دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 28، 1401 
چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس دیدگاه زایس

صفحه 173-192

10.52547/MPES.15.1.173

فاروق خاکزاد؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ علیرضا صادقی؛ کیوان صالحی