عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری رایانش ابری در آموزش متوسطه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: به‌کارگیری فناوری رایانش ابری، روند جدیدی در جهان امروز می‌باشد. رایانش ابری یکی از فناوری‌های اطلاعاتی نسل جدید است که روز به روز در بیشتر کشورها محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند. در سال‌های اخیر بیشتر سازمان‌ها شروع به انتخاب مدل‌های ابری خود می‌کنند. مؤسسات آموزشی، به‌ویژه دانشگاه‌ها و مدارس، نمی‌توانند مزایای قابل توجهی را که رایانش ابری برای آن‌ها به همراه دارد، نادیده بگیرند و با توجه به روند رو به رشد جهان امروز در استفاده از آن غفلت نمایند. هدف اصلی در این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار در بکارگیری این فناوری در آموزش متوسطه می‌باشد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر کاربردی توسعه‌ای بوده و در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش داده بنیاد صورت گرفته است. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل 11 نفر از اساتید و مطلعین حوزه رایانش ابری و مدیریت آموزشی بودند که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با آن‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به عمل آمد. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها طبق دستورالعمل استراس و کوربین (1390) و با کدگذاری (کدگذاری باز و کدگذاری محوری) صورت گرفته است.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها شامل 30 کد ثانویه و 13 مقوله اصلی می‌باشد. مقولات عبارت‌اند از: نیاز به تغییر در شیوه آموزش، سودمندی ابزارهای ابری، الزامات قرن 21، نیاز به فناوری‌های جدید، منابع انسانی، پشتیبانی سازمانی، آماده‌سازی محیط یادگیری، رویکردی نوآورانه به آموزش عمومی، سیاست‌گذاری آموزشی، فراهم کردن ملزومات آموزش، ارتقاء آموزش، عدالت آموزشی و مدیریت منابع مالی می‌باشد. براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان بیان کرد که عوامل تعیین شده در بکار گیری فناوری رایانش ابری مؤثر بوده و در نتیجه می‌تواند راه‌حل‌هایی را برای مشکلات موجود در سیستم آموزش ارائه دهد. رایانش ابری کاربران را قادر می‌سازد تا از طریق اینترنت داده‌های آموزشی و تربیت خود را به سهولت کنترل و دسترسی داشته باشند. لذا ارائه سیستم‌های آموزشی نوآورانه متمرکز بر تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان و توسعه یادگیری آن‌ها برای توانایی پاسخگویی به چالش‌های مداوم ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Use of Cloud Computing in High School Education

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mousa Shabanian 1
  • Esmaeil Kazempour 2
  • Zohre Shakibaei 2
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, University of Islamic Azad, Tonekabon, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, University of Islamic Azad, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Objectives: The use of cloud computing technology is a new trend in today's world. Cloud computing is one of the new-generation information technologies that is becoming more and more popular in most countries. In recent years, many organizations are beginning to choose their cloud models. Educational institutions, especially universities and schools, cannot ignore the extensive benefits that cloud computing brings to them. They cannot also neglect to use them due to their growing trend in today's world.  The main purpose of this study is to identify the effective components of using this technology in high school education.
Materials and Methods:  The present study is conducted within the framework of a qualitative approach and using the grounded theory method. For the present study, 11 professors and experts in the field of cloud computing and educational management were semi-structured interviewed by purposive sampling. The analysis of the data from the interviews was done according to Strauss and Corbin's instructions (1390) with coding (open coding and axial coding.)
Discussion& Conclusions: Findings include 30 secondary codes and 13 main categories. Categories include the need for change in teaching methods, the usefulness of cloud tools, 21st-century requirements, the need for new technologies, human resources, organizational support, preparation of learning environment, innovative approach to public education, educational policy, providing education requirements, education promotion, educational justice, and financial resource management. Based on the findings of this study, it can be said that cloud computing technology can provide solutions to problems in the education system. Cloud computing enables users to easily control and access their training data via the Internet. Therefore, providing innovative educational systems focused on strengthening students' skills and developing their learning is essential for the ability to respond to ongoing challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary Education
  • Modern Education
  • Educational Technology
  • Cloud Computing
  • Net Generation
Abkenar, A. (2013). Principles of Cloud Computing Engineering. The first regional conference on optimization and soft computing methods in electrical and computer engineering, Safashahr.
