بررسی رابطه مؤلفه‌های بالندگی سازمانی اثربخش و عدالت اسلامی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر ، قائمشهر، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

4 گروه مهندسی صنایع، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.29252/mpes.15.2.283

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه‌های بالندگی سازمانی اثربخش و عدالت اسلامی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران است. 
مواد و روش‌ها: روش پژوهش، آمیخته است که در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی به صورت پیمایشی انجام شد. جامعة آماری پژوهش خبرگان، متخصصان و اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان استان‌ مازندران بودند که 20 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب ‌شدند. برای تدوین مدل مفهومی پژوهش ابتدا عوامل پیش‌بینی‌کننده و پیامدهای بالندگی سازمانی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. به همین منظور رابطه بین عدالت اسلامی و بالندگی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و هم‌چنین عدالت اسلامی (عدالت رویه‌ای، توزیعی، مراوده‌ای، معوض و اطلاعاتی) به‌عنوان متغیر اثرگذار بر روی بالندگی سازمانی مطالعه شد. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش مورد بررسی و تحلیل واقع شد مدل مفهومی پژوهش با آزمون تحلیل واریانس و تحلیل عامل اکتشافی و با استفاده از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 24 و لیزرل ارزیابی گردید. 
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که عدالت توزیعی بالاترین تأثیر را در بالندگی سازمانی و عدالت رویه‌ای در رتبه دوم و عدالت معوض در رتبه سوم و عدالت مراوده ای در رتبه چهارم و نهایتاً عدالت اطلاعاتی کمترین تأثیر را داشته است؛ به عبارتی بیشترین مصداق عدالت از نظر پاسخ‌دهندگان عدالت توزیعی می‌باشد که موجبات بالندگی هرچه بیشتر سازمانی را فراهم می آورد و مدیران و نظام پرداخت باید نسبت به توزیع امکانات و منابع و دانشجو توجه بیشتری مبذول دارند. با استفاده از تقویت علاقمندی فردی و سازمانی و نیز رعایت عدالت سازمانی می‌توان بستر شکل‌گیری رفتار احترام‌آمیز و فضیلت مدنی را در کارکنان به لحاظ رفتار شهروندی سازمانی ارتقا داد. هم‌چنین با ایجاد بالندگی سازمانی مبتنی بر عدالت و نیز توجه به این دو مقوله در ترسیم اهداف و سیاست‌گذاری سازمانی می‌توان حس مشارکت‌پذیری و روحیه نوع دوستی و رفتار فرانقش تعهد و تعلق کارکنان را در مؤسسات آموزش عالی ارتقاء بخشید. نهایتاً با پیاده‌سازی مدل ارائه شده هماهنگی و انسجام میان عملکردها فعالیت‌ها و اهداف سازمان افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Effective Organizational Maturity Components and Islamic Justice at Farhangian University of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Abbas Nikkhoo Amiri 1
  • Mohamadreza Bagherzade 2
  • Mojtaba Tabari 3
  • Yousef Qalipour Kanani 4
1 Department of Public Management, Islamic Azad University of Qaemshahr, Qaemshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Management, Faculty of Management, Islamic Azad University of Qaemshahr, Qaemshahr, Iran
3 Associate Professor, Department of Public Management, Islamic Azad University of Qaemshahr, Qaemshahr, Iran
4 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University of Qaemshahr, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Objectives: This study aimed to investigate the relationship between the components of effective organizational maturity and Islamic justice at Farhangian University of Mazandaran province.y
Materials and Methods:  The research was a mixed method; it was exploratory in the qualitative part and a survey in the quantitative part. The statistical population of the study was experts, specialists, and members of the faculty of Farhangian University of Mazandaran province; 20 of whom were selected by convenience sampling method. To formulate a conceptual model of the research, the predictors and consequences of organizational growth have been identified. For this purpose, the relationship between Islamic justice and organizational maturity was studied and Islamic justice (procedural, distributive, transactional, exchange, and information justice) was studied as an effective variable on organizational maturity. Then, using the structural equation model, the conceptual model of the research was studied and analyzed. The conceptual model of the research was evaluated by analysis of variance and heuristic factor analysis by using SPSS software version 24 and LISREL.e 
Discussion and Conclusion: The results showed that distributive justice had the highest impact on organizational maturity; procedural justice in the second rank and reciprocal justice in the third rank and transactional justice in the fourth rank and finally information justice had the least impact. In other words, the most explicit example of justice for the respondents is distributive justice which leads to the maturity of the organization as much as possible; so managers and the payment system should pay more attention to the distribution of facilities, resources, and students. By strengthening individual and organizational interests and also observing organizational justice, we can improve the formation of respectful behavior and civic virtue in employees in terms of organizational citizenship behavior. Also, by creating organizational maturity based on justice and also paying attention to these two categories in drawing goals and organizational policy, the sense of participation and the spirit of altruism and the role of commitment and belonging of employees in higher education institutions can be promoted. Finally, by implementing the proposed model, the coordination and coherence between the functions, activities, and goals of the organization will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Fculty Members
  • Organizational Maturity
  • Islamic Justice
  • Farhangian University
Atrak, H. (2013). The Notions of Justice in Islamic Ethics. Naqd Va Nazar, 18(69), 102-126.
Beikzad, J. & Farzaneh, A. (1390). Organizational justice A new approach to achieving social capital. Journal of Labor and Society, 137, 3-11.
Bushuyev, S., & Verenych, O. (2018). Organizational maturity and project: Program and portfolio success. In Developing Organizational Maturity for Effective Project Management (pp. 104-127). IGI Global.
Chen, Y.J., Lin, Ch.Ch., Tung, Y.Ch. & Ko, Y.T. (2008). Associations of organizational Justice and ingratiation with organizational citizenship Behavior: The Beneficiary perspective. Social Behavior Personality, 36(3), 289-302.
Dehghanian, H., Saboor, E. & Hojjati, A.R. (2013). Investigating the relationship between the components of organizational justice and organizational commitment in an insurance company. Journal of Insurance, 28(2), 153-180.
Ghiasvand, R., taghvaei, R., Salimi, F. (2017). Relationship Empowering Employees with Organizational Development Credit Institution Kosar Province. Public Policy In Administration, 8(25), 59-70.
Grossman, R. L. (2018) A framework for evaluating the analytic maturity of an organization. International Journal of Information Management, (38), 1, 45-51.
Haghighi, M.A. & Mirzadeh, L. (1389). The place of justice in Islam and its role in promoting organizational citizenship behaviors. Suspicious, 108, 58.
Hassanzadeh Samarin, T., Nikroo Ahmad Goorabi, H. (2016). Examining the Relationship between Organizational Virtuousness and Organizational Justice (Case study: Rasht Municipality). Organizational Culture Management, 13(4), 1223-1243. 
Jayus, J. A. (2021). The Effect of Distributive Justice, Procedural Justice and Interactional Justice on Teacher Engangement and Teachers Performance. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(7), 131-139.
Jia, G., Chen, Y., Xue, X., Chen, J., Cao, J. & Tang, K. (2011). Program management organization maturity integrated model for mega construction programs in China. International Journal of Project Management, 29(7), 834-845.
Karakaya, A. & Yilmaz, K. (2013). Problem solving approach at organizational development activities: research at Karabuk University. International Strategic Management Social and Behavioral Sciences, Malaysia, 84, 431-436.
Kazemi Kia, H., Ahmadi, A. & Ahqr, G. (1397). Designing a model and accrediting organizational growth for faculty members in Tehran universities. Journal of Research and Planning in Higher Education, 70 (3), 241-225.
Knights, D., Willmott, H., & Brewis, J. (2017). Introducing organizational behaviour and management. 3rd Edition, London: Thomson.
Mohammadkhani, K., Shiriyaychi, H., Nasirighorghani, B. (2019).  Designing a comprehensive model of human resource development based on organizational excellence and maturity (Case study: Meteorological Organization of Iran). Public Administration Perspaective, 11(3), -. doi: 10.29252/jpap.2020.96834
Mohebzadegan Y, Pardakhtchi M.H, Ghahramani M, Farasatkhah M. (1392). Developing a Model for Faculty Development Approach based on Grounded Theory. IRPHE; 19(4): 1-25.
