واکاوی مهارت‏ های مورد نیاز مدیران مدارس در دوران پسا کرونا: یک مطالعه سنتزپژوهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.29252/mpes.2022.225011.1117

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبین مهارت‏های مورد نیاز مدیران دوره آموزش عمومی در رهبری مدارس در دوران کرونا و پساکرونا با توجه به تحولات ایجاد شده در اثر این بحران است.
مواد و روش‏ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کیفی از نوع سنتزپژوهی است. قلمرو پژوهش و اصلی‏ترین منابع گردآوری داده‏ها، پژوهش‏های متعددی است که در ارتباط با مهارت‏های مورد نیاز مدیران مدارس دوره عمومی در رهبری مدرسه مجازی در داخل و خارج از ایران انجام شده است. متناسب با ارتباط موضوعی و پس از رعایت ملاک‏های ورود و خروج تعداد 47 نمونه انتخاب شدند. در مراحل بعدی، کدگذاری و طبقه‏بندی اطلاعاتی انجام شد و که حاصل ترکیب مقولات و نتایج تحلیل منجر به استخراج چارچوب مفهومی در ارتباط با مهارت‏های مورد نیاز مدیران مدارس دوره آموزش عمومی در رهبری مدارسگردید.
بحث و نتیجه‏گیری: به طور کلی، مهارت‏های مورد نیاز مدیران مدارس دوره آموزش عمومی در رهبری مدرسه مجازی در نه مقوله و 38 کد استخراج گردید. مقوله "مهارت‏های بین فردی و مشارکت" شامل هشت کد ارتباطات، همکاری مجازی، واهمیت به ارتباط با والدین و تنظیم دیدارهای مستمر و منظم، انعطاف‏پذیری، ذهن باز بودن، تعاملات کار با همتایان و افراد از رشته‏های دیگر و کارگروهی بود. مقوله‏ی "مهارت‏های شناختی و حل مسئله" به سه مهارت بحث و گفت و گو، تصمیم‏گیری و تفکر انتقادی تقسیم می‏شوند. مقوله‏ی"مهارت‏های خودتنظیمی"، شامل کدهای سازماندهی، توسعه حرفه‏ای، مدیریت زمان، برنامه‏ریزی و خود انضباطی بود. مقوله‏ی "مهارت‏های خلاقانه و نوآورانه" به سه کد انگیزه (درونی، بیرونی)، خلاقیت و شفافیت تقسیم می‏شود. مقوله‏ی "سازگاری با فناوری جدید"، به سه مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، پذیرش استفاده از ابزارها ، تجهیزات و فن آوری های مدرن و سواد رسانه‏ای جدید، تقسیم می‏شود. مقوله‏ی "صفات و ویژگی‏های فردی"، به هشت مهارت اعتماد سازی، حمایت از معلمان و دانش‏آموزان، مسئولیت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، ریسک پذیری، نگرش مثبت، رفتار اخلاقی، مهربانی و دلسوزی، تقسیم می‏شود. "مهارت‏های رهبری"، به ترتیب شامل چهار مهارت ارزیابی عملکرد دیگران، نظارت، بازخورد دادن، و مدیریت تعارض‏ها از طریق دانش‏آموز محوری است."مهارت‏های شهروند جهانی" به دو مهارت درک و برخورداری از صلاحیت‏های چند فرهنگی و بین فرهنگی و درک نیازها، تنوع و تفاوت‏های فردی تقسیم می‏شود و "سبک‏های رهبری" به سبک تحولی، تعاملی و توزیعی دسته‎بندی شدند. به طور کلی، توجه و تقویت این مهارت‏ها در دوران پسا کرونا می‏تواند در بهبود کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره آموزش عمومی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Skills Required by School Principals in the Post-Corona Period: A Synthesis Study

نویسندگان [English]

  • Ali Beiramipur 1
  • Sheyda Echresh 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Science & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 , Shahid Chamran University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate and explain the skills required of general education principals in leadership of schools in the corona and post-corona period due to the changes caused by this crisis.
Materials and Methods: This research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of synthesis. The scope of research and the main sources of data collection are numerous researches that have been done in connection with the skills required by public school principals in leading a virtual school inside and outside Iran. In accordance with the thematic relationship and after observing the entry and exit criteria, 47 samples were selected. In the next steps, information coding and classification was performed and the result of combining the categories and the results of the analysis led to the extraction of a conceptual framework related to the skills required by school principals in the general education course in school leadership.
Discussion and Conclusion: In general, the skills required by public school principals in virtual school leadership were extracted in nine categories and 38 codes. The category of "interpersonal skills and participation" includes eight codes of communication, virtual cooperation, the importance of communicating with parents and arranging regular and regular meetings, flexibility, open-mindedness, working interactions with peers and people from other disciplines, and It was a working group. The category of "cognitive and problem solving skills" is divided into three skills: discussion, decision making and critical thinking. The category of "self-regulatory skills" included codes of organization, professional development, time management, planning, and self-discipline. The category of "creative and innovative skills" is divided into three codes of motivation (internal, external), creativity and transparency. The category of "adaptation to new technology" is divided into three skills: information and communication technology, acceptance of the use of modern tools, equipment and technologies, and new media literacy. The category of "individual traits" is divided into eight skills: building trust, supporting teachers and students, responsibility, creating psychological and social security, risk-taking, positive attitude, moral behavior, kindness and compassion. "Leadership skills include the four skills of evaluating the performance of others, monitoring, giving feedback, and managing conflict through the student, respectively." "Global Citizen Skills" is divided into two skills: understanding and having multicultural and intercultural competencies, and understanding individual needs, diversity, and differences. And "leadership styles" were categorized as transformational, interactive, and distributive. In general, paying attention to and strengthening these skills in the post-coronary period can be effective in improving the quality of learning and academic achievement of students in the general education course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school principals
  • virtual education
  • skills
  • Covid-1
  • Synthesis Research