شناسایی و ارزشیابی نتایج برنامه درسی رشته مهندسی عمران از دیدگاه اساتید و دانش‌آموختگان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: رشته مهندسی عمران از رشته‌های پرطرفدار می‌باشد که دانش‌آموختگان آن مسئولیت‌های زیادی در سازندگی و آبادانی کشور دارند و بر همین اساس ضرورت دارد برنامه‌ درسی رشته منجر به نتایج مطلوب گردد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی نتایج مطلوب برنامه درسی کارشناسی رشته مهندسی عمران و ارزیابی وضعیت موجود برنامه ‌درسی این رشته در بعد نتایج بوده است.
مواد و روش‌ها: رویکرد تحقیق، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی است. روش تحقیق کیفی در این مطالعه، روش پدیدارشناسی و در بخش کمی پیمایشی بوده است. پژوهش حاضر در یکی از دانشگاه‌های جامع کشور انجام شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و ابزار بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. شرکت‌کنندگان بخش کیفی، اعضای هیأت علمی رشته مهندسی عمران دانشگاه مربوطه و بخش کمی دانش‌آموختگان رشته کارشناسی مهندسی عمران طی سال‌های 1394تا 1397 آن دانشگاه به تعداد 120 نفر بوده است. در بخش کیفی به‌منظور بررسی عمیق موضوع با همه اعضای جامعه (12 نفر) مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی حجم نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان 92 نفر تعیین شد. به‌منظور تحلیل یافته‌های کیفی از مقوله‌بندی و برای تحلیل اطلاعات کمی نیز از نرم‌افزارspss  استفاده شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج برنامه ‌درسی رشته مهندسی عمران در سه سطح محصول، برون‌داد و پیامد بررسی شده است. یافته‌ها نشان داد از نظر مصاحبه‌شوندگان، برنامه‌درسی رشته مهندسی عمران باید به نتایجی هم‌چون: تسلط بر دانش پایه، اصول و مبانی مهندسی عمران، توانایی طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی، توانایی تجزیه و تحلیل مهندسی،‌ توانایی کار با نرم‌افزارهای کاربردی در سطح محصول، نتایجی هم‌چون: یافتن شغل مرتبط با رشته، رضایت‌مندی کارفرمایان و گرایش به ادامه تحصیل در سطح برون‌داد و به نتایجی هم‌چون: بهبود کیفیت زندگی عمومی و رفاه اجتماعی، مدیریت مصرف انرژی و مدیریت و کنترل حوادث انسان‌ساز و بلایای طبیعی در سطح پیامد منجر شود. از نظر دانش‌آموختگان، نتایج برنامه درسی رشته مهندسی عمران در هر سه سطح محصول، برون‌داد و پیامد با وضعیت مطلوب فاصله دارد. بین وضعیت مطلوبی که اساتید مصاحبه‌شونده از نتایج برنامه ‌درسی رشته مهندسی عمران در نظر داشته‌اند و وضعیت موجود از نظر دانش‌آموختگان، تفاوت‌هایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Evaluating the Results of the Civil Engineering Curriculum: From the Perspective of Professors and Graduates

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Yazdani 1
  • Fereydoon Sharifian 2
  • Ahmad reza Nasr Isfahani 3
  • Ahmad Shanesazzadeh 4
1 PhD Student of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Transportation, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: The field of civil engineering is one of the most popular fields today and its graduates have many responsibilities in the construction and development of the country, and therefore it is necessary to consider the curriculum of the field leading to the desired results. Accordingly, the purpose of the study was to identify the desired results of the undergraduate curriculum in the field of civil engineering and to evaluate the current status of the undergraduate curriculum.
Materials and Methods: The research approach is a sequential exploratory combination of instrumentation. The research method for the qualitative section was phenomenological and for the quantitative section was a survey. The data collection tools for the qualitative section were semi-structured interviews and the quantitative section was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the qualitative section was the faculty members of the civil engineering department of the relevant university, and the quantitative was 120 people of civil engineering graduates during the years 1394 to 1397. In the qualitative section, to study the issue in depth, all members of the mentioned faculty (12 people) were interviewed and in the quantitative section, the statistical sample size was determined based on the Krejcie and Morgan table, 92 people. To analyze the qualitative findings, categorization and for the quantitative information analysis, SPSS software has been used.
