چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس دیدگاه زایس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت و برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس دیدگاه زایس است.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات کیفی و با روش پژوهش نظریه‌ای بوده است. تعیین ویژگی‌های چارچوب مطلوب برنامه درسی سواد فرهنگی دوره دوم متوسطه براساس الگوی زایس انجام پذیرفت که خود شامل دو فعالیت بود، در فعالیت اول به تبیین بنیادهای معرفتی چارچوب مطلوب برنامه درسی براساس الگوی زایس پرداخته شد و با معرفی و شرح این بنیان‌های معرفتی جهت‌گیری معرفتی برنامه مشخص گردید، در فعالیت دوم، ابتدا منطق برنامه درسی سواد فرهنگی براساس مواردی از قبیل الف. مؤلفه‌های استخراج‌ شده سواد فرهنگی در پژوهش‌های پیشین، ب. تأکیدات و استلزامات اسناد بالادستی نظام آموزش ‌و پرورش ایران و ج. الگوی طراحی برنامه درسی زایس (۱۹۷۶) شناسایی گردید و سپس به شناسایی ویژگی‌های حوزه‌های مرتبط با سواد فرهنگی براساس مدل زایس و طراحی چارچوب مطلوب اقدام گردید. در پایان نیز به اعتباریابی چارچوب طراحی شده براساس نظرات ۲۰ نفر از متخصصان برنامه‌ریزی درسی و علوم اجتماعی با روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته پرداخته شد.
بحث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش، حوزه‌های ۱۰ گانه‌ای برای چارچوب پیشنهادی مطرح شد که شامل دانش و تجربه، محتوا و ساختار، عناصر اجتماعی و عاطفی، فرصت‌ها و منابع آموزش عادلانه و مرتبط، مشارکت والدین و انجمن، استراتژی‌های آموزشی، کیفیت برنامه درسی سواد فرهنگی، صلاحیت‌های معلمان، تشخیص و ارزیابی و سیاست‌گذاری و نظارت بود که براساس آن چارچوب طراحی و مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum Framework Based on Cultural Literacy Development in High School Education from Zais’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Faroogh Khakzad 1
  • Marzyeh Dehghani 2
  • Rezvan Hakimzadeh 2
  • Alireza Sadeghi 3
  • Asadullah Cheraghi Mazeid 2
1 PhD student of Curriculum Studies, Department of Educational and Curriculum Methods and Programs, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational and Curriculum Methods and Programs, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Curriculum Planning and Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to provide a curriculum framework based on the development of cultural literacy in high school according to the Zais perspective.
Materials and Methods: Applied research method was used for its purpose. It was qualitative in terms of collecting information by using a theoretical method. Determining the characteristics of the desired cultural literacy curriculum of the second period of high school was done based on the Zais model which included two activities. In the first activity, the epistemological foundations of the desirable framework of the curriculum based on the Zais model were explained, and by introducing and explaining these epistemic foundations, the epistemic orientation of the program was determined. In the second activity according to the logic of the cultural literacy curriculum based on items such as a. extracted components of cultural literacy in previous research, b. emphasis and implications of upstream documents of the Iranian education system and c. the Zais (1976) curriculum design model was identified and then the characteristics of areas related to cultural literacy were identified based on the Zais model and the designing of the desired framework was begun. Finally, the framework was designed based on the opinions of 20 experts in curriculum planning and social sciences validated through a semi-structured interview method.
Discussion and Conclusion: Based on the results of the research, 10 areas were suggested for the proposed framework which includes knowledge and experience, content and structure, social and emotional elements, fair and relevant educational opportunities and resources, parent-association participation, educational strategies, cultural literacy curriculum quality, teachers’ competencies, diagnosis and evaluation, and policy-making and supervision, which based on them the framework was designed and approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Cultural Literacy
  • Curriculum Framework
  • High School
  • Zais
Banks, J.A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. Educational Researcher, 37(3): 129–139.
Banks, J.A. (Ed.). (2009). The Routledge international companion to multicultural education. New York and London: Routledge.
Bilen, S. (2010). The Effect of Cooperative Learning On The Ability Of Prospect Of Music Teacher To Apply Orffschulwerk Activities. Procedia Social And Behavioral Sciences, 2: 4872-4877.
