طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی سواد رسانه ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانشگاه آزاداسلامی

10.29252/mpes.2022.102209

چکیده

هدف: تربیت شهروندان صاحب اندیشه ومجهز به مهارت­های تفکر انتقادی بیش از هر چیز به اهمیت نهادی آموزش و پرورش درهرکشور بویژه همسو بودن آن باتغییر و تحولات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی ارتباط دارد. در عصر جامعه اطلاعاتی و شبکه ای وتعامل فناوری­های نوین و رسانه­ای در قالب همگرایی ، رسانه­ها علاوه بر بازنمایی­ وضعیت فرهنگی واجتماعی جوامع، بر ارزش­ها و اعتقادات فرهنگی و اجتماعی جامعه تاثیر می­گذارند. هدف پژوهش حاضر، تبیین الگوی مطلوب برنامه درسی سواد رسانه ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش است .مواد و روش ها: رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر، کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش، متخصصان و صاحب نظران حوزه رسانه و برنامه درسی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، با 15 نفر از آنان مصاحبه انجام شد. ابزار گرداوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند بود که با این تعداد محقق به اشباع نظری رسید.بحث و نتیجه گیری: برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش استراوس و کوربن استفاده شده است. پس از کدگذاری باز و تدوین مفاهیم اولیه، 26 کد محوری شناسایی شد که در 6 کد انتخابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مهمترین عوامل علی، زمینه ای، مداخله ای، راهبرد و پیامدهای برنامه درسی سواد رسانه ای در دوره ابتدایی به ترتیب عبارتنداز: اصلاحات اساسی زیرساخت ها، طراحی فرصت های یادگیری برای کسب مهارت های مربوط، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی و فرهنگی، پژوهش و کار عملی، نقش و آمادگی معلمان، دسترسی به رسانه‌ها، توسعه قابلیت های معلمان، پیامدهای فردی و اجتماعی.کلید واژه ها : برنامه درسی ، سواد رسانه ای، دوره ابتدایی، نظام آموزش و پرورش ، نظریه داده بنیاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of media literacy curriculum in elementary school from the perspective of experts

نویسندگان [English]

  • Maryam Azizi 1
  • kourosh FathiVajarghah 2
  • Kambiz poushaneh 3
  • Ali gheranmayehpoor 3
1 Islamic Azad University
2 Shahid Beheshti University
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

Objective: Educating intelligent citizens and equipped with critical thinking skills is more than anything related to the institutional importance of education in any country, especially its alignment with political, economic and social developments at the national and international levels. In the age of information and network society and the interaction of new technologies and media in the form of convergence, the media, in addition to representing the cultural and social status of societies, affect the cultural and social values and beliefs of society. The purpose of this study is to explain the optimal model of media literacy curriculum in elementary school from the perspective of experts.Materials  and  Methods: The approach of the present research is qualitative and has been done using the Grounded  theory method. The participants in this study are experts and experts in the field of media and curriculum, and 15 of them were interviewed using purposive sampling. The data collection tool was a semi-structured interview with which this number of researchers reached theoretical saturation.Discussion and Conclusion: Strauss and Corbin method was used to analyze the qualitative data.  After open coding and formulation of basic concepts, 27 axial codes were identified, which were placed in 6 selective codes. The results of this study show that the most important causal, contextual, intervention, strategy and consequences of media literacy curriculum in elementary school are: fundamental infrastructure improvements, designing learning opportunities to acquire relevant skills, social factors, Educational and cultural factors, research and practical work, the role and readiness of teachers, access to media, development of teachers' capabilities, individual and social consequences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy Curriculum
  • Elementary Schools
  • The educational system
  • Grounded theory