دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 28، فروردین 1401 
1. شناسایی و ارزشیابی نتایج برنامه درسی رشته مهندسی عمران: از نکاه اساتید و دانش‌آموختگان

10.29252/mpes.2021.222025.1018

فاطمه یزدانی؛ فریدون شریفیان؛ دکتر احمدرضا نصر اصفهانی؛ احمد شانه ساززاده


8. چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه بر اساس دیدگاه زایس

10.29252/mpes.2021.222762.1053

فاروق خاکزاد؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ علیرضا صادقی؛ کیوان صالحی


10. عومل تاثیرگذار بر بکارگیری رایانش ابری در آموزش متوسطه

10.29252/mpes.2021.222267.1054

محمد موسی شعبانیان؛ اسماعیل کاظم پور؛ زهره شکیبایی