عومل تاثیرگذار بر بکارگیری رایانش ابری در آموزش متوسطه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

10.29252/mpes.2021.222267.1054

چکیده

هدف: به کارگیر از فن آوری رایانش ابری، روند جدیدی در جهان امروز می باشد. رایانش ابری یکی از فناوری های اطلاعاتی نسل جدید است که روز به روز در بیشتر کشورها محبوبیت بیشتری پیدا می کند. در سالهای اخیر بیشتر سازمانهای شروع به انتخاب مدلهای ابری خود می کنند. موسسات آموزشی، به ویژه دانشگاه ها و مدارس، نمی توانند مقدار زیادی از مزایایی را که رایانش ابری برای آنها به همراه دارد ، نادیده بگیرند و با توجه به روند رو به رشد جهان امروز در استفاده از آن غفلت نمایند. هدف اصلی در این پژوهش شناسایی مولفه های تاثیر گذار در بکار گیری این فناوری در آموزش متوسطه می باشد.
مواد و روش: روش پژوهش کاربردی _ توسعه ای حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش گراندد تئوری صورت گرفته است. برای انجام پژوهش حاضر تعداد 11 نفر از اساتید و مطلعین حوزه رایانش ابری و مدیریت آموزشی با نمونه گیری هدفمند ، مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عمل آمد. داده های حاصل از مصاحبه ها به روش استراوس وکوربین کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت.
بحث و نتیجه گیری: یافته ها شامل 30 کد ثانویه و 13 مقوله اصلی می باشد. مقولات عبارتند از: نیاز به تغییر در شیوه آموزش، سودمندی ابزار های ابری، الزامات قرن 21، نیاز به فن آوری های جدید، منابع انسانی، پشتیبانی سازمانی، آماده سازی محیط یادگیری، رویکردی نوآورانه به آموزش عمومی ، سیاستگذاری آموزشی، فراهم کردن ملزومات آموزش، ارتقاء آموزش، عدالت آموزشی و مدیریت منابع مالی می باشد. براساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که فناوری رایانش ابری می تواند راه حل هایی را برای مشکلات موجود در سیستم آموزش ارائه دهد. رایانش ابری کاربران را قادر می سازد تا از طریق اینترنت داده های آموزشی و تربیت خود را به سهولت کنترل و دسترسی داشته باشند. لذا ارائه سیستم های آموزشی نوآورانه متمرکز بر تقویت مهارت های دانش آموزان و توسعه یادگیری آنها برای توانایی پاسخگویی به چالش های مداوم ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the use of cloud computing in secondary education

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mousa Shabanian 1
  • Esmaeil Kazempour 2
  • Zohre Shakibaei 3
1 Educational Management, Educational Sciences, Tonekabon Azad University, Tonekabon, Iran
2 Associate Professor, Department of Education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
3 Assistance Professor, Department of Education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Objectives: The use of cloud computing technology is a new trend in today's world. Cloud computing is one of the new generation information technologies that is becoming more and more popular in most countries. In recent years, most organizations are starting to choose their cloud models. Educational institutions, especially universities and schools, can not ignore the many benefits that cloud computing brings to them and neglect to use them due to the growing trend in today's world. The main purpose of this study is to identify the effective components of using this technology in secondary education.
Materials and methods: The present study is conducted within the framework of a qualitative approach and using grounded theory method. For the present study, 11 professors and experts in the field of cloud computing and educational management were interviewed by purposive sampling, semi-structured interviews.
Discussion& Conclusions: The data obtained from the interviews were open, axial and selective coding by Strauss and Corbin method. Findings include 30 secondary codes and 13 main categories. Categories include: need for change in teaching methods, usefulness of cloud tools, 21st century requirements, need for new technologies, human resources, organizational support, preparation of learning environment, and innovative approach to public education, educational policy, providing requirements Education, education promotion, educational justice, and financial resource management. Based on the findings of this study, it can be said that cloud computing technology can provide solutions to problems in the education system. Cloud computing enables users to easily control and access their training data via the Internet. Therefore, providing innovative educational systems focused on strengthening students' skills and developing their learning is essential for the ability to respond to ongoing challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Modern Education
  • Net Generation
  • Educational Technology
  • and Secondary Education