دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 29، مهر 1401 
پداگوژی دانشگاهی: پدیده ای مغفول در نظام آموزش عالی ایران

10.52547/mpes.2022.226028.1150

خدایار سلیمانی مطلق؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ حجت صفار حیدری


تحلیل چند سطحی عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت علمی

10.29252/mpes.2022.223152.1068

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی