تبیین چالش‌های آموزش عالی ایران در مواجه‌ی با جهانی شدن (مطالعه‌ای مبتنی بر پدیدار شناسی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مطالعات برنامه‌درسی و آموزش، داتشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تبیین و شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای نظام آموزش عالی ایران در مواجهه فعال با جهانی شدن است.
مواد و روش‌ها: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش پژوهش مبتنی بر پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش تمامی متخصصان حوزه آموزش عالی در حیطه موضوعی جهانی ‌شدن بودند. ملاک‌های انتخاب نمونه عبارت‌اند از عضو هیئت علمی بودن، اشتهار موضوعی در سطوح ملی و بین‌المللی و یا دارا بودن اثر مکتوب در زمینه جهانی شدن در نظر گرفته شد. رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و به روش انتخاب صاحب‌نظران کلیدی انجام شد و حجم نمونه 19 نفر براساس اشباع نظری تکمیل گردید. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روایی محتوایی سؤالات مصاحبه، توسط 5 نفر از متخصصان احراز گردید. تحلیل مصاحبه‌ها در دو سطح تحلیل مضمون و تحلیل سؤالات انجام شد.
بحث و نتیجه‌گیری: کدها در 96 مضمون سازمان‌دهنده و 20 مضمون فراگیر طبقه‌بندی شد. 3 مضمون فراگیر در قوت، 6 مضمون فراگیر در ضعف، 3 مضمون فراگیر در سطح فرصت و 8 مضمون فراگیر در سطح تهدید قرار گرفت. قوت‌ها: حمایت مدیران از روندهای جهانی شدن فعال، انگیزش درونی دانشگاهیان برای حضور در صحنه جهانی و امکان ایجاد بسترهای مناسب و معیارهای دانشگاه طراز جهان. ضعف‌ها: پاسخگویی نامناسب به نیازهای استراتژیک محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی، مناسب نبودن استانداردهای آموزشی، آزمایشگاهی و تسهیلات در سطح جهانی، عدم ارج‌گذاری به سرمایه‌های انسانی و بیکاری تحصیل‌کردگان، مناسب نبودن قوانین و مقررات در زمینه تعاملات و تبادلات، مناسب نبودن شاخص‌های جذب اعضای هئیت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارتقای دانشگاهیان و خودباختگی فرهنگی برخی استادان. فرصت‌ها: تأثیرگذاری نظام‌های آموزش عالی بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت‌ها، امکان کسب درآمد دانشگاه‌ها از منابع متعدد، تقویت و به‌روز شدن نظام‌های آموزش عالی و تعامل با یکدیگر و نگاه مجامع بین‌المللی، دولت‌ها و دانشگاه‌های خارجی به ایران به‌عنوان کشوری با سابقه تاریخی و فرهنگی. تهدیدها: ایجاد محدودیت در انجام پژوهش مسائل و ارزش‌های بومی، ایجاد شاخص‌های علمی و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی و جهانی مبتنی بر نظریه نهادی، جذب گسترده نخبگان توسط کشورهای پیشرفته و دانشگاه‌های برتر، تحریم برخی از دانشگاه‌های ایران، آسیب به باورها، فرهنگ و زبان بومی، تحریم برخی از دانشگاه‌های ایران و نادیده گرفتن خردمندان در بدنه نظام حکمرانی. از نتایج این پژوهش برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران نظام آموزش‌عالی به‌منظور بازنگری در کارکردهای آموزش، پژوهش و ارائه خدمات دانشگاه‌ها، تدوین اسناد نقشه علمی کشور، برنامه‌ریزی‌های مالی، تعیین بودجه، درآمدزایی دانشگاه‌ها، در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جذب و استخدام اعضای هئیت علمی و کمیت و کیفیت دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Challenges of Iran's Higher Education System Facing Globalization (A Phenomenological Study)

نویسندگان [English]

  • Zeinab Shirzad 1
  • Saeid Rajaipour 2
  • Behrouz Mahram 3
1 Ph.D. Student of Higher Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Curriculum Studies and Instruction, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Ferdowsi, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to explain and identify the strengths, weaknesses opportunities, and threats of the Iranian higher education system facing globalization.
Materials and Methods: A phenomenological, qualitative approach was followed.  The research population included all specialists in the field of higher education in the globalization field. The selection criteria of the sample were being a member of the faculty, the fame of the subject at the national and international levels, or having written work in the field of globalization. A purposive sampling was carried out by selecting key experts and the sample size was 19 Iranian experts based on theoretical saturation. As for the data collection instrument, a semi-structured interview was used and the content validity of the questions was verified by 5 experts. Interview analysis was performed at two levels: content analysis and SWOT analysis.
