مدل کاربردی فناوری های آموزشی جهت بهبود یادگیری دانش آموزان: کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.52547/mpes.2022.226180.1156

چکیده

هدف: استفاده از فناوری های آموزشی این قدرت را دارد که تعامل بین دانش آموزان، والدین و معلمان را تسهیل و به گسترش یادگیری فراتر از مدرسه کمک کند این امر می تواند راه گشایی برای افزایش یادگیری دانش آموزان در نظام آموزشی باشد اما چگونگی به کار گیری این تکنولوژی و تاثیر هر شیوه تا حدود زیادی نامشخص است. پژوهش حاضر با هدف، ارایه مدل کاربردی فناوری های آموزشی جهت افزایش یادگیری دانش آموزان به کمک مدل سازی ساختاری-تفسیری صورت گرفته است
مواد و روش ها: این پژوهش از نظر روش کیفی و هدف، کاربردی است. جامعه مشارکت کنندگان 10 نفر از خبرگان فعال در زمینه آموزش و پرورش که حداقل سابقه 10 سال کار یا پژوهش در زمینه آموزش و پرورش را داشته اند می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.همچنین برای تعیین پایایی ابزاره اندازه گیری مقدار ضریب ICC از لحاظ سازگاری و توافق مطلق مورد تایید قرار گرفت. از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به کمک نرم افزار متلب جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش: عامل های استفاده از کلاس های مجازی، پرینت سه بعدی، موزه های علم و فناوری و حقیقت مجازی در ارتباط با موضوع پژوهش از اثرپذیری بیشتری برخوردارند و در مقابل عامل های دیگر تلفن همراه هوشمند جهت یادگیری، ابزار های الکترونیکی(گجت ها)، استفاده از بازی های آموزشی، ابزارهای بروزکامپیوتری، آپدیت امکانات براساسICT و اینترنت دارای بیشترین تاثیرگذاری و کم ترین تاثیر پذیری می باشند. همچنین دو متغیر، استفاده از رسانه های اجتماعی آنلاین و یادگیری به کمک کتابخانه های دیجیتال هم دارای قدرت اثر گذاری و هم تاثیر پذیری یکسان است. یافته ها نشان می دهد یادگیری به کمک کتابخانه های دیجیتال نزدیکترین عامل به خط استراتژیک می باشد بنابراین راهبردی ترین متغیر تحقیق می باشد که نیاز به توجه هر چه بیشتر مدیران نظام های آموزشی برای سرمایه گذاری درآینده می باشد. با توجه به نتایج می‌توان گفت به کارگیری مواد و رسانه‌ های آموزشی، استفاده از طراحی منظم آموزشی و ارزشیابی صحیح و اصولی از سوی معلمان در فرایند تدریس، موجب افزایش یادگیری دانش آموزان می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

model of educational technology to enhance students learning: application ISM approach

نویسندگان [English]

  • Akram Rezaei 1
  • Bahman Yasbolaghi Sharahi 2
  • Sahar Khanjani veshki 3
1 ArakUniversity faculty of Educational Sciences Department of Educational Technology
2 ): Assistant Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Objective: The use of educational technologies has the power to facilitate interaction between students, parents and teachers and help to expand learning beyond the school. This can be a way to increase student learning in the education system, but how to The use of this technology and the impact of each method is largely unclear. . The aim of this study was to present an applied model of educational technologies to increase students' learning with the help of structural-interpretive modeling.
materials and methods: This research is applied in terms of purpose. The statistical population is 10 active experts in the field of education who have at least 10 years of work experience or research in the field of education who have been selected by purposive sampling. To determine the reliability of the measuring instrument, the ICC coefficient value was approved in terms of compatibility and absolute agreement. Interpretive structural modeling approach using MATLAB software was used to analyze the data.
Result and Discussion: Based on the results of this research: the factors of using virtual classrooms, 3D printing, museums of science and technology and virtual reality in relation to the research topic are more effective and in contrast to other mobile factors Intelligent for learning, electronic tools (gadgets), use of educational games, computer update tools, updating facilities based on ICT and the Internet have the most impact and the least impact. Also, the two variables, the use of online social media and learning with the help of digital libraries, have both the same impact power and effectiveness. Findings show that learning with the help of digital libraries is the closest factor to the strategic line, so it is the most strategic research variable that needs more attention from managers of educational systems to invest in the future

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational technologies model
  • student learning
  • interpretive structural modeling