درباره نشریه

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی وابسته به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی است. انتشار این فصلنامه در سال 1387شروع و در سال 1388 براساس نامه شماره 248655/3 مورخ 2/12/1390 کمیسیون نشریات علمی کشور، نشریه مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­های آموزشی از شماره 3 "پاییز و زمستان 1388" دارای درجه علمی است.