Cedillo, C.V. (2020). Cultural literacies: Towards inclusive writing pedagogies and practices. Composition Studies, 48(3): 132-139, Retrieved from https://www.proquest.com/scholarly-journals/inter-cultural-literacies-towards-inclusive/docview/2478791798/se-2?accountid=45153.
Dean, S.R. (2017). Development and Validation of a Multicultural Consciousness Instrument. Journal of Student Affairs Research and Practice, 54(2): 175-188. doi:10.1080/19496591.2017.1284670.
Demerath, P., & Mattheis, A. (2012). Toward Common Ground: The Uses of Educational Anthropology in Multicultural Education. Qualitative Research in Education, 8(2): 239. International Journal of Multicultural Education, 14(3). Retrievedfrom http://ijme- journal.org/index.php/ijme/article/viewFile/622/788.
Dockery, C. (2014). Heirloom Seed and Story Keepers: Arts-BasedResearch as Community Dislesson in Southern Appalachia. Journalof Appalachian Studies, 20(2): 207-223. Retrieved from https://digitalcommons.northgeorgia.edu/papersandpubs/vol2/iss1/10.
Farmer, L. )2018(. Pro-Active Digital Citizenship: Strategies for Educators. In Handbook of Research on Positive Scholarship for Global K-20 Education; IGI Global: Hershey, PA, USA; pp. 62–79.
Méndez Cota, G., & López Cuenca, A. (2020). Beyond rebellion of the net: Infrastructural commoning as critical cultural literacy. Critical Arts, 34(5): 24-38. doi:http://dx.doi.org/10.1080/02560046.2020.1779326.
Gardiner, H.W., & Kosmitzki, C. (2011). Lives across cultures: cross-cultural human development. Boston, Mass.; London, Allyn and Bacon.
Golka, M. (2012). Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Oficyna Naukowa.
Gündüzalp, S. (2021). Century skills for sustainable education: Prediction level of teachers’ information literacy skills on their digital literacy skills. Discourse and Communication for Sustainable Education, 12(1): 85-101. doi:http://dx.doi.org/10.2478/dcse-2021-0007.
Hirsch, E.D. (2002). The New Dictionary of Cultural Literacy; What Every American Needs to Know. New York: Houghton Mifflin Company.
Horton, F.W. (2007). Understanding Information Literacy: A Primer. Paris: UNESCO. Available from: http://www. unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf (accessed 7 August 2012).
Hui, S.K.F. (2014). Cultural literacy: How hidden is it in the Hong Kong
Professional and Vocational Education (PVE) curriculum?. Journal of Further and Higher Education, 38(5): 593-620. doi: 10.1080/0309877X.2012.706802.
Johnson, P.C. (2014). Cultural Literacy, Cosmopolitanism and Tourism Research. Annals of Tourism Research, 44: 255-269. doi:10.1016/j.annals.2013.10.006.
Kazembe, L. (2017). Reading the world: Toward a praxis of inquiry, critical literacy, and Cultural knowledge. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 61(2): 209-212. doi:http://dx.doi.org/10.1002/jaal.688.
Kiefer, C. (2014). Community College Readers in Their 21st Century “Transactional Zones”. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1540513876?accountid=15340.
Liu, J. (2017). On Culture Infiltration and the Strategy Integrated with Specialty Characteristics in College English Teaching. English Language Teaching, 10(5): 91-96. doi:10.5539/elt.v10n5p91.
Lizardo, O. (2017). Improving Cultural Analysis: Considering Personal Culture in its Declarative and Nondeclarative Modes. American Sociological Review, 82(1): 88-115. doi: 10.1177/0003122416675175.
Luchtenberg, S. (2009). Migrant minority groups in Germany: Success and failure in education. In J. A.
Machado, E., Vaughan, A., Coppola, R., & Woodard, R. (2017). Lived Life through a Colored Lens: Culturally Sustaining Poetry in an Urban Literacy Classroom. Language Arts, 94(6): 367-381. Retrieved from http://www.ncte.org/journals/la/issues/v94-6.
Mason, J., & Giovanelli, M. (2017). "What Do You Think?" Let Me Tell You: Dislesson about Texts and the Literature Classroom. Changing English: Studies In Culture and Education, 24(3): 318-329. doi:10.1080/1358684X.2016.1276397.
Mkandawire, M. T., & Walubita, G. (2015). Feedback Study on Developing Critical Literacy among Malawian and Zambian Undergraduate University Students Using a Freirean Praxis. Journal of Education and Training Studies, 3(2): 150-158. Retrieved from http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/680/635.
