation: the challenge of measuring non-technical innovation in large-scale surveys. Technovation, 28, 644-57.
Bae, S. H., Song, J. H., & Kim, H. K. (2012). Teachers’ Creativity in Career Technical Education: The Mediating Effect of Knowledge Creation Practices in the Learning Organization. The Korean Social Science Journal, 39 (1), 59-81.
Bak, O. (2012). Universities: Can They Be Considered as Learning Organizations?: A Preliminary Micro-Level Perspective. The Learning Organization, 19 (2), 163-172.
Biggs, J. (2001). The reflective institution: assuring and enhancing the quality of teaching and learning. Higher Education, 41 (3), 221-38.
Bin Abdullah, M. M., Uli, J., & Tarı, J. J. (2008). The influence of soft factors on quality improvement and performance. The TQM Journal, 20 (5), 436-452.
Bowen, G. L., Rose, R. A., & Ware, W. B. (2006). The Reliability and Validity of the School Success Profile Learning Organization Measure. Evaluation and Program Planning, 29, 97–104.
Brah, S. A., Wong, J. L., & Rao, B. M. (2000). TQM and business performance in the service sector: a Singapore study. International Journal of Operations & Production Management, 20 (11), 1293-312.
Bui. H., and Baruch, Y. (2010). Creating learning organizations: a systems perspective. The Learning Organization, 17(3), 208 – 227.
Chan, K. H. (2009). Impact of intellectual capital on organizational performance. An empirical study of companies in the Hand Seng index. The Learning Organization. Journal of Knowledge and Organizational Learning Management, 16, 4-21.
Chooppawa, R., Sirisuthi, C., Ampai, A. S., and Sripathar, S. (2012). The Development of Learning Organization Model for Private Vocational School. European Journal of Social Sciences, 30 (4), 586-596.
Cohen, J., Mccabe, M. E., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School Climate: Research, Policy, Practice, and Teacher Education. Teachers College Record, 111 (1), 180–213.
Damanpour, F., & Schneider, M. (2008). Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers. Journal of Public Administration Research and Theory, 19,495–522
Damanpour, F., & Wischnevsky, J. D. (2006). Research on organizational innovation: Distinguishing innovation-generating from innovation-adopting organizations. Journal of Engineering and Technology Management, 23, 269–91.            
Desouza, K. C., Awazu, Y., & Ramaprasad, A. (2007). Modifications and innovations to technology artifacts. Technovation, 27 (4), 204-20.
Doherty, G. D. (2008). On quality in education. Quality Assurance in Education, 16 (3), 255-265.
Elton, L. (2001). Quality assurance through quality enhancement. Educational Developments, 2 (4), 1-3.
Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2002). The Management and Control of Quality. 5th ed., South Western, Nashville, TN.
Freel, M. S. (2005). The characteristics of innovation-intensive small firms: evidence from Northern Britain. International Journal of Innovation Management, 9 (4), 401-29.
Freel, M. S., & Robson, P. J. A. (2004). Small firm innovation, growth and performance: evidence from Scotland and Northern England. International Small Business Journal, 22 (6), 561-75.
Goh, S. (2001). The learning organization: an empirical test of a normative perspective. International Journal of Organization Theory and Behavior, 4 (3-4), 329-55.
Gorelick, C., A & Tantawy-Monsou, B. (2005). For performance through learning, knowledge management is the critical practice. The Learning Organization, 12 (2), 125-39.
Hannah, S., and Lester, P. (2009). A Multilevel Approach to Building and Leading Learning Organizations. The Leadership Quarterly, 20(1), 34-48.
Hendricks, K. B., & Singhal, V. R. (2001). Firm characteristics, total quality management, and financial performance. Journal of Operations Management, 19, 269-85.
Herna´ndez-Mogollon, R., Cepeda-Carrio´n, G., Cegarra-Navarro, J. G., & Leal-Milla´n, A. (2010). The role of cultural barriers in the relationship between open-mindedness and organizational  innovation. Journal of Organizational Change, Management, 23 (4), 360-376.
Ho, Li-An. (2011). Meditation, learning, organizational innovation and performance. Industrial Management & Data Systems, 111 (1), 113-131.
Hodgkinson, M., & Kelly, M. (2007). Quality management and enhancement processes in UK business schools: a review. Quality Assurance in Education, 15 (1), 77-91.
Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2008). Educational Administration Theory, Research, and Practice. Eighth Edition. Mc Graw-Hill.
Hult, G., Ketchen, D., & Nichols, E. (2003). Organizational learning as a strategic resource in supply management. Journal of Operations Management, 21, December, 541-56.
Jackson, N. (2005). Principles to support the enhancement of teaching and student learning. Educational Developments, 3 (1), 1-6.
Jimenez-Jimenez, D., Valle, R. S., Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning. Innovation Management, 11 (3), 389-412.     
Johne, A. (1998). Using mark vision to steer innovation. Technovation, 19, 203-7.
