شناسایی و ارائه الگوی موانع و چالش‌های تعاملات بین‌المللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.29252/mpes.15.2.213

چکیده

هدف: یکی از راه‌های پویایی علمی در هر کشور و توسعه علمی آموزش عالی و اعضای هیأت علمی هر دانشگاه در سطح جهان، تعاملات بین‌المللی اعضای هیأت علمی می‌باشد. هدف این پژوهش شناسایی موانع و چالش‌های تعاملات بین‌المللی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز و ارائه مدلی برای این موانع و چالش‌هاست.
مواد و روش: این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد کیفی انجام شده است و از روش تحلیل محتوای عرفی و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 2018 انجام شده است. در این پژوهش مشارکت‌کنندگان 15 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با آن‌ها صورت گرفت و این مصاحبه‌ها تا رسیدن به حد اشباع داده‌ها ادامه یافت، بعد از هر مصاحبه، پژوهشگر به کدگذاری باز آن می‌پرداخت و پس از کدگذاری باز، کدگذاری محوری در دو مرحله انجام شده تا مقوله‌های اصلی شناسایی شدند. اعتبار این مصاحبه‌ها با استفاده از دو راهبرد تحلیل و بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکاران پژوهشگر صورت گرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل این پژوهش نشان می‌دهد که مدل موانع و چالش‌های تعاملات بین‌المللی شناسایی شده دارای چهار بعد اصلی موانع و چالش‌های فردی، موانع و چالش‌های سازمانی، موانع و چالش‌های ملی و موانع و چالش‌های فراملی می‌باشد. نتایج نشان داد که ﻣﻮاﻧﻊ فردی از ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ (اﻧﮕﯿـﺰه ﮐـﻢ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت بین‌المللی، ﺗﺴﻠﻂ ناکافی اﻋﻀﺎی ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ یک‌زبان بین‌المللی و ﺿﻌﻒ توانایی‌ها و مهارت‌های ﻋﻠﻤـﯽ- ﭘﮋوﻫﺸـﯽ اﻋﻀـﺎی ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ)، موانع سازمانی از چهار مؤلفه (ﺣﻤﺎﯾـﺖ ناکافی ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎه از ﺗﻌﺎﻣﻼت بین‌المللی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ناکافی ﻓﺮﻫﻨـﮓ داﻧﺸـﮕﺎه از ﺗﻌﺎﻣﻼت بین‌المللی اﻋﻀﺎی ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ ناکافی ﻣـﺎﻟﯽ داﻧﺸـﮕﺎه از ﺗﻌـﺎﻣﻼت بین‌المللی اﻋﻀﺎی هیأت علمی و ضعف نیروی انسانی متخصص در بخش‌های مختلف سازمان)، ﻣﻮاﻧﻊ سازمانی از سه مؤلفه (فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و علمی) و ﻣﻮاﻧﻊ فراملی از دو مؤلفه (ﺳﯿﺎﺳﯽ و تحریم‌های بین‌المللی) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. مدل پیشنهادی می‌تواند به عنوان یک مدل، مبنای شناسایی، اقدام و ارزیابی جهت رفع موانع و چالش‌های تعاملات بین‌المللی اعضای هیأت علمی و در راستای افزایش این‌گونه تعاملات، فراروی مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Presenting the Model of Barriers and Challenges of International Interactions of Faculty Members of Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Tarassoli 1
  • Abolfazl Ghasemzadeh Alishahi 2
  • Peyman Yarmohammadzade 2
1 M.A in Management and Planning in Higher Education, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: One of the ways of scientific dynamism in any country and scientific development of higher education and faculty members of any university in the world is through the international interactions of faculty members. The purpose of this study is to identify the barriers and challenges of international interactions of faculty members of Tabriz University to provide a model for these barriers and challenges.
Materials and Methods: This research was done by using a qualitative approach through conventional content analysis method using MAXQDA 2018 software. Participants in this study were 15 faculty members of Tabriz University selected by systematic sampling method using the snowball technique. After semi-structured interviews with the participants, these interviews continued until the data saturation was gained; then, the researcher did the open coding, and after that, the axial coding was done in two steps until the main categories were identified. The validity of these interviews was assessed by using two strategies of analysis and review by participants and research colleagues.
