شناسایی و ارزشیابی نتایج برنامه درسی رشته مهندسی عمران: از نکاه اساتید و دانش‌آموختگان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات علمی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

10.29252/mpes.2021.222025.1018

چکیده

هدف: رشته مهندسی عمران امروزه از جمله رشته‌های پرطرفدار می‌باشد که دانش‌آموختگان آن مسئولیت‌های زیادی در سازندگی و آبادانی کشور دارند و بر همین اساس لازم است برنامه‌ درسی رشته منتهی به نتایج مطلو گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، شناسایی نتایج مطلوب برنامه درسی کارشناسی رشته مهندسی عمران و ارزیابی وضعیت موجود برنامه‌درسی کارشناسی مهندسی عمران در بعد نتایج بوده است.
مواد و روش‌ها: رویکرد تحقیق، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی است. روش تحقیق کیفی در این مطالعه، پدیدارشناسی و در بخش کمی پیمایشی بوده است. پژوهش حاضر در یکی از دانشگاه‌های جامع کشور انجام شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و ابزار بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری بخش کیفی، اعضای هیات علمی رشته مهندسی عمران دانشگاه مربوطه و بخش کمی دانش‌آموختگان رشته کارشناسی مهندسی عمران طی سال های 1394تا 1397 آن دانشگاه به تعداد 120 نفر بوده است. در بخش کیفی به منظور بررسی عمیق موضوع با همه اعضای جامعه (12 نفر) مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 92 نفر تعیین شد. به منظور تحلیل یافته‌های کیفی از مقوله‌بندی و برای تحلیل اطلاعات کمی نیز از نرم افزارspss استفاده شده است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج برنامه‌درسی رشته مهندسی عمران در سه سطح محصول، برون‌داد و پیامد بررسی شده است.یافته‌ها نشان داد از نظرمصاحبه‌شوندگان نتایج برنامه‌درسی در سطح محصولات عبارت‌اند از تسلط بر دانش پایه، اصول و مبانی مهندسی عمران، توانایی طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی، توانایی تجزیه و تحلیل مهندسی،‌ توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رشته مهندسی عمران و رشد مهارت‌های نوآوری و کارآفرینی و در سطح برون‌داد عبارت‌اند از: یافتن شغل مرتبط با رشته تحصیلی، رضایت‌مندی کارفرمایان و گرایش به ادامه تحصیل و در بعد پیامد عبارت است از: بهبود کیفیت زندگی عمومی و رفاه اجتماعی، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت و کنترل حوادث انسان ساز و بلایای طبیعی، توسعه پایدار و ایجاد آرامش و ایمنی می‌باشد. از نظر دانش‌آموختگان نتایج برنامه درسی رشته مهندسی عمران در زمینه آشنایی با دانش اصول و مبانی مهندسی عمران، توانایی تجزیه و تحلیل مهندسی و ایجاد دید و نگرش مهندسی در سطح متوسط بوده است و در سایر گویه‌ها پایین‌تر از سطح متوسط بوده و درکل از نظر دانش‌آموختگان دانشگاه مربوطه نتایج برنامه درسی رشته مهندسی عمران در هر سه سطح محصول، برون داد و پیامد با وضعیت مطلوب فاصله دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and evaluating the results of the civil engineering curriculum: from the perspective of professors and graduate

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Yazdani 1
  • Fereydon Sharifian 2
  • Ahmad reza Nasr Isfahani 2
  • Ahmad Shanesazzadeh 3
1 student
2 University of Isfahan
3 University of Isfahan
چکیده [English]

Objective: The field of civil engineering is one of the most popular fields today, the graduates of which have many responsibilities in the construction and development of the country, and therefore it is necessary to consider the curriculum of the field leading to the results. Accordingly, the purpose of the present study was to identify the desired results of the undergraduate curriculum in the field of civil engineering and to evaluate the current status of the undergraduate curriculum in the field of results. Materials and Methods: The research approach is a sequential exploratory combination of instrumentation.
Materials and Methods: The research approach is a sequential exploratory combination of instrumentation. The method of qualitative research in this study was phenomenological and in the quantitative part was survey. The data collection tools were qualitative section, semi-structured interview and the quantitative section tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the qualitative department, the faculty members of the civil engineering department of the relevant university and the quantitative department of civil engineering graduates during the years 1394 to 1397 was 120 people. In the qualitative part, in order to study the issue in depth, all members of the community (12 people) were interviewed and in the quantitative part, the statistical sample size was determined based on Morgan table, 92 people. In order to analyze the qualitative findings, categorization and for quantitative information analysis, SPSS software has been used.
Discussion and Conclusion: The results of the civil engineering curriculum at three levels of product, output and outcome have been examined. The results showed that the results of the curriculum at the product level include mastery of basic knowledge, principles and foundations of civil engineering, ability to design, monitor and Execution of construction projects, ability to analyze engineering, Ability to work with applications in the field of civil engineering and development of innovation and entrepreneurship skills at the output level are: finding a job related to the field of study, employers' satisfaction and tendency to continue education and later The consequences are: improving the quality of public life and social welfare, managing energy consumption, managing and controlling man-made disasters and natural disasters, sustainable development, and creating peace and security. According to the graduates, the results of the civil engineering curriculum in the field of familiarity with the knowledge of the principles and foundations of civil engineering, the ability to analyze engineering and create engineering views and attitudes at the intermediate level and in other areas are lower than the average level. The results of the civil engineering curriculum in all three levels of product, output and outcome are far from the desired situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Civil Engineering
  • Product
  • Output
  • Outcome