تأملی بر میراث علمی جهانی رشته مدیریت آموزشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه علم ارتباطات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به‌منظور بررسی وضعیت تولید دانش در رشته‌ی رهبری و مدیریت آموزشی، این پژوهش به روش تحلیل استنادی به‌عنوان یکی از فنون علم‌سنجی انجام پذیرفت. جامعة تحقیق، تولیدات نویسندگان حوزه مدیریت آموزشی نمایه شده در وب‌گاه علوم طی سال‌های 1900 تا 2015 است. برای گردآوری داده‌ها ابتدا با استفاده از مراجع اصلی از جمله دایره‌المعارف، دستنامه، اصطلاحنامه و فرهنگ رهبری و مدیریت آموزشی و نیز راهنمایی اساتید این رشته، تعداد پنجاه کلید واژه مهم انتخاب و در وب‌گاه علوم مورد جستجو قرار گرفت. پس از بازیابی مدارک، داده‌های مربوط به کمک نرم‌افزار هیست سایت مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد، طی دوره مورد مطالعه، تعداد 9385 مدرک، بوسیله 14994 نویسنده و با استفاده از 216815 منبع در هجده قالب مختلف (مقاله، نقد، مرور کتاب و ...) تولید شده است. این مدارک، با مشارکت 3876 مؤسسه از 118 کشور و به 26 زبان نگارش شده‌اند. ماهیت بیشتر آثار منتشر شده جنبة پژوهشی داشته و توسط 2468 نشریه به چاپ رسیده‌ است که در این بین فصلنامه“Educational Administration Quarterly” پرتولیدترین و مجله‌ی“Teachers College Record” مؤثرترین نشریه این رشته هستند. اولین اثر چاپ شده در سال 1900، توسط ساموئل داتون صورت گرفته است و پرتولیدترین و مؤثرترین نویسندگان به ترتیب، فیلیپ هالینجر و رونالد هک هستند. به‌طور کلی نرخ رشد علمی این رشته، 42/21 درصد است و بیش از نود درصد از مدارک آن، طی چهار دهه‌ی اخیر تولید شده‌اند، هم‌چنین، سال 2013 با انتشار 6365 مدرک، بیشترین میزان تولیدات علمی را به خود اختصاص داده‌است. در ضمن، دانشگاه لندن با تعداد 118 مدرک، فعال‌ترین مرکز علمی و کشور آمریکا با تعداد 2474 اثر، معادل 26 درصد از کل مدارک، پرتولیدترین کشور دنیا می‌باشند. مقاله با ارائه پیشنهادهایی جهت توسعه رشته مدیریت آموزشی خاتمه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection on Global Scientific Legacy of Educational Management

نویسندگان [English]

  • Arash Rastehmoghaddam 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • Ali Jalali Dizaji 3
1 PhD in Educational Management, Allameh Tabatabai University
2 Professor, Department of Educational Management, Allameh Tabatabai University
3 Assistant Professor, Department of Communication Science and Knowledge, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate knowledge generation in the field of Educational Leadership and Management (ELM) which used citation analysis as a scientometrics technique. The research population is ELM authors’ productions indexed in web of science (WOS) between 1900 and 2015. Using main references such as ELM encyclopedias, handbooks, thesauri, dictionaries and suggested sources by professors for data gathering, fifty important keywords were identified and searched in WOS. Collected data were analyzed by HISTCITE software. The research results show a total numbers of 9,385 documents produced by 14,994 authors, using 216,815 references in eighteen different formats (Article, critique, book review, etc.). These documents are written in 26 languages by participation of 3,876 institutes from 118 countries. Most of the produced documents are research-oriented and published by 2,468 journals. The “Educational Administration Quarterly (EAQ)” and “Teachers College Record” journals are the most productive and effective journals respectively. The first article published in scientific journals produced by Samuel Dutton in 1900 and the most productive and effective authors are Philip Hallinger and Ronald Heck respectively. The rate of ELM scientific growth is 21.42% and more than 90% of documents have been produced in the last four decades. The most number of articles (6,365) have been produced in 2013. London University with 118 products is the most active scientific institute and USA with 2,474 works (26% of total documents), is the most productive country in the world. The article ends with some suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Leadership and Management
  • scientific legacy
  • educational policy making
  • education
  • web of science
  • scientometrics
حری، عباس و نشاط، نرگس. (1381). بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله‌های مندرج در مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 2(32)، 1-33.
