اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا شمس

دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

gh_shamssbu.ac.ir

سردبیر

کورش فتحی واجارگاه

استاد برنامه ریزی درسی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

k-fathicc.sbu.ac.ir

مدیر داخلی

محمد قهرمانی

دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

m-ghahramanisbu.ac.ir

مدیر اجرایی

سهیلا مختاری

مدیریت آموزشی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

s_mokhtari67yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهناز معلم

Professor of Instructional Systems Design Department of Educational Technology an Literacy, College of Educational, Towson University, USA

www.towson.edu/coe/departments/edtech/faculty/mmoallem.html
mmoallemmtowson.edu

h-index: 7  

امید نوروزی

Associate Professor of Education and Learning Sciences Wageningen University and Research (WUR); Education and Learning Sciences, Netherlands

www.wageningenur.nl/en/Persons/O-Omid-Noroozi.htm
omid.norooziwur.nl

h-index: 21  

امین موسوی

Associate Professor of Evaluation Research and Measurement Department of Educational Psychology and Special Education
University of Saskatchewan

education.usask.ca/profiles/mousavi.php#about
amin.mousaviusask.ca

h-index: 5  

داود معصومی

Educational Science Senior Lecturer at University of Gävle

www.hig.se/DavoudMasoumi
davoud.masoumihig.se
0000-0002-3898-8005

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا آهنچیان

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ahanchi8um.ac.ir

عیسی ابراهیم زاده

دانشیار تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور

ebrahimzissagmail.com

محمود ابوالقاسمی

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

m-abolghasemisbu.ac.ir

علی تقی پور ظهیر

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

a.taghipour95gmail.com

محمدحسن پرداختچی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

m-pardakhtchisbu.ac.ir

جواد حاتمی

استاد علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

j.hatamimodares.ac.ir

محمد حسنی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

mhs_105yahoo.com

اباصلت خراسانی

دانشیار برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

a-khorasanisbu.ac.ir

ناصر شیربگی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

nshirbagigmail.com

زهرا صباغیان

استاد آموزش و پرورش دانشگاه شهید بهشتی

z-sabbaghiansbu.ac.ir

محبوبه عارفی

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

m-arefisbu.ac.ir

جمیله علم الهدی

دانشیار تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی

g_alamolhodasbu.ac.ir

محمد قهرمانی

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

m-ghahramanisbu.ac.ir

محمد میرکمالی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

mkamaliut.ac.ir