اهداف و چشم انداز

مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام­ های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در مباحث مرتبط با موضوع مجله، آن دسته از مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده و یا برای چاپ ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید به ترتیب اولویت وصول چاپ می ­کند. مقالاتی که در سمینارها و کنفرانس­ های علمی ارائه شده­ اند، در صورت عدم انتشار مقاله کامل و در مجموعه مقالات مربوطه، در مجله قابل بررسی و چاپ است. زبان اصلی مقاله، فارسی و خلاصه آن به زبان انگلیسی خواهد بود.

موضوعاتی که مورد توجه این نشریه قرار دارد، عبارت‌است از:

  1. نظریه‌ها و رویکردهای نو در طراحی برنامه‌های  آموزشی و درسی؛
  2. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام های آموزشی؛
  3. برنامه ریزی آموزشی و درسی
  4. مدیریت و رهبری آموزشی
  5. مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی
  6. شیوه های نوین آموزش
  7. آموزش و بهسازی منابع انسانی
  8. ارزشیابی یادگیری (سنتی و الکترونیکی)
  9. سایر موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی