دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 29، مهر 1401 
پداگوژی دانشگاهی: پدیده‌ای مغفول در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 39-64

10.52547/mpes.15.2.39

خدایار سلیمانی مطلق؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ حجت صفار حیدری


تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت علمی

صفحه 65-82

10.29252/mpes.15.2.65

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی