روابط چندگانه آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان.

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، آزمون روابط چندگانه آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان بود.
روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (315 نفر) بود که 200 نفر از این تعداد (85 نفر کارکنان زن و 115 نفر کارکنان مرد) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. همه آن‌ها پرسشنامه‌های آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد سازمانی را تکمیل کردند. داده‌ها با  مدل همبستگی کاننی تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سطح بالای مهارت و دانش با سطح بالای احساس استقلال و مؤثر بودن همراه است و شدت رابطه کاننی 67/0 است. هم‌چنین، سطح بالای دانش و مهارت با سطح بالای تعهد مستمر همراه است و شدت رابطه کاننی 815/0 است. افزون برآن، یافته‌ها نشان می‌دهد که سطح بالای تعهد مستمر و هنجاری با سطح بالای احساس استقلال و مؤثر بودن همراه است و شدت رابطه کاننی 632/0 است.
نتیجه‌گیری: ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان به‌عنوان یک عامل مهم در توانمندسازی و افزایش تعهد سازمانی کارکنان باید مد نظر مدیران مراکز دانشگاهی قرار گیرد. تلویحات نظری و کاربردی یافته‌ها مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiple Relations of Job Training, Empowerment and Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Saed Moradi 1
  • Siavash Talepasand 2
1 Faculty member of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
2 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University.
چکیده [English]

Aim: This study aimed to the test of multiple relations of job training, empowerment and organizational commitment
Method: The recent study is correlation. The statistical society of this study includes the entire staff of the Islamic Azad University, Eslamshahr Branch (including 315) of which 200 people (85 women and 115 men) were chosen by stratified categorical random sampling method. All of them completed questionnaires of education during serving, empowerment and organizational commitment. We analyzed data by canon correlation model.
Findings: Findings showed that the high level of skill and knowledge is accompanied with the high level   of independency and being effective and the Canon Relationship intensity is 0.67. And also the high level of skill and knowledge is accompanied with the high level of the continuous commitment or responsibility and Canon Relationship intensity is 0.815. Additionally, findings have shown that the high level of continuous and normative commitment has been with the high level of independency and being effective and the Canon Relationship intensity is 0.632.
Conclusion: promoting the level of staff`s knowledge and skill as an important factor in order to empowerment and increase their organizational commitment should be considered by academic centers` managers. We also discussed theoretical and practical implications of the mentioned findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job training
  • organizational commitment
  • empowerment
بانویی، مریم (1372). تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت در بهبود عملکرد شغلی معلمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد ارومیه.
تیغ‌زاده، حسن (1371). بررسی آموزش‌های مدیریتی ضمن خدمت کارکنان و نقش آنها در زمینه‌های انسانی، فنی و تخصصی، حل مسئله و تصمیم‌گیری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد ارسنجان.
حسین‌زاده، داود و برزگر، نادر (1387). فرایند آموزش در سازمان‌ها (چاپ دوم). ساوه: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
خانعلیزاده، رقیه؛ کردنائیچ، اسدا....؛ فانی، علی اصغر و مشبکی، اصغر (1389). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، شماره 3.
راندال، دونالد (1374). تعهد و سازمان. نگرشی مجدد به سازمان انسانی. ترجمه اسفندیار فرج وند. زمینه 51 و 52، 36-39.
سازمان جهانی استاندارد (2000). الزامات سیستم مدیریت کیفیت. ترجمه احمد مهدیزاده، تهران: سازمان صنایع هوا فضا، چاپ سوم.
سیف، علی اکبر (1391). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دوران.
صباغیان، علی (1374). نیازسنجی آموزشی کارکنان اداری ادارات آموزش و پرورش استان خراسان، اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان.
عباس‌زاده، سید محمد (1379). مدیریت سازمان. تهران: نشر کویر.
فتحی واجارگاه، کورش (1386). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.
قنبری، ملیحه (1372). بررسی تأثیر دوره آموزش مدیریت بر عملکرد مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمین همین دوره تحصیلی در شهرستان همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد همدان.
کلاین، پل (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سید جلال صدراسادات و اصغر مینائی، تهران: انتشارات سمت.
محمدی، داوود (1381). برنامه‌ریزی آموزشی بر مبنای وظایف روزانه. تهران: انتشارات نورپردازان.