Discussion & Conclusion: Results: The results of the civil engineering curriculum at three levels of product, output, and outcome have been reviewed. Findings showed that from the point of view of the interviewees, the civil engineering curriculum should have results such as mastery of basic knowledge, principles, and foundations of civil engineering, ability to design, monitor and execute civil projects, ability to analyze engineering,  ability to work with applications at the product level; results such as finding a job related to the field, employers' satisfaction and tendency to continue education at the output level; and results such as improving the quality of public life and social welfare, energy consumption management and management and control of man-made disasters and natural disasters at the outcome level. According to the graduates, the results of the civil engineering curriculum in all three levels of product, output, and outcome are far from the desired situation. Therefore, it can be concluded there is a difference between the desired situation that the interviewed professors considered regarding the civil engineering curriculum’s results and the current situation of the field from the viewpoint of the graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Curriculum
  • Output
  • Outcome
  • Product
  • Civil Engineerin
Ahanchian, M (2003) Productivity and Employment Issue of Graduates of Higher Education Centers, The First Conference on Employment and Higher Education System, Tehran, https://civilica.com/doc/30170
Alade, I. A. (2006). Evaluation of technical education curriculum in colleges of education in southwestern Nigeria. In A Post-field Seminar Presentation, University of Ibadan, Department of teacher Education
Albayrak, G., Özdemir, İ., & Albayrak, U. (2014). A Survey Based Study of Civil Engineering Education In Turkey. Organization, technology & management iconstruction: an international journal6(2), 1009-1015
Alemi, M (2016). The Role of Specialized English in Modern Engineering Education, Iranian Engineering Education Quarterly, 18 (69), 17-1
Altbach, P. G. (2009). One-third of the globe: The future of higher education in China and India. Prospects, 39(1), 11-31.
Amini, M, Ganji, M, and Yazdkhasti, A. (2012). Evaluating the quality of engineering curriculum from the perspective of graduates, Iranian Journal of Engineering Education, 55, 87-61
Amiri, M, Mousavi, S (2017) Awareness and attention of professors to social ethics in the implementation of teaching-learning activities in technical and engineering disciplines, Iranian Journal of Engineering Education, 19, 74. 95-71
Amrollah, O, Khodaei, E, Hakimzadeh, R, and Nili Ahmadabadi, M, (2017). Presenting and Implementing the Outcome-Based Validation Model of Technical-Engineering Curriculum, Iranian Engineering Education Quarterly, 76, 59-29
Bazgan, A. (2013) Educational Evaluation (Concepts, Patterns, Operational Process), Tehran: Samat Publications
Bharvad, A. j. (2010). Curriculum evaluation. International Research Journal. 1(12): 7274.
Bielefeldt, A. R. (2013). Pedagogies to achieve sustainability learning outcomes in civil and environmental engineering students. Sustainability5(10), 4479-4501
Brumm, T. J., Mickelson, S. K., Steward, B. L, & Kaleita, A. L. (2006). Competency-based outcomes assessment for agricultural engineering programs. International Journal of Engineering Education22(6), 1163
Chakrabarti, S. K. (2016). Industry Interface in Undergraduate Civil Engineering Education: Indian Context. Procedia engineering161, 1982-1986.
Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2008). The mixed methods reader. Sage.
Clevenger, C. M., Abdallah, M., Wu, W., & Barrows, M. (2019). Assessing an Online Tool to Promote Sustainability Competencies in Construction Engineering Education. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice145(1), 04018014
Creswell, John W. (2016). Research design, qualitative, quantitative and combined approaches, (Maryam Danae Toos and Alireza Kiamanesh translators), Tehran, Jihad Daneshgahi Publications
Darwish, M. M., Nejat, A., & Ghebrab, T. (2012). Globalization and the new challenges for construction engineering education. In American Society for Engineering Education. American Society for Engineering Education.
Davami, P (2014). What do engineering universities not teach?, Iranian Journal of Engineering Education, 72, 21-35.