Barack, M. (2014). Cloud Pedagogy Miri Barak. http://barakmiri.net.technion.ac.il/cloud-pedagogy/ 22 April 2015.
Dialogic Corporation (2010). Introduction to Cloud Computing. 12023-cloud-computing-wp.pdf.:8.ohttp://www.dialogic.com/~/media/products/docs/ whitepapers/ 12023-cloud-computing-wp.pdf.
Doshmanziare, O.R. (2016). Identifying the factors affecting the application of cloud computing in public universities by factor analysis. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, Seventh Year, Issue 4.
Dunwill, E. (2016). 4 changes that will shape the classroom of the future: Making education fully technological. accessed on 21-2-2016.Retrieved from: https://elearningindustry.com/4- changes-will-shape-classroom-of-the-future-making-education-fully-technological
Epignosis L.L.C. (2014). E-learning Concepts. Trends, Applications.
Eyyam, R., & Yaratan, H.S. (2014). Impact of use of technology in mathematics lessons on student achievement and attitudes. Social Behavior & Personality: An International Journal, 42: 31-42.
Garrisona, G., Wakefield, R.L., & Kim, S. (2015). The effects of  IT capabilities and delivery model on cloud computing success and firm: performance for cloud supported processes and operations. International Journal of Information Management, 53 (4): 377–393.
Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (2005). Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research. Third Edition, Thousand Oaks, CA: Sage. P: 194
Kennedy, F., Mwakisole, M.M., Kissaka, J., Mtebe, S. (2018). International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2018, 14(1): 91-102.
Kop, R., & Carroll, F. (2011). Cloud Computing and Creativity: Learning on a Massive Open Online Course. European Journal of Open, Distant E- Learning, Special Issue on Creativity nd OER.
Kundra, V. (2011). Federal Cloud Computing Strategy. Washington, DC, (pp. 1–43).
Luckerson, V. (2014). Too cool for school. Time, 184(11): 16.
Hogan, M., Liu, F., & Sokol, A.J.T. (2011). NIST Cloud Computing Standards Roadmap. NIST CCSRWG – 092
Moghdas, M., & Barzin, A. (2013). Familiarity with cloud computing, features, requirements, challenges. First National Conference on Innovation in Computer Engineering and Information Technology, Iran, Tonekabon.
Mousavi, L., Morad Hosseini, A., & Farhoudinejad, A. (2012). Provide a framework for the efficient use of resources and the development of e-learning applications in the cloud computing environment. The First National Conference on Information Technology and Computer Networks, Payame Noor University, Tabas.
Prensky, M. (2011). From Digital Natives to Digital Wisdom. 1–9.
Raja, R., & Nagasubramani, P.C. (2018). Impact of modern technology in education. Journal of Applied and Advanced Research, 3(1): S33-S3. https://dx.doi.org/10.21839/jaar.2018.v3S1.165.
Schleischer, A. (2015). Education for the 21st Century. Retrieved from internet bigthink.com/bigthinkgesf/ educating-for-the-21st-century-2.
Shoja, R., & Mohammad Davoodi, A. (2015). The effect of using cloud-based technologies in education on improving students' academic self-efficacy. The first international conference on industrial engineering, management and accounting, electronically, Alborz.
Strauss, A., & Corbin, J. (2011). Principles of Qualitative Research Methodology. translated by Buick Mohammadi, Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies.
Tom, P. (2014). The technology of teaching. American School & University, 86(7): 16.
Torshab, M.Gh. (2015). Investigating the application of cloud computing in e-learning systems. Fourth National Conference and Second International Conference on Accounting and Management, Tehran, Bartar Services Company.
Wadhwa, V. (2015). Here’s how we can reinvent the classroom for the digital age. 3, Sense Publishers 1-10. Retrieved from:  https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2015/04/08/heres-how-we-canreinvent-the-classroom-for-the-digital age/?utm_term=.5278084de286
Zadehmand, R., & Shirmohammadi, M. (2015). Investigating and Prioritizing the Outsourcing Risks of Information and Communication Technology Projects. (ICT) Case Study: Information and Communication Technology Infrastructure Projects (Information Technology Management, 69-84).