ساختاردهی مسئله بین‌المللی‌سازی دانشگاه تهران با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم و روش بهترین-بدترین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.29252/mpes.2022.225391.1131

چکیده

هدف: طی‌دهه‌های گذشته مطالعات بسیاری در خصوص بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها انجام شده‌است. برخی از این مطالعات با اشاره به نظام‌های رتبه‌بندی، آن‌ها را منبعی معتبر برای ارزیابی جایگاه بین‌المللی دانشگاه معرفی کرده و در مقابل برخی نیز ماهیت وجودی این نظام‌ها را زیر سوال برده‌اند. تا‌به‌امروز مطالعات اندکی با هدف ساختاردهی پیچیدگی‌های موجود در پدیده بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها انجام شده‌است. در این پژوهش هدف اصلی ارائه مدلی ترکیبی با هدف تحلیل پیچیدگی‌های مسئله بین‌المللی‌سازی دانشگاه تهران و در نهایت درک عمیق‌تر این پدیده در راستای سیاست‌گذاری‌های بهتر در مسئله واقعی است.
موارد و روش‌ها: در این پژوهش با تمرکز بر مسئله جایگاه بین‌المللی دانشگاه تهران، پس از تشریح لزوم نگاه همزمان به ابعاد مختلف پیچیدگی این مسئله، روشی ترکیبی از به‌کارگیری تحقیق در عملیات نرم و تحقیق در عملیات سخت ارائه شده و بر پایه لزوم توجه همزمان به نقش بازیگران در موقعیت مسئله‌ساز، مدل‌های ذهنی هر دسته از بازیگران استخراج شده و بر پایه آن‌ها راه‌کارهای مواجهه با موقعیت مسئله ساز شناسایی و اولویت‌بندی شده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بوده و در این راستا با بهره‌گیری از نظرات خبرگان موضوع و به‌کارگیری روش‌شناسی سیستم‌های نرم و روش بهترین-بدترین، راه‌کارهای مواجهه با موقعیت مسئله‌ساز شناسایی و اولویت‌بندی شده و بر پایه آن مدل مفهومی نهایی تشکیل شده است. در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روش نمونه‌گیری گلوله برفی بهره گرفته شد. بدین منظور خبرگان موضوع بر اساس یک طبقه‌بندی در دو دسته ذی‌نفعان دور و نزدیک قرار گرفتند. ملاک توقف مصاحبه‌ها رسیدن به اشباع نظری بود که پس از مجموعاً 29 مصاحبه حاصل شد. در بخش کمی این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی و نمونه در دسترس بهره گرفته شد و پرسشنامه‌های استاندارد میان مصاحبه‌شوندگان بخش کیفی توزیع شد و در نهایت 26 پرسشنامه برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل‌های مرتبط با تأثیر نظرات هر دسته از بازیگران در پیکره‌بندی مدل نهایی نیز بر اساس داده‌های گردآوری شده تحلیل و در پایان پیشنهادات کاربردی در خصوص مواجهه با موقعیت مسئله‌ساز ارائه شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: بر پایه یافته‌های این پژوهش مؤلفه‌های اثرگذار بر موقعیت مسئله‌ساز در سه دسته عوامل اصلی، توافقی و متفرقه تقسیم‌بندی شدند. عوامل اصلی از منظر رسیدگی دارای بیشترین درجه اهمیت بوده و سایر عوامل در سطوح اولویت بعدی قرار دارند. بر پایه نتایج به دست آمده، چهار راهکار اصلی به منظور مواجهه با موقعیت مسئله‌ساز شناسایی شده و اقدام‌های عملیاتی متناظر با هریک پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structuring the Problematic Situation of Internationalization at the University of Tehran Using Soft System Methodology and Best-Worst Method

نویسندگان [English]

  • Behzad Minaei 1
  • Mahnaz Hosseinzadeh 2
  • Mohammad Reza Mehregan 3
1 Lecturer at the Industrial Management department, Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor at the Industrial Department of Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor at the Industrial Management Department, Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The push towards promoting the internationalization of universities all around the world have made universities finding themselves in a great competition to understand the problematic situation of this dynamic matter. The main objective of this research is to structure and form the factors influence the internationalization phenomena at the University of Tehran.
 
Methods: In this study, a mixed-methodology approach of using Soft Operations Research (Soft OR) and Hard Operations Research (Hard OR) was chosen. The Soft OR part of this research mainly focus on the dynamic characteristic of the problem in hand and researchers try to structure the factor influencing the internationalization of the University of Tehran by using the Soft System Methodology (SSM). Based on the SSM preliminaries, interview was chosen as the most appropriate method of data collection in this part since the main focus is on the different stake-holders’ perceptions and experiences in regards to the problem. The quantitative part of the research has a multi-criteria group decision-making design. The interpretation of the results from this part of the research generate insights which complement the SSM in interpreting the problem.
 
Results and Conclusion: This research has shed out some new light on the fact that even the basic requirements for moving towards internationalization are not met at the University of Tehran. A long-term strategic vision is needed to be planed for first talking the barriers and then taking the first steps toward the internationalization at the University of Tehran. Three main categories are identified based on the finding that requires chronological actions besides a balance emphasize on all simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Best-Worst Method
  • Multi Criteria Decision Making
  • Internationalization
  • Soft System Methodology
  • University of Tehran