ساختاردهی مسأله بین‌المللی‌سازی دانشگاه تهران با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم و روش بهترین-بدترین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: طی دهه‌های گذشته، مطالعات بسیاری در خصوص بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها انجام شده است. برخی از این مطالعات با اشاره به نظام‌های رتبه‌بندی، آن‌ها را منبعی معتبر برای ارزیابی جایگاه بین‌المللی دانشگاه معرفی کرده و در مقابل برخی نیز ماهیت وجودی این نظام‌ها را زیر سؤال برده‌اند. تا به امروز مطالعات اندکی با هدف ساختاردهی پیچیدگی‌های موجود در پدیده بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها انجام شده است. در این پژوهش هدف اصلی ارائه مدلی ترکیبی با هدف تحلیل پیچیدگی‌های مسأله بین‌المللی‌سازی دانشگاه تهران و در نهایت درک عمیق‌تر این پدیده در راستای سیاست‌گذاری‌های بهتر در مسأله واقعی است.
موارد و روش‌ها: در این پژوهش با تمرکز بر مسأله جایگاه بین‌المللی دانشگاه تهران، پس از تشریح لزوم نگاه همزمان به ابعاد مختلف پیچیدگی این مسأله، روشی ترکیبی از به‌کارگیری تحقیق در عملیات نرم و تحقیق در عملیات سخت ارائه شده و بر پایه لزوم توجه همزمان به نقش بازیگران در موقعیت مسأله‌ساز، مدل‌های ذهنی هر دسته از بازیگران استخراج شده و بر پایه آن‌ها راه‌کارهای مواجهه با موقعیت مسأله‌ساز شناسایی و اولویت‌بندی شده است. روش این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بوده و در این راستا با بهره‌گیری از نظرات خبرگان موضوع و به‌کارگیری روش‌شناسی سیستم‌های نرم و روش بهترین-بدترین، راه‌کارهای مواجهه با موقعیت مسأله‌ساز شناسایی و اولویت‌بندی شده و بر پایه آن مدل مفهومی نهایی تدوین شده است. در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روش نمونه‌گیری گلوله برفی بهره گرفته شد. بدین‌منظور خبرگان موضوع براساس یک طبقه‌بندی در دو دسته ذی‌نفعان دور و نزدیک قرار گرفتند. ملاک توقف مصاحبه‌ها رسیدن به اشباع نظری بود که پس از مجموعاً 29 مصاحبه حاصل شد. در بخش کمی این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی و نمونه در دسترس بهره گرفته شد و پرسشنامه‌های استاندارد میان مصاحبه‌شوندگان بخش کیفی توزیع شد و در نهایت 26 پرسشنامه برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل‌های مرتبط با تأثیر نظرات هر دسته از بازیگران در پیکره‌بندی مدل نهایی نیز براساس داده‌های گردآوری شده تحلیل و در پایان پیشنهادات کاربردی در خصوص مواجهه با موقعیت مسأله‌ساز ارائه شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: بر پایه یافته‌های این پژوهش مؤلفه‌های اثرگذار بر موقعیت مسأله‌ساز در سه دسته عوامل اصلی، توافقی و متفرقه تقسیم‌بندی شدند. عوامل اصلی از منظر رسیدگی دارای بیشترین درجه اهمیت بوده و سایر عوامل در سطوح اولویت بعدی قرار دارند. بر پایه نتایج به دست آمده، چهار راهکار اصلی به‌منظور مواجهه با موقعیت مسأله‌ساز شناسایی شده و اقدام‌های عملیاتی متناظر با هریک پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structuring the Internationalization Problem of Tehran University by Using Soft Systems Methodology and the Best-Worst Method

نویسندگان [English]

  • Behzad Minaei 1
  • Mahnaz Hosseinzadeh 2
  • Mohammad Reza Mehregan 3
1 Ph.D. Candidate of Operations Research in Industrial Management, Faculty of Management, Industrial Management Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Industrial Management Department, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Management, Industrial Management Department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: During the past decades, many studies have been conducted on the internationalization of universities. Some of these studies, referring to the ranking systems, have introduced them as a reliable source for evaluating the international position of the university, and on the other hand, some have questioned the existence of these systems. Until now, few studies have been conducted to structure the complexities in the phenomenon of the internationalization of universities. In this research, the main goal is to present a hybrid model to analyze the complexities of the internationalization issue of the University of Tehran and ultimately to gain a deeper understanding of this phenomenon in line with better policies in the real issue.
Materials and Methods: In this research, focusing on the issue of Tehran University's international position, after explaining the need to simultaneously look at the different dimensions of the complexity of this issue, a combined method of applying research in soft operations and research in hard operations is presented; based on the need to simultaneously pay attention to the role of actors in the problematic situation, the mental models of each category of actors have been extracted and also, the solutions to face the problematic situation have been identified and prioritized. The method of this research is mixed type (qualitative-quantitative) and in this regard, by using the opinions of experts and applying the methodology of Soft Systems and the Best-Worst method, the solutions to face the problematic situation have been identified and prioritized, and the final conceptual model has been developed. In the qualitative part of this research, semi-structured interview and snowball sampling method were used. For this purpose, experts were placed in two categories of close and distant stakeholders based on a classification. The criterion for saturation of the interviews was reaching theoretical saturation which was achieved after a total of 29 interviews. In the quantitative part of this research, the non-random sampling method and available samples were used; standard questionnaires were distributed among the interviewees of the qualitative part, and finally, 26 questionnaires were used for the final analysis. Analyzes related to the influence of the opinions of each group of actors in the configuration of the final model are also presented based on the collected data of the analysis and, the practical suggestions regarding facing the problematic situation have been presented.
