بایگانی

برای داشتن یک بایگانی کامل و همیشگی از فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، کلیه محتویات این مجله روی سایت کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شود.