Najarpor, S., Taghizadeh, H. (1391). Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Development among Staffs of Islamic Azad University of Shabestar. Journal of New Approaches in Educational Administration, 3(11), 121-136.
Nicholson, N., & Audia, P. G. (2021). The Blackwell encyclopedia of management. Organizational behavior. Blackwell Publishing Ltd.
Nikoofar, M., Mazaheri, M. (2017). The role of Dimensions of 0rganization Development in the Organization Commitment of Faculty Members of Physical Education of Universities of the Country. Management Researches, 10(36), 211-232.
Pajohan, A. (1393). The relationship between organizational growth and self-esteem and its dimensions in the staff of Payame Noor University of Kurdistan Province. Quarterly Journal of Management of Government Organizations, 2(8), 71-88.
Pan, X., Chen, M., Hao, Z., & Bi, W. (2018). The effects of organizational justice on positive organizational behavior: Evidence from a large-sample survey and a situational experiment. Frontiers in psychology, 8, 2315.
Pharm, R.E.G. (2016). Faculty development in interprofessional education (IPE): Reflections from an IPE coordinator. Journal of Taibah University Medical Sciences, 11(6), 510-519.
Poghosyan, A., Manu, P., Mahamadu, A. M., Akinade, O., Mahdjoubi, L., Gibb, A., & Behm, M. (2020). A web-based design for occupational safety and health capability maturity indicator. Safety science, 122, 104516.
Rego, A., Ribeiro, N., e Cunha, M. P., & Jesuino, J. C. (2011). How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of business research, 64(5), 524-532.
Samir Alromeedy, B. (2019). The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment in the Egyptian Travel Agencies – From Employees Perspectives. Minia Journal of Tourism and Hospitality Research MJTHR, 2(1), 38-56. 
Schermerhorn Jr, J. R., Osborn, R. N., Uhl-Bien, M., & Hunt, J. G. (2011). Organizational behavior. john wiley & sons.
Schneider, A., Wickert, C. & Marti, E. (2017). Reducing complexity by creating complexity: a systems theory perspective on how organizations respond to their environments. Journal of Management Studies, 54(2), 182-208.
Sen, C., Mert, I. S., & Abubakar, A. M. (2021). The nexus among perceived organizational support, organizational justice and cynicism. International Journal of Organizational Analysis. https://doi.org/10.1108/IJOA-11-2020-2488
Seyyed Naghavi, M., Sehhat, S., Dehghanan, H., Farhadi, A. (2016). Evaluating the Performance of Military Universities Based on the Excellence Framework and Organizational Development (A Case study). Educational Measurement and Evaluation Studies, 6(15), 39-63.
Shabani Bahar, G., Ghareh, M., Siavashi, M. (2020). Designing Structural Model of Development Professional, Organizational and Persona Faculty members of Physical Education and Sports Science. Applied Research in Sport Management, 8(4), 99-112.
Shukla, S. K. (2021). Benchmarking the practices of flexibility with maturity models and frameworks of organizational capabilities. Benchmarking: An International Journal. https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2020-0459
Stachowiak, A., & Pawłyszyn, I. (2021). From Fragility through Agility to Resilience: The Role of Sustainable Improvement in Increasing Organizational Maturity. Sustainability, 13(9), 4991.
Uskarci, A. & Demirors, O. (2017). Do staged maturity models result in organization-wide continuous process improvement? Insight from employees. Computer Standards & Interfaces, 52, 25-40.
Vinesh, M. (2014). Role of Training & Development in an Organizational Development. International Journal of Management and International Business Studies, 4(2), 213-220.
Wu, Y.K., & Chu, N.F. (2015). Introduction of the transtheoretical model and organizational development theory in weight management: A narrative review. Obesity research & clinical practice, 9(3), 203-213.
Zirak, R., Zahed Babelan, A., Rezaeisharif, A. & Moeinikia, M. (1397). Organizational and Economic Factors Impacting on Development of Human Resources in the Educational System. Educ Strategy Med Sci; 11(4): 111-122.