آسیب‌شناسی تنوع سرمایه انسانی در آموزش عالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

تنوع سرمایه‌ انسانی، به‌عنوان فرصتی برای سازمان‌ها در خلق نوآوری و دانش‌آفرینی ملاحظه شده است؛ اما سازمان‌ها از نظر توجه به این فرصت با هم تفاوت دارند. این پژوهش درصدد آسیب‌شناسی تنوع سرمایه‌ انسانی در آموزش عالی بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری پژوهش در بخش کمی پژوهش، کارکنان دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی1392-1393 (6493=N) بودند که با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (363=n) در این پژوهش حضور داشتند. برای گردآوری داده‌ها در این بخش از پرسشنامه 40 سوالی عدلی (1388) استفاده شد. روایی پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه شد. در بخش کیفی پژوهش، اطلاع‌رسان‌ها، صاحب‌نظران و خبرگان در حوزه تنوع سرمایه‌ انسانی، با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها در این بخش، از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. داده‌ها در بخش کمی، با t تک نمونه‌ای و نرم‌افزار (SPSS 18) تحلیل شدند. در بخش کیفی، تحلیل داده‌ها به شیوه مقوله‌بندی انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد تنوع سرمایه‌ انسانی در نظام آموزش عالی از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. نظام آموزش عالی با خلق تنوع و مدیریت آن، می‌تواند از مزایای تنوع سرمایه‌ انسانی برخوردار شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Study the Workforce Diversity in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Soheial Mokhtari 1
  • Fariba Adli 2
  • Parvin Ahmadi 2
1 Graduate of Al-Zahra University
2 Faculty member of Al-Zahra University
چکیده [English]

Workforce diversity is regarded as an opportunity for organizations to create innovation and knowledge, but different organizations look at this subject differently. The purpose of this study is to determine the challanges of workforce diversity in higher education from the perspective of academic staff in Tehran. The purpose of this study is practical and the data was collected in a mixed (quantitative - qualitative) method. In the quantitative section, statistical population consisted of the entire employees of Alzahra, Tehran, Shahid Beheshti, Kharazmi and Allameh Tabatabai universities in the 93-92 educational year (N= 6493) from which, using a random stratified sampling method, 363 cases were selected and tested. In this section the 40- item questionnaire of Adli(1388) on “diversity management ”was used. The validity of questionnaire was prooved by surveying academic experts and scholars. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha was calculated (0.80).In the qualitative section the population consisted of experts in the field of diversity management, from which 6 experts were selected by using a purposeful sampling. In this section according to the literature and questionnaires findings semi-structured interview with experts on diversity management was conducted. For data analysis of questionnaires one-sample t-test and were performed by using SPSS software. The qualitative data analysis was conducted by means of categorization method. The results showed that diversity in higher education is undesirable which was similar to the results of interviews with experts .Therefore, it is recommended that in order to exit from the current situation, attention to four factors of culture, law, education and structure should be paid and major revision to the rules and structure of the higher education system should be made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • workforce diversity
  • workforce diversity management
  • higher education
خداداد حسینی، سید حمید؛ شاه طهماسبی، اسماعیل و شمس الهی، سارا (1390). «تبیین جایگاه مدیریت تنوع قومی: عامل فراموش شده بهره وری در مدیریت کلان فرهنگی کشور». ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم. شماره 53 و 54،
خراسانی، اباصلت؛ ملکی، حاتم و معارف وند، زهرا (1392). «نقش مدیریت تنوع در بهبود کیفیت کار تیمی؛ تأملی بر تجربه تیم‌های کاری شرکت ساپکو». فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره 6، شماره 10، ص 26-9.
سنزو، دی و رابینز، استیفن (1389). مبانی مدیریت منابع انسانی. ترجمه میرعلی سیدنقوی و سیامک یعقوبی، تهران: انتشارات مهکامه.
شرمرهورن، جان آر (1381). مدیریت و رفتار سازمانی. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: انتشارات مدیران.
ضرابی نیکچه، سمیه (1390). بررسی میزان بوروکراتیک بودن ساختار نظام آموزش عالی و رابطه آن با اعتماد (مورد مطالعه دانشگاههای تهران). پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
عدلی، فریبا و نیاز آذری، کیومرث (1388). «رابطه مدیریت تنوع نیروی کار و دانش آفرینی سازمانی در آموزش عالی ایران». پذیرفته شده در SID.
قاسمی، محمد (1389). طراحی و تبیین مدل تاثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی در ایران (مطالعه موردی شرکت سهامی و مخابرات استان سیستان و بلوچستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
لاوسن، رابرت بی و شن، زنگ (1381). روانشناسی سازمانی، رفتار سازمانی (مبانی و کاربردها). ترجمه رمضان حسن زاده، مجتبی طبری، ترانه عنایتی و منوچهر نوری، تهران: ساوالان.
 
