واکاوی مهارت‏ های مورد نیاز مدیران مدارس در دوران پساکرونا: یک مطالعه سنتزپژوهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبین مهارت‏های مورد نیاز مدیران دوره آموزش عمومی در رهبری مدارس در دوران کرونا و پساکرونا با توجه به تحولات ایجاد شده در اثر این بحران است.
مواد و روش‏ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کیفی از نوع سنتزپژوهی است. قلمرو پژوهش و اصلی‏ترین منابع گردآوری داده‏ها، پژوهش‏های متعددی است که در ارتباط با مهارت‏های مورد نیاز مدیران مدارس دوره عمومی در رهبری مدرسه مجازی در داخل و خارج از ایران انجام شده است. متناسب با ارتباط موضوعی و پس از رعایت ملاک‏های ورود و خروج تعداد 47 نمونه انتخاب شدند. در مراحل بعدی، کدگذاری و طبقه‏بندی اطلاعاتی انجام شد و حاصل ترکیب مقولات و نتایج تحلیل منجر به استخراج چارچوب مفهومی در ارتباط با مهارت‏های مورد نیاز مدیران مدارس دوره آموزش عمومی در رهبری مدارس گردید.
بحث و نتیجه‏گیری: به‌طور کلی، مهارت‏های مورد نیاز مدیران مدارس دوره آموزش عمومی در رهبری مدرسه مجازی در نه مقوله و 38 کد استخراج گردید. مقوله "مهارت‏های بین فردی و مشارکت" شامل هشت کد ارتباطات، همکاری مجازی، اهمیت به ارتباط با والدین و تنظیم دیدارهای مستمر و منظم، انعطاف‏پذیری، ذهن باز بودن، تعاملات کار با همتایان و افراد از رشته‏های دیگر و کارگروهی بود. مقوله‏ی "مهارت‏های شناختی و حل مسئله" به سه مهارت بحث و گفت و گو، تصمیم‏گیری و تفکر انتقادی تقسیم می‏شوند. مقوله‏ی"مهارت‏های خودتنظیمی"، شامل کدهای سازماندهی، توسعه حرفه‏ای، مدیریت زمان، برنامه‏ریزی و خود انضباطی بود. مقوله‏ی "مهارت‏های خلاقانه و نوآورانه" به سه کد انگیزه (درونی، بیرونی)، خلاقیت و شفافیت تقسیم می‏شود. مقوله‏ی "سازگاری با فناوری جدید"، به سه مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، پذیرش استفاده از ابزارها، تجهیزات و فن‌آوری‌های مدرن و سواد رسانه‏ای جدید، تقسیم می‏شود. مقوله‏ی "صفات و ویژگی‏های فردی"، به هشت مهارت اعتمادسازی، حمایت از معلمان و دانش‏آموزان، مسئولیت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، ریسک‌پذیری، نگرش مثبت، رفتار اخلاقی، مهربانی و دلسوزی، تقسیم می‏شود. "مهارت‏های رهبری"، به ترتیب شامل چهار مهارت ارزیابی عملکرد دیگران، نظارت، بازخورد دادن، و مدیریت تعارض‏ها از طریق دانش‏آموز محوری است."مهارت‏های شهروند جهانی" به دو مهارت درک و برخورداری از صلاحیت‏های چند فرهنگی و بین فرهنگی و درک نیازها، تنوع و تفاوت‏های فردی تقسیم می‏شود و "سبک‏های رهبری" به سبک تحولی، تعاملی و توزیعی دسته‎بندی شدند. به‌طور کلی، توجه و تقویت این مهارت‏ها در دوران پساکرونا می‏تواند در بهبود کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دوره آموزش عمومی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Skills Required by School Principals in the Post-Corona Periods: A Synthesis Study

نویسندگان [English]

  • Ali Beiramipur 1
  • Sheyda Echresh 2
1 Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Ph.D. Student of Educational Management, Department of Educational Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this study is to investigate and explain the skills required of general education principals in the school leadership during the corona and post-corona periods due to the changes caused by this crisis.