Discussion and Conclusion: The analysis results of the study showed that the identified barriers and challenges of international interactions have four main dimensions including individual barriers and challenges, organizational barriers and challenges, national barriers and challenges, and transnational barriers and challenges. Results showed that the individual barriers and challenges included three components ( low motivation of faculty members to have international interactions, insufficient mastery of faculty members in an international language, and weakness of scientific-research abilities and skills of faculty members), the organizational barriers consisted of four components (inadequate support of university structure from international interactions of faculty members, insufficient support of university culture from international interactions of faculty members, insufficient financial support of university from international interactions of faculty members, weakness of expert human resources in different organizational sections), the national barriers and challenges included three elements (cultural, social, economic, and scientific components), and the transnational barriers and challenges had two elements (political obstacles and international sanctions). The proposed model can be used as a basis for identifying, acting, and evaluating to remove barriers and challenges to international interactions of faculty members for the relevant authorities to increase those interactions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification
  • Barriers and Challenges
  • International Interactions
  • Faculty Members
Ahmadi, E., Osareh, F., & Heydari, GH. (2015). Identification and analysis the motivating and inhibiting factors of scientific collaboration of faculty members in local, national and international levels in ShahidChamran University and Jundishapur University of Medical Sciences in Ahvaz. Journal Health Information Management, 12(2), 183-193. (In Persian).
Altbach, GP, Knight J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. J Study of International Education; 11(3): 290- 305.
Altbach, P. (2004). Globalization and the university: Myths and realities in an unequal world. Tertiary Education and Management, 1(2), 3-25
Altbach, P. (2004). Higher education crosses borders. Change, 36(2): 178- 24
Aranha, J. (2013), “Faculty developed global engagement & boundary spanning through international academic collaborations”, Annual Conference Boundary Spanning, Texas Teach University, 8(9): 1-4.
Arasteh, H. (2008). Globalization and higher education in a changing world. Rahyaft, 18(42): 39-45 (In Persian).
Aytac S. (2010). International Scholarly Collaboration in science, technology, medicine and social science of Turkish scientists. The International Information & Library Review; 42(2): 22-41.
Bagherian, F. (2004). Investigating the social status of Iranian faculty members. Higher Education Letter.1(9).10-14. (In Persian).
Choubdari, M., Ghasemzadeh Alishahi, A., & Mahdiuon, R. (2019). The interactive role of cultural factors and entrepreneurship education on entrepreneurship intention of the engineering students of Tabriz University. IRPHE. 2019; 25 (1):51-75. (In Persian).
De Boer, S. J., & Ji-zehn, Q. (2004). A novel model for extending international co-operation in science and education. Journal of Zhejiang University. Science, 5(3), 358-364.
Demers, CH. (2008). Organizational Change Theories a Synthesis. California: SAGE publication.
Didegah, F., Erfanmanesh, M., & Parto, P. (2011). A Review of the Scientific Collaboration Between Iran and Members of the Organization of the Islamic Conference 1900-2008. National Studies on Librarianship and Information Organization, 22(2), 94-108. (In Persian).
Elkin, K. L., Farnsworth, H., & Templer, R. (2008). Strategy and the internationalization of universities. International Journal of Educational management, 3(22):239-250.
Fathi Vajargah, K., Ebrahimzadeh, E., Farajolahi, M., & Khoshnodifar, M. (2011). Curriculum Internationalization in Iran’s Higher Education: A Distant Education Perspective. Journal of New Approaches in Educational Administration, 2(6):77-106. (In Persian).
Ghaneirad, M.A. (2006). Interaction and communications in scientific society (case study in social sciences), Research Center for Social and Cultural Studies, Tehran. (In Persian).n
Grasset, C. (2013). Internationalization rationales, obstacles and drivers: A multiple case study of Spanish higher education institutions. [Doctoral dissertation], University of Minnesota. Available: http://hdl.handle.net/11299/150715.
Hara, N., Solomon, P., Kim, S., & Sonnenwald, DH. (2003). An emerging view of scientific collaboration: scientist’ perspective on collaboration and factors that impact collaboration. Journal of the American Society for Information Science and Technology; 54(10): 952-965.