Discussion & Conclusions: Based on the findings of this research, the factors affecting the situation of the problem maker were divided into three categories: main, consensus, and miscellaneous factors. The main factors are the most important from the point of view of handling, and other factors are at the next priority levels. Based on the obtained results, four main solutions have been identified to face the problematic situation, and operational measures corresponding to each of them have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Best-Worst Method
  • Multi Criteria Decision Making
  • Internationalization
  • Soft System Methodology
  • University of Tehran
Abramo, G., D’Angelo, C. A., & Solazzi, M. (2011). Are researchers that collaborate more at the international level top performers? An investigation on the Italian university system. Journal of Informetrics, 5(1), 204–213.
Beck, K. V. (2008). Being international: Learning in a Canadian university. Faculty of Education-Simon Fraser University.
Chan, S.-J. (2021). Internationalization and Universities in Taiwan: Policies, Practices, and Prospects. In Higher Education in Taiwan (pp. 103–121). Springer.
Checkland, P. (2000). Soft systems methodology: a thirty year retrospective. Systems Research and Behavioral Science, 17(S1), S11–S58.
Checkland, P. B. (1989). Soft systems methodology. Human Systems Management, 8(4), 273–289.
Checkland, P., & Poulter, J. (2006). Learning for action: a short definitive account of soft systems methodology and its use for practitioner, teachers, and students (Vol. 26). Wiley Chichester.
Filippov, V. (2021). Internationalization of Universities: 70 Years of Experience. In The Promise of Higher Education (pp. 113–118). Springer, Cham.
Fredman, P. (2020). The Role of Higher Education in Making Our Society Sustainable: An International Perspective. European Higher Education Area.
Hurtado-Marín, V. A., Agudelo-Giraldo, J. D., Robledo, S., & Restrepo-Parra, E. (2021). Analysis of dynamic networks based on the Ising model for the case of study of co-authorship of scientific articles. Scientific Reports, 11(1), 1–10.
Hynek, J. (2021). Strategic Management of University Internationalization. 2021 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 1–6.
Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education, 8(1), 5–31.
Li, J., & Eryong, X. (2021). New directions towards internationalization of higher education in China during post-COVID 19: A systematic literature review. Educational Philosophy and Theory, 1–10.
Mittelmeier, J., Rienties, B., Gunter, A., & Raghuram, P. (2021). Conceptualizing internationalization at a distance: A “third category” of university internationalization. Journal of Studies in International Education, 25(3), 266–282.
Morgan, J. S., Howick, S., & Belton, V. (2017). A toolkit of designs for mixing discrete event simulation and system dynamics. European Journal of Operational Research, 257(3), 907–918.
Munadi, M. (2020). Systematizing Internationalization Policy of Higher Education in State Islamic Universities. International Journal of Higher Education, 9(6), 96–106.
Otto, J. M., Zarrin, M., Wilhelm, D., & Brunner, J. O. (2021a). Analyzing the relative efficiency of internationalization in the university business model: the case of Germany. Studies in Higher Education, 46(5), 938–950.
Otto, J. M., Zarrin, M., Wilhelm, D., & Brunner, J. O. (2021b). Analyzing the relative efficiency of internationalization in the university business model: the case of Germany. Studies in Higher Education, 46(5), 938–950.
Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49–57.
Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 64, 126–130.
Roth, G. L., & Senge, P. M. (1996). From theory to practice: research territory, processes and structure at an organizational learning centre. Journal of Organizational Change Management, 9(1), 92–106.
Schumann, C.-A., Gerischer, H., Tittmann, C., Orth, H., Xiao, F., Schwarz, B., & Schumann, M.-A. (2014). Development of International Educational Systems by Competence Networking based on Project Management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 119, 192–201.
Shaw, K. (2014). Internationalization in Australia and Canada: Lessons for the Future. College Quarterly, 17(1), n1.
Strielkowski, W., Grebennikova, V., Razinkina, E., & Rudenko, E. (2021). Relationship between globalization and internationalization of higher education. E3S Web of Conferences, 301.
Tham, S. Y. (2013). Internationalizing higher education in Malaysia: Government policies and university’s response. Journal of Studies in International Education, 17(5), 648–662.
Waltz, C. F., & Bausell, B. R. (1981). Nursing research: design statistics and computer analysis. Davis FA.
Wit, H. de, & Knight, J. A. (1999). Quality and internationalisation in higher education. Wolpert, J.(1965). Behavioral Aspects of the Decision to Migrate. Papers in Regional.
Zgheib, R., & van Loan, A. (2021). Changes in Internationalization at Home in Arab Higher Education Institutions: Is it Time to Really Beef Things Up? Contemporary Arab Affairs, 14(1), 91–112.