Materials and Methods: This research is an applied one in terms of purpose and qualitative in terms of synthesis. The scope of research and the main sources of data collection are numerous studies that have been done in connection with the skills required by public school principals in leading a virtual school inside and outside Iran. Following the thematic relationship and after observing the entry and exit criteria, 47 samples were selected. In the next step, information coding and classification were performed and the result of combining the categories and the results of the analysis led to the extraction of a conceptual framework related to the skills required by school principals in general education courses in school leadership.
Discussion & Conclusions: Generally, the skills required by public school principals in virtual school leadership were extracted into nine categories and 38 codes. The category of "interpersonal skills and participation" includes eight codes of communication, virtual cooperation, the importance of communicating with parents and arranging regular and continuous meetings, flexibility, open-mindedness, working interactions with peers and people from other disciplines, and group working. The category of "cognitive and problem-solving skills" is divided into three skills: discussion, decision-making, and critical thinking. The category of "self-regulatory skills" included codes of organization, professional development, time management, planning, and self-discipline. The category of "creative and innovative skills" is divided into three codes of motivation (internal, external), creativity, and transparency. The category of "adaptation to new technology" is divided into three skills: information and communication technology, acceptance of the use of modern tools, equipment, and technologies, and new media literacy. The category of "individual traits" is divided into eight skills: building trust, supporting teachers and students, responsibility, creating psychological and social security, risk-taking, positive attitude, moral behavior, kindness, and compassion. "Leadership skills” include four skills of evaluating the performance of others, monitoring, giving feedback, and managing conflict through the student, respectively. "Global citizen skills" is divided into two skills: understanding and having multicultural and intercultural competencies, and understanding individual needs, diversity, and differences. And "leadership styles" were categorized as transformational, interactive, and distributive. In general, paying attention to and strengthening these skills in the post-corona periods can be effective in improving the quality of learning and academic achievement of students in general education courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School Principals
  • General Education
  • Virtual Education
  • Skills
  • Covid-19
  • Corona
  • Synthesis Research
Adli, F., & Matlabiverkani, A. (2018). School principals understand the nature and function of their rofessionalism. School Management Quarterly, (2)6. 19-39.
Abrego, J., & Pankake, A. (2010). PK-12 Virtual Schools: The Challenges and Rolesof School Leaders. Educational Considerations, 37(2). https://doi.org/10.4148/0146-9282.1150
Ali Abadi, Kh., MoradiDoliskani, M., Moradi, R., & MohammadiGaledar. (2015). Perceptual Characteristics of Students in e-Content of the Curriculum Mashhad University of Medical Sciences. Education Strategies in Medical Sciences, 8(3), 179-185. Retrieved from http://edcbmj.ir/article-1-823-en.html
Alotebi, H., Alharbi, O., & Masmali, A. (2018). Effective Leadership in Virtual Learning Environments. International Journal of Information and Education Technology, 8(2), 156-160. https://doi.org/10.18178/ijiet.2018.8.2.1026
Amjadzebardast, M., Golami, K., & Nemati, S. (2014). The effect of principals’ leadership style on the effectiveness of schools through the motivation of teachers and their academic optimism at the level of high schools in Sanandaj: Provide a model. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 2(7), 8-26.
Avgerinou, M. D., & Pelonis, P. (2021). Handbook of Research on K-12 Blended and Virtual Learning Through the i2Flex Classroom Model: IGI Global. Retrieved from http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-7998-7760-8
Avolio, B. J., Sosik, J., Kahai, S., & Baker, B. (2014). E-leadership: Re-examining transformations in leadership source and transmission. The Leadership Quarterly, 25(1), 105-131. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.11.003
Bathon, J., & Baker, Bruce D. (2013). School finance 2.0: Flexible financing for a virtual world. National Education Policy Center. Retrieved from https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/lb-pb-onlineedfinancing-legis_0.pdf
Beck, D; LaFrance, J., & Richardson, J. W. (2014). Voices of virtual school leaders: Challenges and advice. Presented at the Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association.
Beegdeli, M., Davoodi, R., Kamali., N., & Farmani, G. (2018). Identify the dimensions and components of human resource improvement in education in order to provide a conceptual model. Human resource management research, (2)10, 73-100. 
Beiramipur, A., & Echresh, S. (2021). Synthesis of the challenges of transfer from face-to-face to virtual education in higher education with regard to the world of Covid-19. Journal of Theory and Practice in the Curriculum, 9(18), 131-176.
