هزینه انتشار

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

هزینه ثبت مقاله: 1000000 (IRR)
نویسندگان می بایست هزینه ثبت مقاله را پرداخت کنند تا مجله بتواند مقاله آنان را پردازش کند.

هزینه انتشار مقاله: 4000000 (IRR)
در صورت پذیرش مقاله برای چاپ لازم است که نویسندگان هزینه چاپ آن را پرداخت نمایند.