. Alcazar, F. M., Romero-Fernandez, P. M., Sanchez-Gardey, G. (2011). Effects of Diversity on Group Decision-Making Processes: The Moderating Role of Human Resource Management. Journal of Springer Science. DOI 10.1007/s10726-011-9243-9.
Awino, Z. B. (2013), “Top Management Team Diversity, Quality Decisions and Organizational Performance in the Service Industry”, Journal of Management and Strategy, Vol. 4, No. 1.
Begec, S. (2013).Effective Diversity Management Initiatives.International Review of Management and Marketing.Vol. 3, No. 2, pp.63-74.
Bogaert, S. & Vloeberghs, D. (2005), “Differentiated and Individualized Personnel Management: Diversity Management in Belgium”, Journal of European Managementdoi:10.1016/j.emj.2005.06.001.
Choi, S. & Rainey, H. G. (2010).Managing Diversity in U.S. Federal Agencies: Effects of Diversity and Diversity Management on Employee Perceptions of Organizational Performance.Public Administration Review.
Cox Jr., T., Smolinski, C. (1994). Managing Diversity and Glass Ceiling Initiatives as National Economic Imperatives.This report was funded under purchase order B9434717 for the U.S. Department of Labor Glass Ceiling Commission. Opinions stated in this document do not necessarily represent the official position or policy of the U.S. Department of Labor.
Cox, T. H.; Blake, S. (1991). Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational Competitiveness, Academy of Management Executive, Vol.5 No.3.
Deshwal, .P. & Choudhary, S. (2012), Workforce Diversity Management: Biggest Challenge for 21st Century Managers, Journal of Multidisciplinary Research,Vol.2 Issue 4.
Deshwal, .P. &Choudhary, S. (2012), “Workforce Diversity Management: Biggest Challenge for 21st Century Managers”, Journal of Multidisciplinary Research,Vol.2 Issue 4
Ewoh, A. I. E. (2013). Managing and Valuing Diversity: Challenges to Public Managers in the 21st Century. Public Personnel Management, DOI: 10.1177/0091026013487048.
Fisch, C. R. & Trumbull, E. (2008). Managing Diverse Classroom. ASCD Member Book Publications.
Friday, E. &Friday , S. S. (2003),"Managing diversity using a strategic planned change approach", Journal of Management.
Fubara, E., Gardner, M. T., Wolff, J. S. (2011). Applying Diversity Management Principles to Institutions of Christian Higher Education, Journal of Taylor & Francis Group, DOI: 10.1080/15363751003715767.
Herzog, S. (2007). Diversity and Educational Benefits: Moving Beyond Self-Reported Questionnaire Data. Education Working Paper Archive.
Hubbard, E. E. (2004). Diversity Management. Published by: HRD Press.
Kersten, A. (2000). Diversity management Dialogue, dialectics and diversion, Journal of Organizational Change Management, Vol. 13 No. 3, 2000, pp. 235-248.
Knouse, S. B., Smith, A., Smith, P. (2008). Issues in Diversity Management.Department of Management, University of Louisiana at Lafayette.
Özbilgin, M. F. & Syed, J. (2010). Managing Cultural Diversity in Asia A Research Companion. Publishing Limited The Lypiatts 15Lansdown Road Cheltenham Glos GL50 2JA .UK.
Ramarajan , L. & Thomas, D. (2010). A Positive Approach to Studying Diversity in Organizations.Harvard Business School.
Roberson, Q. M. (2006). Disentangling the Meaning of Diversity and Inclusion in Organizations, Journal of sage, DOI: 10.1177/1059601104273064.
Sage, J. M. (2012). Student Perceptions of Diversity. B. A., Presented in Partial Fulfullment of the Requirement for the Degree Master of Arts in the Graduate School of The Ohio State University.
Slater, S. F., Weigand, R. A., Zwirlein, T. J. (2008). The business case for commitment to diversity.Available online at www.sciencedirect.com.
Talkea, K., Salomob, S., Rostc, K. (2010). How top Management Team Ddiversity Affects Innovativeness and Performance Via the Strategic Choice to Focus on Innovation Fields.Journal of Elsevier.
Trenerry, B. &Paradies, Y. (2012). Organizational Assessment: An Overlooked Approach To Managing Diversity And Addressing Racism In The Workplace, Journal of Diversity Management, Volume 7, Number 1
Treven, S. &Mulej, M. (2007). The systemic approach to the encouragement of innovativeness through employee diversity management, Journal of Emerald, DOI 10.1108/03684920710741198.
Wrench, J. (2007). Diversity Management and Discrimination Immigrants and Ethnic Minorities in the EU. Published by Ashgate Publishing Limited.