Carreño, I.D.V.G. (2014). Emergent leadership: E-leadership implications for virtual education. Revista de Estudios Para El Desarrollo Social de La Comunicación, 10, 308–324.
Chua, Y. P., & Chua, Y. P. (2017). How are e-leadership practices in implementing a school virtual learning environment enhanced? A grounded model study. Computers & Education, 109, 109-121. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.02.012
Damiani, J., Rolling, J. H., & Wieczorek, D. (2017). Rethinking leadership education: narrative inquiry and leadership stories. Reflective Practice, 18(5), 673-687. https://doi.org/10.1080/14623943.2017.1307726
Darban, M. (2021). Learning in virtual student teams: an examination of shared leadership. Journal of Research on Technology in Education, 1-18. https://doi.org/10.1080/15391523.2021.1916800
DasGupta, P. (2011). Literature review: e-leadership. Emerging Leadership Journeys, 4(1), 1-36.
De Freitas, S.; & Routledge, H. (2013). Designing leadership and soft skills in educational games: The e-leadership and soft skills educational games design model (ELESS): The e-leadership and soft skills games design model. British Journal of Educational Technology, 44(6), 951-968. https://doi.org/10.1111/bjet.12034
Gamage, A. (2021). An inclusive multifaceted approach for the development of electronic work-integrated learning (eWIL) curriculum. Studies in Higher Education, 0(0), 1-15. https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1894116
García-Carmona, M., Fuentes-Mayorga, N., & Rodríguez-García, A. (2021). Educational Leadership for Social Justice in Multicultural Contexts: The Case of Melilla, Spain. Leadership and Policy in Schools, 20(1), 76-94. https://doi.org/10.1080/15700763.2020.1833939
Gracia, I. (2015). Emergent leadership: is e-leadership importance in the quality of virtual education? Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 18(1), 25-44.
Grigoropoulos, J. E. (2021). Educational Leadership: Cultivating Leadership Qualities Generates Student Leaders. IGI Global, 162-173. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7760-8.ch009
Grooms, A. A., & Childs, J. (2021). “We Need to Do Better by Kids”: Changing Routines in U.S. Schools in Response to COVID-19 School Closures. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 26(2), 135-156. https://doi.org/10.1080/10824669.2021.1906251
Gustafson, D. C. (2019). iPRINCIPAL: A MULTIPLE CASE STUDY ON THE CHALLENGES AND LEADERSHIP PRACTICES OF VIRTUAL SCHOOL PRINCIPALS. LaFetra College of Education Organizational Leadership Department.
Harris, A., Jones, M., & Baba, S. (2013). Distributed leadership and digital collaborative learning: A synergistic relationship?: Distributed leadership and digital collaborative learning. British Journal of Educational Technology, 44(6), 926-939. https://doi.org/10.1111/bjet.12107
Heath Tatum, A. (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN COLLEGE CURRICULA AND THE EXPECTATIONS OF THOSE WHO HIRE COLLEGE GRADUATES. University of Maryland Global Campus.
Hilli, C. (2020). Extending classrooms through teacher collaboration in Virtual Learning Environments. Educational Action Research, 28(4), 700-715. https://doi.org/10.1080/09650792.2019.1654901
Hulme, M., Beauchamp, G., Clarke, L., & Hamilton, L. (2021). Collaboration in Times of Crisis: Leading UK Schools in the Early Stages of a Pandemic. Leadership and Policy in Schools, 1-20. https://doi.org/10.1080/15700763.2021.1917623
International Society for Technology in Education. (2018). The ISTE standards for education leaders. Retrieved from https://www.iste.org/standards/for-educationleaders
Irby, B. J. (2020). Modeling virtual mentoring and/or coaching for teachers and leaders. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 28(3), 253-258. https://doi.org/10.1080/13611267.2020.1802810
Johnson, H. (2015). Will Technology Kill Universities? Retrieved from https://time.com/3747816/education-chalkboard-chatroom/
Kahai, S., Jestire, R., & Huang, R. (2013). Effects of transformational and transactional leadership on cognitive effort and outcomes during collaborative learning within a virtual world: Leadership and collaborative learning in a virtual world. British Journal of Educational Technology, 44(6), 969-985. https://doi.org/10.1111/bjet.12105
Karimi, F., & Sheshpari, L. (2012). The relationship between transformational leadership, interaction and non-intervention with conflict management of high school principals in Isfahan. Journal of Educational Sciences, (17)5, 95-111.
