تبیین چالش­ های آموزش ­عالی ایران در مواجه­ ی با جهانی­ شدن (مطالعه­ ای مبتنی بر پدیدار شناسی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 عضو هئیت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

10.29252/mpes.2021.216834.0

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تبیین و شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام آموزش‌عالی ایران در مواجهه فعال با جهانی‌شدن است.

مواد و روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش تمامی متخصصان حوزه آموزش‌عالی در حیطه موضوعی جهانی‌شدن بودند. ملاک‌های انتخاب نمونه عبارتند از عضو هیأت‌علمی بودن، اشتهار موضوعی در سطوح ملی و بین‌المللی و یا دارای بودن اثر مکتوب در زمینه جهانی‌شدن در نظر گرفته شد. نمونه‌گیری هدفمند و به روش انتخاب صاحبنظران کلیدی انجام و حجم نمونه 19 نفر بر اساس اشباع نظری تکمیل گردید. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روایی محتوایی سوالات مصاحبه‌، توسط 5 نفر از متخصصان احراز گردید. تحلیل مصاحبه‌ها در دو سطح تحلیل مضمون‌ و تحلیل سوات انجام شد.

بحث و نتیجه‌گیری: کدها در 96 مضمون سازمان‌دهنده و 20 مضمون فراگیر طبقه‌بندی شد. 3 مضمون فراگیر در قوت، 6 مضمون فراگیر در ضعف، 3 مضمون فراگیر در سطح فرصت و 8 مضمون فراگیر در سطح تهدید قرار گرفت. قوت‌ها: حمایت مدیران از روندهای جهانی‌شدن فعال، انگیزش درونی دانشگاهیان برای حضور در صحنه جهانی و امکان ایجاد بسترهای مناسب و معیارهای دانشگاه طراز جهان. ضعف‌ها: پاسخگویی نامناسب به نیازهای استراتژیک محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی، مناسب نبودن استانداردهای آموزشی، آزمایشگاهی و تسهیلات در سطح جهانی، عدم ارج‌گذاری به سرمایه‌های انسانی و بیکاری تحصیلکردگان، مناسب نبودن قوانین و مقررات در زمینه تعاملات و تبادلات، مناسب نبودن شاخص‌های جذب اعضای هئیت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارتقای دانشگاهیان و خودباختگی فرهنگی برخی استادان. فرصت‌ها: تاثیرگذاری نظام‌های‌ آموزش‌عالی بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت‌ها، امکان کسب درآمد دانشگاه‌ها از منابع متعدد، تقویت و به‌روز شدن نظام‌های آموزش‌عالی و تعامل با یکدیگر و نگاه مجامع بین‌المللی، دولت‌ها و دانشگاه-های خارجی به ایران به عنوان کشوری با سابقه تاریخی و فرهنگی. تهدیدها: ایجاد محدودیت در انجام پژوهش مسائل و ارزش‌های بومی، ایجاد شاخص‌های علمی و سیاستگذاری‌های بین‌المللی و جهانی مبتنی بر نظریه نهادی، جذب گسترده نخبگان توسط کشورهای پیشرفته و دانشگاه‌های برتر، تحریم برخی از دانشگاه‌های ایران، آسیب‌ به باورها، فرهنگ و زبان بومی، تحریم برخی از دانشگاه‌های ایران و نادیده گرفتن خردمندان در بدنه نظام حکمرانی. از نتایج این پژوهش برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران نظام آموزش‌عالی به منظور بازنگری در کارکردهای آموزش، پژوهش و ارائه خدمات دانشگاه‌ها، تدوین اسناد نقشه علمی کشور، برنامه‌ریزی‌های مالی، تعیین بودجه، درآمدزایی دانشگاه‌ها، در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جذب و استخدام اعضای هئیت علمی و کمیت و کیفیت دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Iran's higher education system in the facing of globalization Phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Zeinab Shirzad 1
  • Saeid Rajaipour 2
  • Behrouz Mahram 3
1 PhD student of university of Isfahan
2 University of Isfahan
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to explain and identify the strengths, weaknesses opportunities and threats of Iranian higher education system, to facing with globalization.

Materials and Methods: A phenomenological, qualitative approach was followed. The research population included all specialists in the field of higher education in the transnational field. A sample of experts’ was sought out using a purpose sampling and selection method were critical case of Iranian experts and and included 19. Inclusion criteria were expertise in higher education, being a faculty member and the academic position were considered. As for data collection instrument, a semi-structured interview was used and the content validity of the questions was verified by 5 experts. Interview analysis was performed at two levels: content analysis and SWOT analysis.

The codes were classified into organizing themes 96 and global themes 20 That 3 global themes were extracted in the strengths of the higher education system, 6 themes in the weaknesses, 3 themes in the level of opportunity and 8 themes in the level of threat.

Result and Discussion: Strengths: Managers' support for active globalization trends, intrinsic motivation of academics to be present on the world stage and the possibility of creating appropriate contexts and standards for a world-class university. Weaknesses: Inadequate response to local, national, regional and global strategic needs, Inadequate standards of educational, laboratory and facilities at the global level, lack of respect for human capital and unemployment of the educated, Inadequacy of rules and regulations in the field of exchanges, Inadequate criteria for attracting faculty members and graduate students and academic promotion, and Loss of cultural values of some faculty members. Opportunities: The impact of higher education systems on the political, economic, cultural and social structures of governments, the possibility of universities earning income from various sources, strengthening and improving higher education systems and interaction with each other and the view of international forums, governments and foreign universities on Iran as a country with a historical and cultural background. Threats: Restricting research on indigenous issues and values, Creating scientific indicators and international and global policies based on institutional theory, extensive recruitment of elites by developed countries and top universities, sanctions on some Iranian universities, damage to indigenous beliefs, culture and language, sanctioning some Iranian universities and ignoring the wise in the structure politic.

The results of this research can be used by planners, decision makers and policy makers of the higher education system in order to review the educational, research and university services. Also, the findings of this research were used in compiling the documents of the scientific map of the country, determining the budget and the way of generating income of universities, and the indicators of hiring faculty members. It can also be used in quality indicators and in terms of the number of admissions of graduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges of Higher Education
  • Higher Education System of Iran
  • Globalization