مدل کاربردی فناوری‌های آموزشی جهت بهبود یادگیری دانش‌آموزان: کاربرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشی ،گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه اراک، اراک ، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.52547/mpes.15.2.167

چکیده

هدف: استفاده از فناوری‌های آموزشی این قدرت را دارد که تعامل بین دانش‌آموزان، والدین و معلمان را تسهیل و به گسترش یادگیری فراتر از مدرسه کمک کند این امر می‌تواند راه‌گشایی برای افزایش یادگیری دانش‌آموزان در نظام آموزشی باشد اما چگونگی به کارگیری این فناوری و تأثیر هر شیوه تا حدود زیادی نامشخص است. پژوهش حاضر با هدف، ارایه مدل کاربردی فناوری‌های آموزشی جهت افزایش یادگیری دانش‌آموزان به کمک مدل سازی ساختاری-تفسیری صورت گرفته است.  
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش کیفی است. جامعه مشارکت‌کنندگان 10 نفر از خبرگان فعال در زمینه آموزش و پرورش که حداقل سابقه 10 سال کار یا پژوهش در زمینه آموزش و پرورش را داشته‌اند می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. برای تعیین پایایی ابزاره اندازه‌گیری مقدار ضریب ICC از لحاظ سازگاری و توافق مطلق مورد تأیید قرار گرفت. از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری به کمک نرم‌افزار متلب جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. 
بحث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج به‌دست آمده، عامل‌های استفاده از کلاس‌های مجازی، پرینت سه بعدی، موزه‌های علم و فناوری و حقیقت مجازی در ارتباط با موضوع پژوهش از اثرپذیری بیشتری برخوردارند و در مقابل عامل‌های دیگر؛ تلفن همراه هوشمند جهت یادگیری، ابزارهای الکترونیکی (گجت‌ها)، استفاده از بازی‌های آموزشی، ابزارهای به‌روز کامپیوتری، آپدیت امکانات براساس ICT و اینترنت دارای بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری می‌باشند. هم‌چنین دو متغیر، استفاده از رسانه‌های اجتماعی آنلاین و یادگیری به کمک کتابخانه‌های دیجیتال هم دارای قدرت اثرگذاری و هم تأثیرپذیری یکسان است. یافته‌ها نشان می‌دهد یادگیری به کمک کتابخانه‌های دیجیتال نزدیک‌ترین عامل به خط استراتژیک می‌باشد بنابراین راهبردی‌ترین متغیر پژوهش می‌باشد که نیاز به توجه هر چه بیشتر مدیران نظام‌های آموزشی برای سرمایه‌گذاری درآینده می‌باشد. با توجه به نتایج می‌توان گفت به کارگیری مواد و رسانه‌‌های آموزشی، استفاده از طراحی منظم آموزشی و ارزشیابی صحیح و اصولی از سوی معلمان در فرآیند تدریس، موجب افزایش یادگیری دانش‌آموزان می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Educational Technology to Enhance Students’ Learning: Application of Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach

نویسندگان [English]