Diba Vajari, T, Barzegar, N, Moradi, Iraqi, A (2014), Quality Analysis of Industrial Engineering Curriculum for Job Needs Assessment Based on Labor Market, Quarterly Journal of Human Resources Training and Development, 1 (3), 129-113
Erlendsson, J. (2001). Engineering graduates: Desirable personalcharacteristics. Retrieved from https://notendur.hi.is//~joner/eaps/ ds_ chare.htm, October 15, 2012
Estes, A. C., & Welch, R. (2006). The civil engineering faculty of the future. In Proceedings of the 2006 ASEE Annual Conference and Exposition: Chicago, IL.
Feyz, M (2010) Engineering Education Requirements in Technology Development, Industrial Technology Development Quarterly, 8, 5-18
Fitzpatrick,J, Sanders,J, Worthon,B.(2004) Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines . Boston: Allyn& Bacon Press.
Ghaffari, M Mehdi, Zohor, H (2014), Global Perspectives on Challenges of Engineering Education and Research and Sustainable Development, Iranian Journal of Engineering Education, Year 16, Issue 63, pp. 24-11
Hakan, K., & Seval, F. (2011). CIPP evaluation model scale: development, reliability and validity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 592-599.
Hunkins, F. P., & Ornstein, A. C. (2016). Curriculum: Foundations, principles, and issues. Pearson Education.
Imansari, N., & Sutadji, E. (2017). A Conceptual Framework Curriculum Evaluation Electrical Engineering Education. International Journal of Evaluation and Research in Education6(4), 265-269
Imanzadeh, A. Marandi Haidarloo, M. (2017). Internal evaluation of the Department of Civil Engineering, Malayer University, using the SIP model. Iranian Engineering Education Quarterly. 19 (73). 137- 119
Iturregi, A., Mate, E., Larruskain, D. M., Abarrategui, O., & Etxegarai, A. (2017, April). Work in progress: Project-based learning for electrical engineering. In 2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 464-467). IEEE.
Judaki, V, Ajal Lonian, R (2016) Engineering Ethics in Civil Projects, Ethics in Science and Technology Quarterly, 11 (4), 38-29
Kandiko Howson, C., & Kingsbury, M. (2021). Curriculum change as transformational learning. Teaching in Higher Education, 1-20.
Kaufman, R, Herman, J (2008). Strategic planning in the educational system. Re-creation, reconstruction of structures and re-creation. Translated by Sheikhs, Farideh and Bazargan, Abbas. Tehran: Madrasa Publications.
Kudngaongarm, P., & Sujivorakul, C. (2012). Competencies framework for civil engineer in Thailand. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4(4), 377-382.
LaFave, J. M., Kang, H. S., & Kaiser, J. D. (2015). Cultivating intercultural competencies for civil engineering students in the era of globalization: Case study. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice141(3), 05014008.
Memarian, H. (2014). Innovation in Engineering Education, University of Tehran Press
Miller, R. K. (2017). Building on Math and Science: The New Essential Skills for the 21st-Century Engineer: Solving the problems of the 21st century will require that engineers have a new set of skills and mindsets. Research-Technology Management60(1), 53-56
Mohammadi, A, Chahartangi, T (2018) Investigating the effects of national dam projects on sustainable regional development, Journal of Water and Sustainable Development, 5 (1) 92-83
Mohammadi, R (2005) A practical guide to conducting internal evaluation in the Iranian higher education system, national and international experiences, the country's assessment and education organization
Motahhari Nejad, H, Ghorchian, N Gholi, Jafari, P, and Yaghoubi, M (2012) Objectives of Engineering Education, Journal of Education Technology, 6 (4) 4, 276-266
Neary, Mary. (2002). Curriculum studies in post – compulsory and adult education. Nelson Thornes LTD.
