چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه بر اساس دیدگاه زایس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیاار دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

5 استادیار گروه روش ها و برنامه ریزی آموزشی،

10.29252/mpes.2021.222762.1053

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه بر اساس دیدگاه زایس است.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات کیفی است. تعیین ویژگی‌هایی چارچوب مطلوب برنامه درسی سواد فرهنگی دوره دوم متوسطه بر اساس الگوی زایس انجام پذیرفت که خود شامل دو فعالیت بود، در فعالیت اول به تبیین بنیادهای معرفتی چارچوب مطلوب برنامه درسی بر اساس الگوی زایس پرداخته شد و با معرفی و شرح این بنیان‌های معرفتی جهت‌گیری معرفتی برنامه مشخص گردید، در فعالیت دوم باتوجه‌به روش پژوهش نظریه‌ای، ابتدا منطق برنامه درسی سواد فرهنگی بر اساس مواردی از قبیل الف. مؤلفه‌های استخراج‌شده سواد فرهنگی در پژوهش‌های پیشین، ب. تأکیدات و استلزامات اسناد بالادستی نظام آموزش‌وپرورش ایران و ج. الگوی طراحی برنامه درسی زایس (۱۹۷۶) شناسایی گردید و سپس به شناسایی ویژگی‌های حوزه‌های مرتبط با سواد فرهنگی بر اساس مدل زایس و طراحی چارچوب مطلوب اقدام گردید. در پایان نیز به اعتباریابی چارچوب طراحی شده بر اساس نظرات ۲۰ نفر از متخصصان برنامه‌ریزی درسی و علوم اجتماعی با روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته پرداخته شد.
بحث و نتیجه‌گیری: مهم‌ترین نتایج این پژوهش اینکه حوزه‌های ۱۰ گانه‌ای برای چارچوب پیشنهادی مطرح شد که شامل دانش و تجربه، محتوا و ساختار، عناصر اجتماعی و عاطفی، فرصت‌ها و منابع آموزش عادلانه و مرتبط، مشارکت والدین و انجمن، استراتژی‌های آموزشی، کیفیت برنامه درسی سواد فرهنگی، صلاحیت‌های معلمان، تشخیص و ارزیابی و سیاست‌گذاری و نظارت بود که بر اساس آن چارچوب طراحی و مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum Framework for Secondary Cultural Literacy Based on Zais's perspective

نویسندگان [English]

  • Faroogh Khakzad 1
  • Marzyeh Dehghani 2
  • Rezvan Hakimzadeh 3
  • Alireza Sadeghi 4
  • Asadullah Cheraghi Mazeid 5
1 Tehran university
2 Tehran university
3 Assistant Professor of the Faculty of Psychology and Education University of Tehran
4 AUT university
5 university of Tehran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to provide a curriculum framework based on the development of cultural literacy in high school based on the Zais perspective.
Materials and Methods: The research method is applied in terms of purpose and qualitative information collection. Determining the characteristics of the optimal framework of the cultural literacy curriculum of the second year of high school was done based on the Zais model, which included two activities. In the first activity, the epistemological foundations of the optimal curriculum were explained based on the Zais model. The epistemology of the program was determined. In the second activity, according to the theoretical research method, first, the logic of the cultural literacy curriculum based on items such as a. Extracted components of cultural literacy in previous research, b. Emphasis and implications of upstream documents of the Iranian education system and c. The Zais (1976) curriculum design model was identified and then the characteristics of areas related to cultural literacy were identified based on the Zais model and the design of the desired framework. Finally, the framework designed based on the opinions of 20 experts in curriculum planning and social sciences was validated through a semi-structured interview method.
Discussion and Conclusion: The most important results of this study are that 10 areas were proposed for the proposed framework, which includes knowledge and experience, content and structure, social and emotional elements, fair and relevant educational opportunities and resources, parent-association participation, educational strategies, program quality. The subject of cultural literacy was teachers' competencies, diagnosis and evaluation, and policy-making and supervision, according to which the framework was designed and approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Zais
  • Cultural Literacy
  • Curriculum Framework
  • high school