  • Akram Rezaei 1
  • Bahman Yasbolaghi Sharahi 2
  • Sahar Khanjani veshki 3
1 Graduate of Educational Technology, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Objectives: The use of educational technologies has the power to facilitate interaction between students, parents, and teachers and it helps to expand learning beyond the school. This can be a way to increase student learning in the education system, but how to use this technology and the impact of each method is largely unclear. This study aimed to present an applied model of educational technologies to increase students' learning with the help of structural-interpretive modeling.
Materials and Methods: This research is an applied one in terms of purpose. The statistical population is 10 working experts in the field of education who have at least 10 years of work experience or research in the field of education who have been selected by purposive sampling. To determine the reliability of the measuring instrument, the ICC coefficient value was approved in terms of compatibility and absolute agreement. An interpretive structural modeling approach using MATLAB software was used to analyze the data.
Discussion & Conclusion: Based on the results of this research, the factors of using virtual classrooms, 3D printing, museums of science and technology, and virtual reality concerning the research topic are more effective. In contrast; smartphones for learning, electronic tools (gadgets), use of educational games, updated computer tools, updating facilities based on ICT and the Internet have the most impact and the least effectiveness. Also, the two variables, the use of online social media and learning with the help of digital libraries, have both the same impact power and effectiveness. Findings show that learning with the help of digital libraries is the closest factor to the strategic line, so it is the most strategic research variable that needs more attention from managers of educational systems to invest in the future. According to the results, it can be said that the use of educational materials and media, the use of regular educational design, correct and principled evaluation by teachers in the teaching process increases students' learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Technologies Model
  • Student Learning
  • Interpretive Structural Modeling
Abdolmaleki, S., & Khosravi, M., & Turkman Asadi, M. (1398). Explaining the position and role of information and communication technology in the teaching-learning process based on synthesis research in contemporary research evidence, Journal of Educational Technology, 14(1), 237-249. (In Persian(
Ahmadi, H., Mohammadi Barzegar, J., & Raisi Vanani, R. (1394). Factors Facilitating the Use of Educational فTechnologies in the Teaching of Professors of Amin University of Law Enforcement Sciences, Quarterly Journal of Education in Law Enforcement Sciences, 3( 4), 104-122. (In Persian)
Aldhafeeri, F., Palaiologou, I., & Folorunsho, A. (2016). Integration of digital technologies into play-based pedagogy in Kuwaiti early childhood education: teachers’ views, attitudes and aptitudes, International Journal of Early Years Education, 24(3), 342–360.
Amory, A. (2014). Tool-mediated authentic learning in an educational technology course: a designed-based innovation, Interactive Learning Environments, 22(4), 497–513.
Brown, C., Czerniewicz, L., & Noakes, T. (2016). Online content creation: Looking at students’ social media practices through a connected learning lens, Learning, Media and Technology, 41(1), 140–159.
Cherrstrom, C. A., Robbins, S. E., Boden, C. J., & Bixby, J. (2019). Need Tech? Nontraditional Student Perceptions of Educational Technology Tools, The Journal of Continuing Higher Education, 67(2-3), 109–122.
Crook, C., & Bligh, B. (2016). Technology and the dis-placing of learning in educational futures, Learning, Culture and Social Interaction, 11, 162–175.
Covelli, B. J. (2017). Online Discussion Boards: The Practice of Building Community for Adult Learners, The Journal of Continuing Higher Education, 65(2), 139–145.
Drake, R. L., & Pawlina, W. (2014). An Addition to the neighborhood: 3D printed anatomy teaching resources, Anatomical Sciences Education, 7(6), 419–419.
Dunn T.J. & Kennedy, M., (2019). Technology Enhanced Learning in higher education; motivations, engagement and academic achievement, Computers & Education, 137, 104-113.
Friedman, W.L., & Friedman, H. (2019). Using Social Media Technologies to Enhance Online Learning, Journal of Educators Online, 10(1), 1-22.
Gikas, J., & Grant, M.M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media, The Internet and Higher Education, 19, 18-26.
Gourlay, L. (2014). Creating time: Students, technologies and temporal practices in higher education, E-Learning and Digital Media, 11(2), 141–53.
Henderson, M., Finger, G., & Selwyn, N. (2016). What’s used and what’s useful? Exploring digital technology use(s) among taught postgraduate students, Active Learning in Higher Education, 17(3), 235–247.
Jack, C., & Higgins, S. (2018). What is educational technology and how is it being used to support teaching and learning in the early years? International Journal of Early Years Education, 1–16.
Lindsay, L. (2016). Transformation of teacher practice using mobile technology with one to one classes: M learning pedagogical approaches, British Journal of Educational Technology, 47(5), 883-892.
Manakil, J., & George, R. (2017). Mobile learning practices and preferences a way forward in enhancing dental education learning experience, European Journal of General Dentistry, 6(1), 22.
Mohamad Ashari, Z., Ngadiman, A. A., Zainudin, N. F., & Jumaat, N. F. (2018). The Relationship between Knowledge and Attitude towards Technology Gadget Usage with Students’ Socio-Emotions Development, International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 12(7), 152.
Olsen, A.J. (2015). E-learning in Asia: Supply and Demand. International Higher Education, (30).
Owusu-Ansah, C. M., Rodrigues, A. D. S., & Van Der Walt, T. (2018). Going the full distance: Strategic support for digital libraries in distance education at the University of Education, Winneba in Ghana, Journal of Librarianship and Information Science, 096100061877287. doi:10.1177/0961000618772871 
Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (2017). Mobile Educational Applications for Children: What Educators and Parents Need to Know, International Journal of Mobile Learning and Organisation, 11(3), 256–277.
Shabanian, M., Kazempour, E. & Shakibaei, Z. (1401). Factors affecting the use of cloud computing in secondary education. Scientific Quarterly of Management and Planning in Educational Systems, 15(1). (In Persian) 
Shahamat, F., Shahamat, N. (1395). Comparison of the application of educational technology in teaching methods of English language teaching of female professors in Islamic State and Islamic Azad universities of Shiraz, Viznameh of women and society. 157-172. (In Persian)
Shekari, A., Mohammadi Khashvi, Z. & Mohammadi, B. (2017). The effect of using new educational technologies on the quality of teachers’ educational activities, research in curriculum planning, 2(25/52) ، 74-83. (In Persian)
Siegle, D. (2018). Seeing Is Believing: Using Virtual and Augmented Reality to Enhance Student Learning, Gifted Child Today, 42(1), 46–52.
Song, D., & Kim, P. (2015). Inquiry-based mobilized math classroom with Stanford mobile inquiry-based learning environment (SMILE). Mobilizing mathematics: Case studies of mobile learning being used in mathematics education, 33-46.
Wekerle, C., Daumillere, M. & Kollar, I. (2020). Using digital technology to promote higher education learning: The importance of different learning activities and their relations to learning outcomes. Journal of Research on Technology in Education, 52, 1-17.
Wishart, J., & Triggs, P. (2010). MuseumScouts: Exploring how schools, museums and interactive technologies can work together to support learning, Computers & Education, 54(3), 669–678.
Woollard, J. (2012). When “teaching a class of daemons, dragons and trainee teachers” – learning the pedagogy of the virtual classroom, Management in Education, 26(2), 45–51.
Wu, S. P.W., Corr, J., & Rau, M.A. (2018). How instructors frame students’ interactions with educational technologies can enhance or reduce learning with multiple representations, Computers & Education, 128, 199-213.
Wu, L., Liu, Q., Zhou, W., Mao, G., Huang, J., & Huang, H. (2020). A semantic web-based recommendation framework of educational resources in E-learning, Technology, Knowledge and Learning, 25(4), 811-833.
Xie, H., Chu, H.C., Hwang, G.J., & Wang, C.C. (2019). Trends and development in technology-enhanced adaptive/personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017, Computers & Education, 140, 103599.
Zabarjadian, Z. & Nili Ahmadabadi, M. R. (1397). The effect of using information and communication technology with constructivist approach on active learning of experimental sciences in fourth grade elementary students of Alborz province, 6(16), 137-154. (In Persian(