Khalifa, M. (2020). Head & Heart: An Expanded Approach to Meeting Students’ Needs as Schools Reopen. Transforming Education, Inc. Retrieved from https://eric.ed.gov/?q=virtual education and principles&ff1=dtySince_2017&pg=5&id=ED609368
Lam, P., & Woodhead, P. (2012). A Critical Analysis of the Challenges Facing e-Leaders in the 21st Century: A Review and Comparison of the Information and Communication Technology Development of a Public School and a Public Independent School in Hong Kong. The International Journal of Learning: Annual Review, 18(3), 131-146. https://doi.org/10.18848/1447-9494/CGP/v18i03/47537
Laverdure, P., & LeCompte, B. (2021). Policy, Advocacy and Leadership Column: Lessons Learned from COVID-19: A Leadership and Advocacy Perspective. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 14(1), 1-9. https://doi.org/10.1080/19411243.2021.1899644
Lemoine, P. A., & Richardson, M. D. (2020). Planning for Higher Education Institutions: Chaos and the COVID-19 Pandemic. Educational Planning, 27(3), 43-57. Retrieved from https://eric.ed.gov/?q=challenges virtual education higher education covid 19&pr=on&ft=on&pg=2&id=EJ1279907
Lilian, S. C. (2014). Virtual Teams: Opportunities and Challenges for e-Leaders. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 1251-1261. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.972
Lovelace, K. J. (2015). A Case Study of E-Leadership Constructs: An Assessment of Leadership in a Healthcare Organization.
Mackey, J., O’Reilly, N., Jansen, C., & Fletcher, J. (2018). Leading change to co-teaching in primary schools: a “Down Under” experience. Educational Review, 70(4), 465-485. https://doi.org/10.1080/00131911.2017.1345859
McLeod, S., & Richardson, J.W. (2011). The Dearth of Technology Leadership Coverage. Journal of School Leadership, 2(21).
Mei Wei, L., Chua, Y. P., Kannan, S., & A.maulod, S. (2015). Principal Technology Leadership Practices and Teacher Acceptance of School Management System (SMS). The Leader, 11, 89-103.
Miller, T., & Ribble, M. (2010). Moving Beyond Bricks and Mortar: Changing the Conversation on Online Education. Educational Considerations, 37(2). https://doi.org/10.4148/0146-9282.1149
Mohd Rozi, I. (2012). Teachers’ Perceptions of Principal Leadership Styles and How They Impact Teacher Job Satisfaction.
Mohd Yusri, I. (2015). Model of Virtual Leadership, Intra-team Communication and Job Performance Among School Leaders in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 674-680. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.126
Montazeri, M., & Pourhosseinali, N. (2019). Relationship between transformational leadership of school principals and teachers’ performance: Explaining the moderating role of public service motivation. School Management Quarterly, (3)7, 45-67.
Navidadham, M., & Shafizadeh, H. (2020). Investigating the evolutionary relationship with job performance of secondary school teachers in Tehran. Quarterly Journal of Educational Innovations, (2)19, 35-56. 
Nordbäck, E. S.; & Espinosa, J. A. (2019). Effective Coordination of Shared Leadership in Global Virtual Teams. Journal of Management Information Systems, 36(1), 321-350. https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1558943
Olawale Fahm, A., Kayode Bakare, K., & Korede OladosuKorede Oladosu, K. (2021). Education Leaders’ Utilization of Information and Communication Technology for Development in Nigeria. IGI Global, 617-633. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3476-2.ch038
Oliver, K., Kellogg, S., Townsend, L., & Brady, K. (2010). Needs of elementary and middle school teachers developing online courses for a virtual school. Distance Education, 31(1), 55-75. https://doi.org/10.1080/01587911003725022
Ottestad, G. (2013). School Leadership for ICT and Teachers’ Use of Digital Tools. Nordic Journal of Digital Literacy, 2013, 107-125. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2013-01-02-07
Park, A; & Popescu, L. (2014). E-leadership for project managers: Virtual leadership and trust-building for perceived project success.