Result and Discussion: The codes were classified into 96 organizing themes and 20 overarching themes. Out of 20 overarching themes, 3 themes in the strengths of the higher education system, 6 themes in the weaknesses, 3 themes in the level of opportunity, and 8 themes in the level of threat were extracted. Strengths: managers' support for active globalization trends, intrinsic motivation of academics to be present in the world arena, the possibility of creating appropriate contexts, and standards for a world-class university. Weaknesses: inadequate response to local, national, regional, and global strategic needs, inadequate standards of education, laboratory, and facilities at the global level, lack of respect for human capital and unemployment of the educated, inadequacy of rules and regulations in the field of exchanges and communication, inadequate criteria for hiring faculty members and graduate students and academic promotion, and loss of cultural values of some faculty members. Opportunities: the impact of higher education systems on the political, economic, cultural and social structures of governments, the possibility of universities earning income from various sources, strengthening and improving higher education systems and interaction with each other, and the view of international forums, governments and foreign universities on Iran as a country with a historical and cultural background. Threats: restricting research on indigenous issues and values, creating scientific indicators, international and global policies based on institutional theory, extensive recruitment of elites by developed countries and top universities, sanctions on some Iranian universities, damage to indigenous beliefs, culture and language, and ignoring the elite in the political structure. The results of this research can be used by planners, decision-makers and policymakers of the higher education system to review the academic, research, and university services. Also, the findings of this research could be used in compiling the documents of the scientific map of the country, determining the budget, the way of universities income-generating, and the indicators for hiring faculty members. They can also be used in quality indicators and the number of admissions of postgraduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Higher Education of Iran
  • Challenges of Higher Education
Abdi, B., & Pour Ezzat, A.A. (2019). Explaining the Coordinates of Good Governance in the Defense Sector. Journal of Teaching in Marine Sciences, 6(1): 1-11. (In Persian).
Abdolahi, M., & Mehralizade, Y. (2017). The Impact of Globalization on the Iranian Education System. Iranian Higher Education, 9(3): 27-56.
Afkhami Rohani, H., Rahmanseresht, H., & Marjani, S. (2015). University Governance and Evaluation of Websites and Portals. Higher Education Letter, 7(28): 75-96. (In Persian).
Aithal, P.S., & Suresh Kumar, P.M. (2015). Enhancement of Graduate attributes in Higher Education Institutions through Stage Models. IMPACT: International Journal of Research in Business Management, 3(3): 121-130.
Almasi, K., Jamali Mahmouie, H.R., & Yousefi, A. (2016). Analysis of Razi Vaccin and Se-rum Scientific Institute Re-searcher's Viewpoint on Impact of Foreign Sanctions on Scien-tific Communications and Re-search Activities. Scientometric research journal, 2(3): 27-42 (In Persian).
Alsagoff, L. (2017). English in Singapore and Malaysia: Common Roots, Different Fruits. In L. Guan (Ed.). Education and Globalization in Southeast Asia: Issues and Challenges (pp. 14-35). ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Altbach, P.G. (2009). Peripheries and centres: Research universities in developing countries. Asia Pacific Education Review, 10: 15-27.
Altbach, P.G. (2016). Global perspectives on higher education. Baltimore, MD: JHU Press.
Altbach, P.G., & Wang, Q. (2012). China’s rise in science may taper off?. Scientific American, 307: 46-47.
Amandeep, K.B. (2016). Impact of Liberalization and Globalization on Higher Education. International Journal of Emerging Research in Management &Technolog, 5(1): 51-55.
Anyikwa, B.E., Amadi, M.N., & Emene, P. (2012). Globalization and the Context of Future Higher Education in Nigeria. Humanity and Social Sciences Journal, 7(1): 67-76.
Arasteh, H., Sobhaninejad, M., & Homaie, R. (2009). Students’ Evaluation of Universities in Tehran in the Era of Globalization. IRPHE, 14(4): 47-66.
Arik, B. T., & Arik, E. (2014). The role and status of English in Turkish higher education. English Today, 30(4): 5-10.
Asghari, M. (2018). An Introduction to the Internationalization Policy of Higher Education in Iran. Publisher: Research Institute for Cultural and Social Studies.
Ataran, A., Mosapour, N., Attaran, M., & Hosseinikhah, A. (2019). Designing and Validation of “Revision of Teacher Education Curriculum in Iran” Model. Research in Curriculum Planning, 16(61): 14-33.
Attar, S., & Khaje Nainie, A. (2015). The Analysis of Affecting Factors in Inefficiency of Iran’s Policy Making System. Public Policy Quarterly, 1(1): 1-20 (In Persian).
Bagheri Moghadam, N., & Ahmadi, H. (2019). Pathology of Governance in Higher Education System in Iran. Public Policy, 4(4): 55-74. doi: 10.22059/ppolicy.2019.69717. (In Persian).
Bagley, S.S., & Portnoi, L.M. (2016). Higher Education and the Discourse on Global Competition: Vernacular Approaches within Higher Education Policy Documents. In Globalisation and Higher Education Reforms (pp. 23-37). Springer International Publishing.
Barimani, K., Aqatabar Roudbari, J., Aghamirzaee Mahalli, T., & Uosefi Saeed Abadi, R. (2018). Study of The Status on Iran's Higher Education Knowledge Market (Case study of universities under the Ministry of Science and Technology, Ministry of Health and Medical Education in Mazandaran province). Journal of Medicine and Cultivation, 27(1): 23-37.
Bashiri, H., Hoseini Moghaddam, M., Sani Ejlal, M., & Iran Nejad, M. (2014). Future oriented approach in policy making for technology universities based on environmental scanning of higher education trends. Iranian Journal of Engineering Education, 16(61): 69-95. doi: 10.22047/ijee.2014.5804 (In Persian).
Bazrafkan, L., Yamani, N., Shakour, M., Omid, A., Johari, Z. & Rooholamini, A. (2013). Student's Perception toward Elements of Globalization in Four Interdisciplinary Summer Schools in Shiraz University of Medical Sciences in Iran. Strides in Development of Medical Education, 10(3): 194-203. magiran.com/p1212423 (In Persian).
Bound, J., Braga, B., Khanna, G., & Turner, S. (2021). The globalization of postsecondary education: The role of international students in the US higher education system. Journal of Economic Perspectives, 35(1): 163-84.
Bound, J., Braga, B., Khanna, G., & Turner, S. (2021). The globalization of postsecondary education: The ro