Nikkhah, M, Sharif, M, Nasr, A. R and Talebi, H (1390). Feasibility study of application of higher education evaluation indicators in the field of curriculum evaluation in postgraduate studies, based on the CIPP model, Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, 4 (7), 100-132
Nili, M Reza, Moqtadaei, L, Nazari, H, and Mousavi, S (2015). A survey of the attitudes of technical-engineering graduates of the University of Isfahan towards the quality of experienced curricula, Iranian Journal of Engineering Education, 69, 76-55
Nyemba, W. R., Carter, K. F., Mbohwa, C., & Chinguwa, S. (2019). A systems thinking approach to collaborations for capacity building and sustainability in engineering education. Procedia Manufacturing33, 732-739
O’Connor, K. (2020). Constructivism, curriculum and the knowledge question: tensions and challenges for higher education. Studies in Higher Education, 1-11.
Ornstein C. Curriculum foundation principles and issues. London: Mc Cutahan Publishing; 1996.
Pearce, J. (2015). Assessing vocational competencies in civil engineering: lessons from AHELO for future practice. Empirical Research in Vocational Education and Training7(1), 1-15.
Pool, L. D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: developing a practical model of graduate employability. Education Training.
Poor Haghighizadeh, S. M. B, Khademi, M (2005) A Survey of the Attitudes of Shiraz University Educational Management Graduates Towards the Importance and Benefit of the Course Curriculum, Shiraz University Journal of Social Sciences and Humanities, 22 (4), 131-143
Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H., & Krcmar, H. (2017). A Competency Model for" Industrie 4.0" Employees.
Richards, J. C. (2013). Curriculum approaches in language teaching: forward, central and backward design. RELC Journal, 44(1), 5–33
Saeedi Rezvani, M, Hosseinzadeh, M and Baghgoli, H (2009), Career Analysis of Engineering Graduates of Ferdowsi University of Mashhad, Engineering Education Conference in 1404, Tehran, University of Tehran, Academy of Sciences, https://www.civilica.com /Paper-EE2025-EE2025_033.html
Salehi Omran, E (2006) Employment Status of Female Graduates, A Case Study, Research and Planning in Higher Education, 12 (2) 0, 40-40
Salehi Omran, E and Hassanzadeh Barani Kurd, S (2014) Teaching focal competencies in the curriculum as a new approach to communication in interdisciplinary studies,  Journal of Higher Education Curriculum,5 (10) 62-45
Salehi Omran, Ebrahim, Rostami, Farkhondeh (2009). Investigating the impact of University education on cultivating students' entrepreneurial characteristics, Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, 1 (2), 22-34
Salleh, I. M.; and Rani, M. M. (2017). Implementation of learning outcome attainment measurement system in aviation engineering higher education. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 270 (1), 012037
Shnyrenkov, E., & Pryadko, I. (2015). The Bologna Process: exacerbation of social competences among civil engineering students. Procedia engineering117, 330-335
Stufflebeam, D. L (2003). The CIPP Model for Evaluation. Presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN). Portland, Oregon.
Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation Theory, Models, and Applications, San Francisco, Jossey-Bass.technologies in education, Moscow
Tahsiri, and Rahbari, A (2009) Classification and ranking of specialized competencies of industrial engineering graduates using hierarchical analysis technique, International Journal of Industrial Engineering and Production Management, 3 (2), 54-39
Tan, S., Lee, N., Hall, D., Andrews, T., Dixon, J., Tout, D., & du Toit, L. (2010). CIPP as a model for evaluating learning spaces. Unpublished manuscript Swinburne University of Technology, Australia. Available from: http://www. Swinburne. Edu. Au/spl/learningspacesproject
Tseng, K. H., Diez, C. R., Lou, S. J., Tsai, H. L., & Tsai, T. S. (2010). Using the Context, Input, Process and Product model to assess an engineering curriculum. World Transactions on Engineering and Technology Education8(3), 256-261.
Visscher-Voerman, I., & Muller, A. (2017). Curriculum development in engineering education: Evaluation and Results of the Twente Education Model (TOM). In 45th SEFI Annual Conference 2017.
Walter, O., & Craig, I. (2008). Preparing the engineering technology graduate foe the global marketplace. Proceeding of the 2008 IAJC-IJME International Conference
Wu, T. T., & Wu, Y. T. (2020). Applying project-based learning and SCAMPER teaching strategies in engineering education to explore the influence of creativity on cognition, personal motivation, and personality traits. Thinking Skills and Creativity, 100631