Hayle, E. M. (2008). Educational benefits of internationalizing higher education: The students’ perspectives. Unpublished master‟s thesis. Queen’s University, Ontario, Canada
 Khorsandi Taskooh, A. (2015). An Analysis of Theoretical Foundations and Objectives of Internationalization of Higher Education. Iranian Higher Education, 7(3): 27-60. (In Persian).
Kline, R.B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rded). New York: Guilford Press.
Knight, J. (2003). Internationalization remodeled: Definitions, approaches and rationales. Journal of Studies in International Education, 8(1): 5-31
Knight, J. (2014). International Education Hubs: Student, Talent, Knowledge Models. Dordrecht, Netherlands: Springer Publishers. Springer Dordrecht Heidelberg New York London
Krause, k. l., coates, H., & James, R. (2005). monitoring the internationalization of higher educaton: are there useful quantitative performance indicators. International perspectives on higher education research, 3(1): 233-253.
Lotfi, H., & Hosseingholizadeh, R. (2022). A reflection on the scientific achievements and research orientations of Iranian educational management professors. Journal of Management and Planning In Educational System, 15(1): 113-138. (In Persian).
 MAXQDA Training Center. (2019). Available: www.maxqda.com/training.
Mohseni, H., Arasteh, H., Ghorchian, N., & Jafari, P. (2013). SWOT analysis of International Scientific Cooperation programs in higher education in Iran, Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration, 7(2), 107-129. (In Persian).
 Mohseni, H. (2017). Situation Analysis of Higher Education Regarding Scientific Cooperation in Iran.the socio cultural research journal of rahbord, 6(22): 259-281. (In Persian).
Nazarpour, M. (2020). The administrative strategies and tactics for diversification of funding sources in research and higher education institutes with emphasis on non-public sources. IRPHE, 26 (2):1-25. (In Persian).
Naghdi, M., Shahtalebi, B., & Nadi, M. (2020). Identifying the components of education and human capital development in the transition from the traditional university to the future university by mixed method. IRPHE. 26(1): 51-75. (In Persian).
Nazarzadeh Zare, M., Abdi Azzar, Sh., Mardani, A.H. & Arein, M.A. (2015), “From change to organizational transformation: A survey of Tehran Medical Science University’s libraries”, Library Management,36(1/2): 157-167. (In Persian). n
Nazarzadeh Zare, M., Pourkarimi, J., & Rezaeian, S. (2018), “Barriers and challenges to international interactions of the faculty members in Iran”, International Journal of Educational Management, 32 (4): 652-668. (In Persian).
Nazarzadeh Zare, M., Pourkaremi, J., Abili, K., & Zaker Salehi, G.H. (2016). Competences of Faculty Members in the International Interactions. Rahyaft, 26(63):37-55. (In Persian).
Olson GM & Luo A. (2007). Intra- and inter-cultural collaboration in science and engineering. Published In 1st international conference IWIC, 249-259.
Ostadzadeh, Z. (2005). Scientific relations between domestic and foreign universities. Rahyaft, 15(35),74-82. (In Persian)I
Proctor, D. (2015). Faculty and international engagement: has internationalization changed academic work? International Higher Education, 83(1): 15-17.
Ramezani, S., mehni, O., & Azizi, N. (2018). Investigate the Barriers and Factors Influencing Inefficiency of Research at Farhangian University: A Grounded Theory Approach. Journal of Management and Planning In Educational System, 11(2): 27-50. (In Persian).
Salimi, G., Haidari, E., & Keshavarzi, F. (2015), “Faculty members’ competencies for achieving the academic mission: A reflection from the perceptions and expectations of doctoral student’s academic mission: A reflection from the perceptions and expectations of doctoral students”, Quarterly Journal of Innovation and Entrepreneurship, 3 (7): 85-104. (In Persian).n
Shirzad, Z., Rajaipour, S., & Mahram, B. (2022). Challenges of Iran’s higher education system in the facing of globalization Phenomenological study. Journal of Management and Planning In Educational System, 15(1): 139 -168. (In Persian). n
UNESCO (2014). Global flow of tertiary level students. Available: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flowviz. Aspx