Patil, N G., & Yan, Y. (2003). SARS and its effect on medical education in Hong Kong. Medical Education, 37(12), 1127-1128. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2003.01723.x
Pazur, S. (2019). LEADING FROM A DISTANCE: THE VIRTUAL SCHOOL PRINCIPAL AS INSTRUCTIONAL LEADER. Oakland University.
Pei Oh, S., & Yan Piaw, C. (2018). An Explorative Review of E-Leadership Studies. International Online Journal of Educational Leadership, 2, 4-20. https://doi.org/10.22452/iojel.vol2no1.2
Phelps, K. (2012a). Leadership Online: Expanding the Horizon. New Directions for Student Services, 2012(140), 65-75. https://doi.org/10.1002/ss.20032
Phelps, K. (2012b). Leadership Online: Expanding the Horizon. New Directions for Student Services, 2012(140), 65-75. https://doi.org/10.1002/ss.20032
Politis, J. (2014). The Effect of e-Leadership on Organizational Trust and Commitment of Virtual Teams. Presented at the 10th European Conference on Management, Leadership and Governance.
Pont, B., Nusche, D., & Moorman, H. (2008). Improving School Leadership : POLICY AND PRACTICE. Retrieved from http://www.oecd.org/education/school/44374889.pdf
Quilici, S. B., & Joki, R. (2011a). Investigating Roles of Online School Principals. Journal of Research on Technology in Education, 44(2), 141-160. https://doi.org/10.1080/15391523.2011.10782583
Quilici, S. B., & Joki, R. (2011b). Investigating Roles of Online School Principals. Journal of Research on Technology in Education, 44(2), 141-160. https://doi.org/10.1080/15391523.2011.10782583
Richardson, J. W., LaFrance, J., & Beck, D. (2015). Challenges of Virtual School Leadership. American Journal of Distance Education, 29(1), 18-29. https://doi.org/10.1080/08923647.2015.992647
Salsberry, T. A. (2010). K-12 Virtual Schools, Accreditation, and Leadership: What Are the Issues? Educational Considerations, 37(2). https://doi.org/10.4148/0146-9282.1151
SaniIbrahim, M., Abdul Razak, A., & Kenayathulla, H. (2013). Smart Principals and Smart Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103, 826-836. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.404.
Sarmadi, M. (2017). Presenting a causal model of the intention to use online education among faculty members (Case study: Payame Noor University). Research in school and virtual learning, (4)16, 49-60. 
Savolainen, T. (2014). Trust-building in e-leadership: A case study of leaders’ challenges and skills in technology-mediated interaction. Journal of Global Business Issues, 8(2), 45-56.
Scott May, D. (2018). MEETING THE CHALLENGES OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES IN HIGHER EDUCATION. Pepperdine University.
Swaffield, S., & Poekert, P. E. (2020). Leadership for professional learning. Professional Development in Education, 46(4), 517-520. https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1793500
Auslander, S. & Haardorfer, R. (2018). Becoming critical Friends: Developmental Portraits of Three Professional Learning Communities. National Teacher Education Journal. 11, 23-40
Szeto, E., Lee, T., & Hallinger, P. (2015). A systematic review of research on educational leadership in Hong Kong, 1995-2014. (P. Hallinger and Allan Walker, ed.), Journal of Educational Administration, 53(4), 534-553. https://doi.org/10.1108/JEA-03-2015-0027
Varela, D. G., & Fedynich, L. (2020). Leading Schools From a Social Distance: Surveying South Texas School District Leadership During the COVID-19 Pandemic. NATIONAL FORUM OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SUPERVISION JOURNAL, 38(4), 1-10.
Weiner, J., Francois, C., Stone-Johnson, C., & Childs, J. (2021). Keep Safe, Keep Learning: Principals’ Role in Creating Psychological Safety and Organizational Learning During the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Education, 5. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.618483
Yamani Dozi Sarkhabi, M. (2020). Outbreak of coronavirus is another opportunity to reflect on the country’s higher education issues. Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran. Research Institute for Cultural and Social Studies, 29-38.