ارائه مدل تجاری سازی دانش به‌منظور ساماندهی دانش تولید شده توسط دانش آموختگان دانشگاهها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 دانشگاه فرهنگیان.تهران

10.29252/mpes.2021.222145.1027

چکیده

هدف : دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یکی از بسترها و فرصتهای مناسب جهت توسعه روند کارآفرینی و تجاری سازی دانش در جوامع می‌باشند. در این ارتباط یکی از مهمترین ارکان تجاری سازی در دانشگاه های کشور دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند که می‌توانند دانش کسب شده خود در طول سالها تحصیل و تجربه در دانشگاه را تجاری سازی کنند.دیدگاه و نگرش دانش آموختگان نسبت به موضوع تجاری سازی دانش از اهمیت بالایی برخوردار است و داشتن دیدگاه همسو با تجاری سازی می تواند امر تجاری سازی را تسهیل نماید.لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تجاری سازی دانش به‌منظور ساماندهی دانش تولید شده دانش آموختگان در دانشگاه گیلان صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها : پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش را 575 نفر از رؤسا ، مدیران گروه و اساتید دانشگاه گیلان، متخصصان مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم و فناوری در استان گیلان تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و استفاده از فرمول کوکران، 230 نفر انتخاب گردیده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه 100 سوالی بوده است که روایی آن از طریق مصاحبه با 30 نفر از خبرگان آموزش عالی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش α کرونباخ برابر با 98 /0 بدست آمده است. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری (برگرفته از روش نظریه داده بنیاد) استفاده گردید . برای تحلیل داده های کمی از آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده ها، تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی ابزار و مدل معادلات ساختاری برای آزمون الگو و ... استفاده شده است.
بحث و نتیجه گیری : نتایج نشان داده است که (سرمایه فکری، ارتقاء بهره‌وری دانشگاهی، سیاست‌گذاری و قابلیت‌های سازمانی، نهادینه کردن تجاری سازی، بسترسازی، شبکه سازی(شبکه گرایی)، خلق دانش ، دستیابی به توان رقابتی، قابلیت تجاری سازی دانش) عوامل موثر بر تجاری سازی دانش شناسایی شده اند. بر این اساس دانشگاهها جهت هم راستا شدن با تغییرات جهانی، ضروری است تا به عنوان مرجع علمی، آموزشی و پژوهشی آمادگی لازم را در حوزه تجاری سازی کسب نمایند. این الگو پاسخی به نیاز واقعی دانشگاه ها بوده و توجه به مؤلفه‌های مدل می‌تواند ضمن ایجاد آگاهی و بینش لازم برای سیاست‌گذاران، در اتخاذ تصمیمات مرتبط با تجاری سازی دانش الهام بخش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Knowledge Commercialization Model for organizing knowledge produced by graduates of universities

نویسندگان [English]

  • Hosein Vahedchokdeh 1
  • Mohammad Reza Karamipour Shamsabadi 1
  • Ali Sohbatloo 2
1 Islamic Azad University, Zanjan Branch
2 Farhangian University. Tehran
چکیده [English]


Objective: Universities and higher education institutions are one of the suitable platforms and opportunity for developing the process of entrepreneurship and knowledge commercialization in the country. In this regard, one of the most important factors of commercialization in universities of the country are postgraduate students can commercialize their acquired knowledge over the years of study and experience at the university. The viewpoints and attitudes of graduates toward the issue of commercialization of knowledge are of high importance and having a view in line with commercialization can facilitate commercialization. Therefore, the present study intended to present a model of commercialization of knowledge in order to organize the knowledge produced by graduates at the University of Guilan.
Materials and Methods: The research was conducted with a mixed approach (qualitative and quantitative). The research method was applied in terms of purpose and survey in terms of descriptive nature. The statistical population of the study consists of 575 heads, vice chancellors for research and technology, education, outstanding faculty and experts in higher education. Using the Two-stage cluster sampling method and using the Cochran's formula, 230 people were selected. The data collection tool was a 100-item questionnaire whose validity was confirmed through interviews with 30 higher education experts. The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's α method equal to 0.98. In order to analyze the data in the qualitative part, the coding method (derived from the data theory theory) was used. To analyze quantitative data, Clemogrov Smirnov statistical tests were used to determine the normality of the data, confirmatory factor analysis was used to determine the validity of tools and structural equation models for pattern testing, and so on.
Discussion and Conclusion: The results showed that (intellectual capital, promotion of academic productivity, policy making and organizational capabilities, institutionalization of commercialization, infrastructure, networking (networking), knowledge creation, competitive ability, knowledge commercialization capability) have been identified as factors affecting the commercialization of knowledge. In doing so , universities need to be prepared in the field of commercialization as a scientific, educational and research reference in order to align with global change. This model is a response to the real needs of universities and justifying the components and parts of the model can ensure the creation of the necessary awareness and vision for policy makers and inspire the efforts related to the commercialization of knowledge.
Keywords: Model, Knowledge Commercialization, Higher Education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Knowledge Commercialization
  • University