Karsten, S., Voncken, E., Voorthuis, M. (2000). Dutch primary schools and the concept of the learning organization. The Learning Organization, 7. 3. 145 – 156.
Kaynak, H. (2003). The relationship between TQM practices and their effects on firm Performance. Journal of Operations Management, 21 (4), 405-35.
Khamis, A. Ali. (2012). Academic Staff's Perceptions of Characteristics of Learning Organization in a Higher Learning Institution. International Journal of Educational Management, 26(1), 55 - 82.
Khasawneh, S. (2010). Learning Organization Disciplines in Higher Education Institutions: An Approach to Human Resource Development in Jordan. Innovative higher education, 8, 273-285.
Laforet, S. (2011). A framework of organizational innovation and outcomes in SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 17 (4), 380-408
Lin, C.-H., Peng, C.-H., & Kao, D. (2008). The innovativeness effect of market orientation and learning orientation on business performance. International Journal of Management, 29 (8), 752-72.
López, S. P., Peón, J. M. M., and Ordás, C. J. V. (2005). Organizational learning as a determining factor in business performance. The Learning Organization, 12(3), 227-245.
Maria, R. F. (2003). Innovation and organizational learning culture in the Malaysian public sector. Advances in Developing Human Resources, 5 (2), 205-14.
McDonald, S. (2007). Education and training for innovation in SMEs: a tale of exploitation. International Small Business Journal, 25 (1), 77-95.
McKimm, J., Ketteridge, H., S.M. & Marshall, S. (2003). Assuring quality and standards in teaching. in Fry, (Eds), A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, 2nd ed., Kogan Page, London.
Meurer, S., Rubio, D., Counte, M., & Burroughs, T. (2002). Development of a healthcare quality improvement measurement tolls: results of a content validity study. Research and Perspectives on Healthcare, 80 (2), 7-13.
Moloi, K. C. (2010). How can schools build learning organizations in difficult education contexts?. South African Journal of Education. 30.n 621-633.
Ottewill, R., & Macfarlane, B. (2002). National report for the business education support team: explicit and implicit judgment of quality – an analysis of the QAA Business and Management Subject Review Reports (2000-2001), Report for LTSN Business Education Support Team, Oxford Brookes University, Oxford.
Pacharn, P., & Zhang, L. (2006). Accounting, innovation, and incentives. Journal of Engineering & Technology Management, 23 (1/2), pp 114-29.
Park, J. H. (2006). Measurement and Validation of Senge’s Learning Organization Model in Korean Vocational High Schools. Unpublished doctoral dissertation, University of Georgia.
Popadiuk, S., & Choo, C.W. (2006). Innovation and knowledge creation: how are these concepts related?. International Journal of Information Management, 26, 302-12.
Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2006). The relationship between organization strategy, total quality management (TQM) and organization performance-the mediating role of TQM. European Journal of Operational Research, 168 (1), 35-50.
Rose, R., Kumar, N., & Pak, O. (2009). The effect of organizational learning on organizational commitment, job satisfaction, and work performance. Journal of Applied Business Research, 25 (6), 55-65.
Salfi, N. A. (2011). Successful leadership practices of head teachers for school improvement. Journal of Educational Administration, 49 (4), 414-432.
Schneider, A. (2006). How quality improvement in health care can help to achieve the millennium development goals. Bulletin of the World Health Organization, 84 (4), p. 259.
Senge, P., Cambron-McCabe, N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., and Kleiner, A. (2000). A Fifth Discipline Field Book for Educators, Parents and Everyone Who Cares About Education. London. Nicholas Brealey Publishing.
Silins, H., Zarins, S., Mulford, B. (2002). What characteristics and processes define a school as a learning organisation? Is this a useful concept to apply to schools? International Education Journal, 3 (1), 24-32.
Simpson, P. M., Siguaw, J. A., & Enz, C.A. (2006). Innovation orientation outcomes: the good and the bad. Journal of Business Research, 59, 1133-41.
Spicer, D., & Sadler-Smith, E. (2006). Organizational learning in smaller manufacturing firms. International Small Business Journal, 24 (2), 133-58.
Subramaniam, R. (2005). A multivariate study of the relationship between organizational learning, organizational innovation and organizational climate in the Australian hotel industry. Unpublished doctoral dissertation, Swinburne University of Technology, Melbourne.
Torokoff, M., Mets, T. (2005). The Learning Organization and Learning in the Organization: The Concept for Improving the Labour Quality in a School. Organization Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 203-216.
Walker, R. M. (2008). An empirical evaluation of innovation types and organizational and environmental characteristics: Towards a configuration approach. Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4), 591–615.
Wang, C. (2008). Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 32, July, 635-57.
Weldy, T. G. (2009). Learning organization and transfer: Strategies for improving performance. The Learning Organization, 16, 58-68.
Wu, C., & Fang, K. (2010). Improving project performance through organizational learning: an empirical study. Technology Analysis & Strategic Management, 22 (2), 261-76.