مکانیسم تعامل بین پیشران‌های یادگیری فناورانه مبتنی بر پرسشگری معکوس: کاوشی بر اهمیت ویژه محیط و بافت یادگیری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فناوری اطلاعات در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/mpes.2022.226488.1173

چکیده

هدف: تدریس و یادگیری به عنوان فعالیت‌های اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی محسوب می‌شوند که یا در محیط‌های رسمی و یا با آموزش‌های غیررسمی صورت می‌گیرد. به منظور ارائه یک رویکرد نوآورانه برای تدریس و یادگیری دانشگاهی، پژوهش حاضر به دنبال معرفی یک مدل طراحی تدریس تلفیقی بود؛ مدل پداگوژیکی که «یادگیری فناورانه مبتنی بر پرسشگری معکوس» یا Fibtel نامیده می‌شود.
مواد و روش‌ها: به لحاظ هدف، این پژوهش از نوع کاربردی بود و از لحاظ چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز برای پاسخ به دو سؤال‌ پژوهش، در گروه طرح‌های پژوهشی ترکیبی_اکتشافی طبقه‌بندی می‌شود. برای شناسایی پیشران‌های ‌Fibtel و عناصر زیرمجموعه آنها، از مرور نظام‌مند و تحلیل محتوای استقرایی 59 مقاله با اعتبار علمی Q1 و Q2، پیمایش هدف‌مند دیدگاه 30 نفر از متخصصان آموزش عالی و جلسه مدیریت تعاملی با حضور هدف‌مند 13 نفر از خبرگان استفاده شد. به منظور مدل‌سازی ساختاری_تفسیری پیشران‌های مذکور، از طریق پرسش‌نامه «ماتریس خودتعاملی ساختاری» داده‌های مرتبط با دیدگاه 22 نفر از متخصصانی که به صورت هدف‌مند انتخاب شده بودند، جمع‌آوری گردید و از طریق تکنیک میک‌مک مورد واکاوی قرار گرفتند. نمونه‌های آماری پژوهش از طریق روش نمونه‌گیری آگاهی‌دهندگان مطلوب در دسترس انتخاب شدند. ضمن اینکه، به منظور بالابردن دقت و توافق بین یافته‌ها، از اعتبارپذیری تفسیری استفاده شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد مدل ساختاری_تفسیری Fibtel با سه سطح رابطه، دارای 9 پیشران علّی و 76 عنصر زیرمجموعه است که عموماً از جنس سازنده‌گرا می‌باشند؛ شامل: بافت یادگیری، طراحی برنامه آموزشی، الزامات و نیازمندی‌های فناورانه، شایستگی‌های یادگیرندگان، محتوا و منابع یادگیری، تسهیلگری، فعالیت‌های یادگیری، فرصت‌های تعامل و سنجش یادگیری و بازخورد. به استثنای رابطه یک‌طرفه پیشران بافت یادگیری، مکانیسم تعامل سایر پیشران‌ها دوطرفه و پیوندی است. این نوع مکانیسم روابط نشان می‌دهد: 1. بافت و فرهنگ سازمانی در محیط‌های دانشگاهی ایران از اهمیت و تأثیرگذاری زیادی بر روی سایر عوامل مؤثر در یادگیری برخوردار است. از این‌رو، بدون اصلاح و تغییر این بافت و فرهنگ سازمانی، عملاً تغییر در سایر عوامل مؤثر در ارتقای یادگیری نیز نتیجه چندانی نخواهند داشت. 2. برای انجام تغییرهای بزرگ در سیستم کلاس درس دانشگاهی، نیاز به طراحی برنامه‌های گسترده یا فناوری‌های متنوع نیست؛ بلکه باید نقاط حیاتی، حساس و تعیین‌کننده یادگیری دانشجویان یا همان پیشران‌ها و عناصر یادگیری را پیدا کرد و آنگاه با اِعمال تغییری کوچک و هوشمندانه در رابطه بین هر کدام از آنها، یادگیری و پژوهش دانشگاهی را به سوی تغییرهای بزرگ‌تر هدایت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mechanism of Interaction between the Driving Forces of Flipped Inquiry-Based Technological Learning (Fibtel): Exploring the Special Importance of Learning Environment and Context

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Abdollahi 1
  • Morteza Rezaei-Zadeh 2
  • Esmaeil Jafari 2
1 Ph.D. Student in Information Technology in Higher Education, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor in Educational Sciences Department, The Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Objective: Teaching and learning is one of the main activities of universities and institutes of higher education, which takes place either in formal environments or with non-formal education. In order to present an innovative approach in academic teaching and learning, the present study sought to introduce a design model for blended teaching. The pedagogical model that is called "Flipped Inquiry-Based Technological Learning" or Fibtel.
Materials and Methods: In terms of purpose, this study was applied and in terms of how to collect the data needed to answer the two research questions, it is classified in exploratory mixed method designs. A systematic review and inductive content analysis of 59 articles with Q1 and Q2 scientific validity, a purposeful survey of the views of 30 higher education specialists, and an interactive management (IM) session with the purposeful presence of 13 experts were used to identify the Fibtel driving forces and their sub-elements. In order to interpretive-structural modelling (ISM) of the mentioned drives, data related to the views of 22 purposefully selected specialists were collected through a structural self-interaction matrix questionnaire and analyzed through cross-impact matrix multiplication applied to classification (MICMAC) technique. The statistical samples of the study were selected through the favorable informants’ method. In addition, interpretive validity has been used to increase the accuracy and agreement between the findings.
Discussion & Conclusion: The results showed that the Fibtel interpretive-structural model with three levels of interaction has 9 causal driving forces and 76 sub-elements, which are generally constructivism type; Includes: learning context, instructional plan designing, technological requirements, learners' competencies, learning content and resources, facilitation, learning activities, interaction opportunities and learning assessment and feedback. With the exception of the one-way interaction of learning context driver, the interaction mechanism of other driving forces is two-way and linkage. This type of interaction mechanism suggests: 1. The organizational context and culture in Iranian university settings is very important and it influential on other factors affecting learning. Therefore, without modifying and changing the organizational context and culture, changes in other factors that affect on learning promotion will not have much effect practically. 2. To make major changes to the academic classroom system, there is not need to design extensive programs or a variety of technologies; Rather, it is necessary to identify and find the critical, sensitive and determine points of students' learning (drivers and their elements). Then, by applying a small and intelligent change in the interaction between each of them, steer academic learning and research toward greater change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Interpretive-Structural Modelling"
  • "Flipped Learning"
  • "Inquiry learning"
  • "Learning Driving Force"
  • "Flipped Inquiry-Based Technological Learning"