دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 28، فروردین 1401 
طراحی الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش

صفحه 33-58

10.52547/MPES.15.1.33

مریم عزیزی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه؛ علی گرانمایه پور


چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس دیدگاه زایس

صفحه 173-192

10.52547/MPES.15.1.173

فاروق خاکزاد؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ علیرضا صادقی؛ کیوان صالحی


عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری رایانش ابری در آموزش متوسطه

صفحه 213-228

10.52547/MPES.15.1.213

محمد موسی شعبانیان؛ اسماعیل کاظم پور؛ زهره شکیبایی