دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 29، 1401 
پداگوژی دانشگاهی: پدیده‌ای مغفول در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 37-62

10.48308/mpes.2022.102566

خدایار سلیمانی مطلق؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ حجت صفار حیدری


تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت علمی

صفحه 63-80

10.48308/mpes.2022.102163

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی