دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، 1395 
تأملی بر میراث علمی جهانی رشته مدیریت آموزشی

صفحه 51-84

آرش رسته مقدم؛ عباس عباس پور؛ علی جلالی دیزجی


آسیب‌شناسی تنوع سرمایه انسانی در آموزش عالی

صفحه 85-100

سهیلا مختاری؛ فریبا عدلی؛ پروین احمدی


چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم ؟

صفحه 101-114

طلعت دیبا واجاری؛ اسدالله عباسی؛ کورش فتحی واجارگاه


نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش‌بینی تعهد سازمانی آنان

صفحه 143-162

زهرا ناوی؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ رضوان حسینقلی زاده؛ حسین کارشکی