صدیقی، مهری و جلالی منش، عمار. (1391). مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه زمانی 2001-2010 و ترسیم ساختار از آن. فصلنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 2(28)، 363-392.
عابدی جعفری، حسن و حسین زاده، امیر. (1391). ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 18(70)، 77-59.
مروتی، مرضیه و حیاتی، زهیر. (1391). بررسی وضعیت تولید علم در حوزه مدیریت تغییر در پایگاه‌های استنادی Thomson Reuters. پژوهشنامه مدیریت تحول، 8(4)، 93-106.
مقیمی، سید محمد. (1393). مبانی سازمان و مدیریت (نسخه چاپ اول). تهران: راه دان.
میرکمالی، سید محمد. (138). فرهنگ مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات یسطرون.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم و ریاحی نیا، نصرت (1390). تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 8(18)، 27-48.
هراتی، طلعت. (1379). تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های رشته مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
Biglan, A. (1973). Relationships between subject matter characteristics and the structure and output of university departments. Journal of Applied Psychology, 57(3), 204-213.
Bush, T., & Crawford, M. (2012). Mapping the Field over 40 Years : A Historical Review. Educational Management Administration & Leadership, 40(5), 537–543.
Chen , C., McCain , K., White, H., & Lin, X. (2002). Mapping Scientometrics (1981 -2001). ASIST, 25-34.
Cherkowski , S., Currie , R., & Hilton, S. (2012). Who should rank our journals and based on what? Journal of Educational Administration, 50(2), 206-230.
Culbertson, J. A. (1983). Theory in Educational Administration: Echoes from Critical Thinkers. Educational Researcher, 12(10), 15-22.
Duen Lee, Y., McLee , Y., & Hao Chen, S. (2014). The state of the science of accountability theory related to leadership studies: Perspective on the invisib. International Journal of Latest Research in Science and Technology, 3(6), 19-23.
Earley , P., & Weindling, D. (2004). Understanding School Leadership (First ed.). London: Paul Chapman.
English, F. W. (2002). The point of scientificity, the fall of the epistemological dominos, and the end of the field of educational administration. Studies in Philosophy and Education, 21, 109–136.
English, F. W. (2006). Encyclopedia of educational leadership and administration (Vol. 1). United States of America: Sage Publications.
Garfield, E. (2009). From the science of science to Scientometrics visualizing the history of science with HistCite software. Journal of Informetrics, 3(3), 173-179.
Griffiths, D. E. (1979). Intellectual Turmoil in Educational Administration. Educational Administration Quarterly, 15(3), 43-65.
Hallinger , P., & Chen, J. (2014). Review of research on educational leadership and management in Asia: A comparative analysis of research topics and methods, 1995-2012. Educational Management Administration & Leadership, 42(4), 1–23.
Hallinger, P. (2011 b). Developing a knowledge base for educational leadershipand management in East Asia. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 31(4), 305-320.
Hallinger, P., & Bryant, D. A. (2013 a). Review of research publications on educational leadership and management in Asia: a comparative analysis of three regions. Oxford Review of Education, 39(3), 307-328.
Hallinger, P., & Bryant, D. A. (2013 d). Mapping the terrain of educational leadership and management in East Asia. Journal of Educational Administration, 51(5), 618-637.
Hallinger, P., Lee, T. H., & Szeto, E. (2013 b). Review of Research on Educational Leadership and Management in Hong Kong, 1995–2012: Topographical Analysis of an Emergent Knowledge Base. Leadership and Policy in Schools, 12(3), 256-281.
McCarthy, M. M., Kuh, G. D., & Beckman, J. M. (1979). Characteristics and Attitudes of Doctoral Students in Educational Administration. The Phi Delta Kappan, 61(3), 200-203.