معصومی، داوود (1380). نیازسنجی آموزشی مدیران صدا در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.
نادری، ناهید؛ جمشیدیان، عبدالرسول و سلیمی، قربانعلی (1386). توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت شرکت پالایش نفت اصفهان. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت، سال هفتم، شماره 27.
نوری، محمدرضا (1374). تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت در بهبود عملکرد شغلی مدیران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 
Ahmadi, F. (2008). The survey of affecting training employee. Tehran: Azad University.
Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, Vol. 63, No. 1.
Altman, T. (1985). The survey of instruction using in organizational effectiveness. The Journal of Management, 25, 30-35.
Blanchard, K. H. & Carlos, J. P. & Randloph, A. (2003). Empowerment take more than one minute. Sanfrancisco: Barret-Koehler.
Bogler, R. & Somech ,A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers, organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools .Teaching and Teacher Education, 20, 289-277.
Castro, C. B. & Armario, E.M. & Ruiz, D.M. (2004). The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management, 15(1), 27-53.
Chiou, H.C. (2010). Investigating the effects of incorporating collaborative action research into an in-service teacher training program. A Department of English Instruction. Taiwan: National Hsinchu University of Education.
Fernandez, S. & Moldogaziev, T. (2011). Empowering public sector employees to improve performance: Does It Work?. The American Review of Public Administration, 41(1), 23– 47.
Garib, M. & Sarmadi, M.R. & Ebrahim Zadeh, I. & Zare, H. & Emami, A.H. (2010). Learning critical thinking in virtual medical education. A qualitative study of faculty members and students experience. Sabezvar University Medical Science Journal, Persian, 17(13), 169-172.
Heseini, S. A. & Badeleh, H.T. & Rouhi, G. H. & Abbasi, A. (2009). The effect of frequent based quizzes on students medical english knowledge. Gorgan University Medical Science Journal. Persian, 6(15), 15-21.
Jiang, J. Y. & Sun, L. Y. & Kenneth, S. L. (2011). Job satisfaction and organization structure as moderators of the effects of empowerment on organizational citizenship behavior: A self-consistency and social exchange perspective. International Journal of Management, Vol. 3, No. 28.
King, K. S. & Kevin, D.T. (2007). Entrepreneurship and spiritual leadership An exploration using grounded theory. Journal of Managerial Psychology, (9)6, 5-8.
Lippin, T.M. (2001). Empowerment base health and safety training & development. Alexandria: 5(7), 54.
Liu, M .M. & Anita, C. W. M. & .Fellows, R. (2007). Enhancing commitment through work empowerment. Engineering Construction and Architectural Management, (6)14,568-580.
Mathieu, J. & Zajac, D.M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequence of organizational commitment. Psychological Bulletin, (2)108, 174-194.
Mishra. A. & Spreitzer, G. M. (1997). The mitigating effect of trust and empowerment. Southern California Studies Center.
Motaheri Nexhad, H. (2003). Discipline of employees training. Tadbir J, Persian.
Podsakoff, P. M. & MacKenzie S. B. & Paine J. B. & Bachrach, D.G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26, 513–563.
Popper, K. (2002). The logic of scientific discovery (2nd English ed.). New York, NY: Routledge Classics. p. 3. ISBN 0-415-27844-9.
Samieh, P. E. (2008). Assessment of employees empowering ways. Pakistan: Baluchistan University.
Savage, S. (2001). Empowerment, available from http://Faculty.Valencia .C. C.U.S.
Scarpello, V. G. & Ledvinka,J. (2006). Personnel /human resource management: empowerment and function. P W S - Kent Publishing Co.
Shannon, &  Osborn, J. (2002). Components of empowerment and how they differently relate to employee job satisfaction: Organizational commitment and intent to leave the job.
Spreitzer, G.M. (1995). An empirical test of a comprehensive model of intrapersonal empowerment in the workplace. American Journal of Community Psychology, 23(5), 601-629.
Spreitzer, G.M. (1995). Psychological empowerment in the workplace :Dimensions, measurement and validation. Academy of Management Journal, 38, 1442-1465.
Thomas, K. W. & Betty, A. V. (1990). Cognitive elements of empowerment: An interpretive model of intrinsic task motivation. Academy Of Management Journal, (4)15, 666-681.
Vecchio, R. (2000). Organizational behavior. Fourth Edition. Harcourt, 104.