Moncada Linares, S. (2016). Othering: Towards a Critical Cultural Awareness in the Language Classroom. How, 23(1): 129-146. doi:10.19183/how.23.1.157.
Mualem, R. (2010). Successful Problem Solving. Journal of Research in Science Teaching, 47 (9): 1094- 1115.
Naqeeb, H. (2012). Promoting Cultural Literacy in the EFL Classroom. Global Advanced Research Journal of Educational Research and Reviews, 1(4): 41-46. Retrieved from http://garj.org/garjerr/5/2012/1/4/promoting-cultural-literacy-in-theefl-classroom.
Nastasi, B.K. (2017). Cultural competence for global research and development: Implications for school and educational psychology. International Journal of School and Educational Psychology, 5: 207–210.
Null, W. (2011). curriculum form theory to practice. Published by Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Oh, K. (2021). Locke and rorty on cultural pluralism. Charles S.Peirce Society.Transactions of the Charles, S. Peirce Society, 57(1): 45-64. doi:http://dx.doi.org/10.2979/trancharpeirsoc.57.1.03.
Ohana, S., & Mash, R. (2015). Physician and Patient Perceptions of Cultural Competency and Medical Compliance. Health Education Research, 30(6): 923-934. doi:10.1093/her/cyv060.
Parkhouse, H., Tichnor-Wagner, A., Cain, J. M., & Glazier, J. (2016). You don’t have to travel the world: Accumulating experiences on the path toward globally competent teaching. Teaching Education, 27(3): 267–285.
Polistina, K. (2007). Outdoor leisure and the sustainability agenda: critical pedagogy on neoliberalism and the employment obsession in higher education. Tourism Recreation Research, 32(2) :57-66.
Reygan, F., & Steyn, M. (2017). Diversity in Basic Education in South Africa: Intersectionality and Critical Diversity Literacy. Africa Education Review, 14(2): 68-81. doi:10.1080/18146627.2017.1280374.
Ritchie, J. (2017). Fostering eco-cultural literacies for social, cultural and ecological justice: A perspective from aotearoa (New Zealand). International Journal of Early Childhood, 49(3): 287-302. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s13158-017-0198-0.
Rutten, K. (2021). When students rally for anti-racism. Engaging with racial literacy in higher education. Philosophies, 6(2): 48. doi: http://dx.doi.org/10.3390/philosophies6020048.
Schaefer, Z.A., & Lynch, O.H. (2017). A Novel Approach to London: Infusing Ethnography and the Study Abroad Experience. Communication Teacher, 31(2): 112-115. doi: 10.1080/17404622.2017.1285417.
Shliakhovchuk, E. (2021). After cultural literacy: New models of intercultural competency for life and work in a VUCA world. Educational Review, 73(2): 229-250. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2019.1566211.
Shulsky, D.D., Baker, S.F., Chvala, T., & Willis, J.M. (2017). Cultivating Layered Literacies: Developing the Global Child to Become Tomorrow's Global Citizen. International Journal of Development Education and Global Learning, 9(1): 49-63. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1167861.
Sun, C., Ding, Y., Cui, Y., Zhu, S., Li, X., Chen, S., & Yu, Y. (2021). The adaptation of older adults’ transition to residential care facilities and cultural factors: A meta-synthesis. BMC Geriatrics, 21: 1-14. doi: http://dx.doi.org/10.1186/s12877-020-01987-w.
UNESCO. (2012). UNESCOLeaks. Available from: http:// issuu.com/unesconow/ docs/unescoleaks_to_refute_ wikileaks _accusations (accessed 17 February 2012.
Varghese, R. (2016). Teaching to Transform? Addressing Race and Racism in the Teaching of Clinical Social Work Practice. Journal of Social Work Education, 52(1): 134-147 doi: 10.1080/10437797.2016.1174646.
Wereszczyńska, K. (2018). Importance of and need for intercultural education according to students: future teachers. Polish Journal of Educational Studies. 71: 212-228. 10.2478/poljes-2018-0017.
Zais, R.S. (1976). Curriculum: Principles and foundations. New York: Crowell.
Ziegahn, L., & Ton, H. (2011). Adult Educators and Cultural Competence within Health Care Systems: Change at the Individual and Structural Levels. New Directions for Adult and Continuing Education. Special Issue: Adult Education for Health and Wellness, 20(30): 55-64.