Murphy , J., Vriesenga , M., & Storey, V. (2007). Educational Administration Quarterly, 1979-2003: An Analysis of Types of Work, Methods of Investigation, and Influences. Educational Administration Quarterly, 43(5), 612-628.
Okiy, R. B. (2003). A citation analysis of education dissertations at the Delta State University, Abraka,Nigeria. Collection Building, 22(4), 158-161.
Oplatka, I. (2007). The scholarship of educational management: reflections from the 2006 CCEAM conference. International Studies in Educational Administration, 35(1), 92–104.
Oplatka, I. (2008). The field of educational management Some intellectual insights from the 2007 BELMAS national conference. Management in Education, 22(3), 4–10.
Oplatka, I. (2009 b). Educational administration as contextual-based field: reflections from the 2008 Commonwealth conference in SA. International Studies in Educational Administration and Policy, 37(3), 3-20.
Oplatka, I. (2009 c). The field of educational administration A historical overview of scholarly attempts to recognize epistemological identities, meanings and boundaries from the 1960s onwards. Journal of Educational Administration, 47(1), 8-35.
Oplatka, I. (2012 a). Fifty years of publication: Pondering the legacies of the Journal of Educational Administration. Journal of Educational Administration, 50(1), 34-56.
Oplatka, I. (2012 b). The 2011 BELMAS Conference: new topics, diverse ideas, much more international than before. Management in Education, 26(1), 21–27.
Oplatka, I. (2013). The 2012 CCEAM Conference in Cyprus: Some Signs of the Field’s Intellectual Maturity and Global Expansion. International Studies in Educational Administration (ISEA), 40(3), 3-16.
Papa, R. (2005). The discipline of education administration: Crediting the past. National Council of Professors of Educational Administration Connexions (pp. 5-22). Houston: TX.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Podsakoff, N. P., & Bachrach, D. G. (2008). Scholarly Influence in the Field of Management: A Bibliometric Analysis of the Determinants of University and Author Impact in the Management Literature in the Past Quarter Century. Journal of Management, 30(4), 641-720.
Ponzi, L. J. (2002). The intellectual structure and interdisciplinary breadth of knowledge management: A bibliometric study of its early stage of development. Scientometrics, 55(2), 259–272.
Rafael, A., Rodriguez, R., & Navarro, J. (2004). changes in the intellectual structure of strategic management research: a bibliometrics study of the strategic management journal, 1980-2000. Strategic Management Journal, 25(10), 981–1004.
Ribbins, P. (2007). A personal BELMAS history. Management in Education, 21(1), 1–3.
Richardson , J. W., & McLeod, S. (2009). Where Should Educational Leadership Authors Publishto Get Noticed by the Top Journals in the Discipline? Educational Administration Quarterly, 45(4), 631-639.
Ruiz, O. (2009). The citation indexes and the quantification of knowledge. Journal of Educational Administration. 47(2), 250-266.
Sengupta, I. N. (1992). Bibliometrics, Informetrics, Scientometrics and Librametrics: An Overview. Libri, 42(2), 75–98.
Serenko, A., Bontis, N., Booker, L., Sadeddin , K., & Hardie, T. (2010). A scientometric analysis of knowledge management and intellectual capital academic literature (1994-2008). Journal of knowledge management, 14(1), 3-23.
Tai , C. H., Lee, C. W., & Lee, Y. (2014). Mapping the intellectual of structure of education management. The International Journal of Organizational Innovation, 7(2), 98-115.
Thomas, A. R. (2010). “Educational leadership as a field of study: professional journals 1994-2006”. in Baker, E., Peterson, P. and McGaw, B. (Eds), The International Encyclopedia of Education, 3rd ed., Elsevier, Oxford, 731-739.
Thomas, A. R. (2012). Succeed or else! Reflections on the 50th anniversary of the Journal of Educational Administration. Journal of Educational Administration, 50(1), 12-33.
Wall, N. E. (2001). A critical analysis of the theories, models, and policies of educational administration. A Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of master of education, the university of new brunswick, Canada.
Walton, J. (1970). The Dissimilarity of Educational administration. Public Administration Review, 30(1), 56-59.
Willower, D. J. (1975). Theory in educational administration. UCEA Review, 16(5), 2–10.