لیست داوران

برای دریافت لیست اسامی داوران سال 1399 کلیک کنید.

برای دریافت لیست اسامی داوران سال 1400 کلیک کنید.

برای دریافت لیست اسامی داوران سال 1401 کلیک کنید.

نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی Publons
دکتر امیررضا اصنافی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی Publons
دکتر حمیدرضا آراسته عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی Publons
دکتر نادر برزگر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی Publons
دکتر مریم بناهان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) Publons
دکتر محمدحسن پرداختچی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی Publons
دکتر کامبیز کامکاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی Publons
دکتر اسماعیل جعفری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی Publons
دکتر محمد جوادی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران Publons
دکتر علی خرسندی طاسکوه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی Publons
دکتر حسن رضا زین آبادی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی Publons
دکتر فرهاد سراجی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا Publons
دکتر ناصر شیربگی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان Publons
دکتر سعید صفایی موحد عضو هیات علمی دانشگاه تهران Publons
دکتر فریبا عدلی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) Publons
دکتر نعمت اله عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان Publons
دکتر رضا محمدی چابکی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی Publons
دکتر فاطمه نارنجی ثانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران Publons
دکتر فیروز نوری کلخوران عضو هیات علمی دانشگاه بوعی سینا Publons
 دکتر جلیل فتح آبادی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی Publons
دکتر محمود ابوالقاسمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی Publons
دکتر محسن ایمانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس Publons
دکتر صدف خلیجیان عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد Publons
دکتر حمید ملکی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور Publons
دکتر فرنوش اعلامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر مرتضی بازدار  قمچی قیه مدرس دانشگاه فرهنگیان  
دکتر حیدر تورانی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  
دکتر سیده مریم حسینی لرگانی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  
دکتر محمود حقانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر اباصلت خراسانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر مرتضی رضایی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر علی ستاری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)  
دکتر آیت سعادت طلب عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی  
دکتر غلامرضا شمس عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
 دکتر محسن طالب زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر محبوبه عارفی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر زهره عباباف عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان  
دکتر علی عسگری عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند  
دکتر داود قرونه عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر محمد قهرمانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر زهرا گویا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر نعمت اله موسی پور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان  
دکتر ناهید نادری عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران  
دکتر سیدرضا نظری هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر فاطمه وجدانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر مژده وزیری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)  
دکتر خالد میراحمدی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی Publons
دکتر زهرا معارفوند فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر سمیه دانشمندی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر مائده زارعی ساروکلائی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر کتایون حمیدی زاده فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر سارا سادات خلیفه سلطانی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر هومن دوستی حاجی آبادی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر نادیا سلیمانی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر حامد عباسی  کسانی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی  
دکتر عطیه ملامحمدی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی