کارگروهی در نظام دانشگاهی؛ شناسایی چالش‌های آن در فعالیت‌های دانشگاهی دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

هدف: امروزه کارگروهی در مؤسسات آموزش عالی به‌عنوان یکی از بهترین راهبردها برای تعامل و مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری و هم‌چنین کمک به رشد مهارت‌های ارتباطی آن‌ها محسوب می‌شود. درحالی‌ که شناسایی مزایای کارگروهی می‌تواند درک مثبتی را در بین اساتید و دانشجویان ایجاد کند، عواملی که باعث عدم شکل‌گیری و تمایل اندک به انجام کارگروهی در نظام دانشگاهی می‌شود، نیز می‌تواند از مزایا و تأثیرات مثبت آن بکاهد؛ بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی چالش‌های مرتبط با کارگروهی در بین دانشجویان بود.
مواد و روش‌ها: برای نیل به این مقصود از رویکرد کیفی و از روش پیمایش کیفی از نوع قیاسی استفاده شد. جامعه هدف در این پژوهش شامل دانشجویان رشته علوم تربیتی دو دانشگاه الزهرا و ملایر بودند که از تجربه کارگروهی در طول دوران تحصیل دانشگاهی برخوردار بودند که مجموعاً 142 نفر بودند. بنابراین پژوهشگر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی تعداد 114 نفر از آن‌ها براساس ملاک داشتن تجربه کارگروهی انتخاب کرد. ابزار پژوهش، پرسشنامه هشت سؤالی باز پاسخ مبتنی بر نظریه کارگروهی بود که در محیط گوگل فرم طراحی‌شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای قیاسی و برای اعتباریابی یافته‌ها از روش بازبینی توسط همکاران استفاده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد، چالش‌های کارگروهی در فعالیت‌های دانشگاهی دانشجویان می‌تواند در هشت مقوله اصلی و هفده مقوله فرعی شامل: چالش سازگاری (عدم سازگاری با قوانین و مقررات گروه، مقاومت در برابر تغییرات، عدم شناخت نسبت به یکدیگر، مقاومت در برابر نظرات هم‌گروهی)، چالش رفتار پشتیبان (عدم همراهی افراد گروه در توزیع فشار کاری، توزیع نامناسب کار بین افراد گروه)، چالش نظارت بر عملکرد گروه (عدم استقبال از نظارت متقابل، پذیرش صرف نظارت رهبر گروه، عدم وجود نظارت متقابل)، چالش جهت‌گیری گروه (اولویت اهداف فردی بر اهداف گروه)، چالش‌های رهبری گروه (عدم شایستگی رهبر گروه، عدم وجود رهبر در گروه، سرپیچی از رهبر گروه)، چالش‌های اعتماد متقابل (عدم اعتماد متقابل بین افراد)، چالش الگوهای ذهنی مشترک (عدم درک مشترک از انجام وظایف گروهی)، چالش ارتباطات گروه (عدم تعامل و ارتباط بین گروهی، عدم تبادل اطلاعات بین گروهی) طبقه‌بندی شوند. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان دریافت که به‌کارگیری صحیح کارگروهی در فعالیت‌های دانشگاهی دانشجویان نیازمند مشارکت بیشتر اساتید از طریق تدوین دستورالعمل انجام کارگروهی، ارزیابی میزان آمادگی دانشجویان برای انجام کارگروهی و تعیین اهداف و مقاصد دقیق کارگروهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teamwork in the Academic System; Identifying its Challenges in the Students' Academic Activities

نویسنده [English]

  • Mohsen Nazarzadeh Zare
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Malayer, Malayer, Iran
چکیده [English]

Objective: Nowadays, teamwork in higher education institutions is considered one of the best strategies for the interaction and participation of students in the learning process as well as the development of their communication skills. While recognizing the benefits of teamwork can create a positive understanding among faculty members, and students, some factors can prevent the creation of teamwork and cause a low desire to work in a team in the academic system. These factors can also reduce its benefits and positive effects. Therefore, the purpose of this study was to identify the challenges related to teamwork among students.
Materials and Methods: To achieve this purpose, a qualitative approach by deductive qualitative survey method was used. A total of 142 students of educational sciences from Alzahra and Malayer Universities were included who had teamwork experience during academic life. Thus, the researcher selected 114 of them by purposive sampling from the type of criterion method and based on the criterion of having experience in teamwork. The research tool was an open-ended questionnaire based on teamwork theory which was designed in Google Form. The data were analyzed by the deductive content analysis method. To validate the findings, a peer-checking method was used.
Result and Discussion: Findings showed that teamwork challenges in the students' academic activities can be divided into eight main components and seventeen sub-components including adaptability challenge (non- adaptability with team rules and regulations, resistance to changes, lack of knowledge about each other, and resistance to team opinions), backup behavior challenge (lack of cooperation of team members in distributing work pressure, inappropriate distribution of work among team members), performance supervising challenge (disapproval of mutual supervision, acceptance the supervision of team just by leader, lack of existence of mutual supervision), team orientation challenge (priority of individual goals over team goals), team leadership challenges (incompetence of team leader, lack of existence a leader in team, disobedience of members from team leader), mutual trust challenge (lack of mutual trust between team members), shared mental models challenges (lack of shared understanding of team tasks), closed-loop communication challenge (lack of interaction and communication between team members, lack of exchange of information between team members). Based on the research findings, if we want to use teamwork in students’ academic activities, we require more participation of faculty members by developing instructions for doing teamwork, assessing students' readiness to do teamwork, and determining the exact objectives of teamwok.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • Educational Sciences Students
  • Teamwork
  • Academic System
Aramoon, H., Sadeqi Arani, Z., & Saeida Ardakani, S. (2009). Effect of Teamwork skills on Research and Educational Performance of Students Case Study: Students of Yazd University. The Journal of Women’s Studies, 3(1): 59 - 73. (In Persian).
Bateman, B., Wilson, F., & Bingham, D. (2002). Team effectiveness – development of an audit questionnaire. Journal of Management Development, 21: 215-226.
Bennett, R. (2002). Employers' Demands for Personal Transferable Skills in Graduates: a content analysis of 1000 job advertisements and an associated empirical study. Journal of Vocational Education & Training, 54: 457 - 476.
Bentley, Y., & Warwick, S. (2013). An Investigation into Students' Perceptions of Group Assignments. Journal of pedagogic development, 3: 11-19.
Berber, N., Slavić, A., & Aleksić, M. (2020). Relationship between Perceived Teamwork Effectiveness and Team Performance in Banking Sector of Serbia. Sustainability, 12(8753): 1-15.
Borrego, M., Karlin, J., Mcnair, L., & Beddoes, K. (2013). Team Effectiveness Theory from Industrial and Organizational Psychology Applied to Engineering Student Project Teams: A Research Review. Journal of Engineering Education, 102(4): 472-512.
Brame, C.J., & Biel, R. (2015). Setting up and facilitating group work: Using cooperative learning groups effectively. Retrieved [17 Feb 2021] from http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/.
Branine, M. (2008). Graduate recruitment and selection in the UK: A study of the recent changes in methods and expectations. Career Development International, 13: 497-513.
Braun, V., Clarke, V., Boulton, E., Davey, L., & McEvoy, C. (2020). The online survey as a qualitative research tool. International Journal of Social Research Methodology, 1-14.
Ceyhan, A.A. (2006). An investigation of adjustment levels of Turkish university students with respect to perceived communication skill levels. Social Behavior and Personality: An International Journal, 34(4): 367–380. (In Persian)
Chang, Y., & Brickman, P. (2018). When Group Work Doesn’t Work: Insights from Students?. CBE Life Sciences Education, 17(42): 1-17.
Comprehensive scientific map of Iran (2010). Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. (In Persian).
Daba, T.M., Ejersa, S.J., & Aliyi, S. (2017). Student perception on group work and group assignments in classroom teaching: The case of Bule Hora university second year biology students, South Ethiopia: An action research. Educational Research Review, 12: 860-866.
Darby, S., & Tallontire, A. (2016). Making Group Work Work: Improving university group work for students and staff. Working Paper. University of Leeds.
Document of fundamental change in education (2012). Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. (In Persian).
Elmassah, S., & Bacheer, Sh. (2020). Students’ Perceptions of Group Work. Retrieved at: https://www.researchgate.net/publication/342851532.
Hammar Chiries, E. (2014). Group work as an incentive for learning – students’ experiences of group work. Frontiers in Psychology, 5: 1-10.
Jafarpoor, M. (2018). The Pathology of Group work in Iranian organizations. Journal of Management Studies in Development and Evaluation, 27 (87): 100-75. (In Persian).
Jansen, H. (2010). The Logic of Qualitative Survey Research and its Position in the Field of Social Research Methods. Forum: Qualitative Social Research, 11(2): 1-22.  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1002110.
Karakuş, M., & Toremen, F. (2008). How our schools can be more synergic: determining the obstacles of teamwork. Team Performance Management, 14: 233-247.
Khorasani, A., Maleki, H., & Maarefvand, Z. (2013). Diversity Management Role in Improving the Quality of Teamwork; Reflecting the Experience of Working Teams SAPCO. Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, 6 (10): 9-26. (In Persian).
Knight, J. (2004) Comparison of student perception and performance in individual and group assessments in practical classes. Journal of Geography in Higher Education, 28(1): 63-81, doi: 10.1080/0309826042000198648
Kibiswa, N.K. (2019). Directed qualitative content analysis (DQlCA): A tool for conflict analysis. The Qualitative Report, 24(8): 2059-2079. Retrieved from https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol24/iss8/15
Labeouf, J.P., Griffith, J., & Roberts, D. (2016). Faculty and Student Issues with Group Work: What is Problematic with College Group Assignments and Why? Journal of education and human development, 5, 13-23.
Map of cultural engineering of Iran (2013). Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. (In Persian).
Martinez-Fernandez, J., Corcelles, M., & Cerrato-Lara, M. (2011). The Conceptions about Teamwork Questionnaire: design, reliability and validity with secondary students. Educational Psychology, 31: 857 - 871.
Mousavijad, M., Shohoudi, M., Khalijian, S., & Zandi, Kh. (2015). JModeling a Relationalships between Organizational Justice, Teamwork, and Organizational Loyalty: A Case Study of Shaid Behashti Universirty Staff. Journal of Mnangement and Planning in Educational Systems, 8(14): 127-144. (In Persian).
Perspective document of Iran 1404 (2003). Tehran: Secretariat of the Expediency Council. (In Persian).
Porter, J.Y. (2006). Using learning communities to enhance counseling curriculum. Vistas Online Available from: https://www.counseling.org/docs/default-source/vistas/vistas_2006_porter.pdf?sfvrsn=a3b34ee4_11
Rezaei, A. (2018). Effective Groupwork Strategies: Faculty and Students' Perspectives. Journal of Education and Learning, 7: 1-10.
Salas, E., Sims, D.E., & Burke, C.S. (2005). "Is There a 'Big Five" in Teamwork?" Small Group Research , 36(5): 555-599.
Salehi, V., & Safavi, M.R. (2012). The Advantages and Challenges of Group Work in Online Learning Environments. Media Quarterly, 3 (1): 57-65. (In Persian).
Smith, M.W., Polglase, G., & Parry, C. (2012). Construction of Student Groups Using Belbin: Supporting Group Work in Environmental Management. Journal of Geography in Higher Education, 36(4): 585 - 601.
Strode, D. (2016). Applying Adapted Big Five Teamwork Theory to Agile Software Development. ArXiv, abs/1606.03549.
Sudhakar, G.P. (2013). Different Dimensions of Teams. Decision Making, 2(2): 29-35.
Van Roosmalen T.M. (2012). The development of a questionnaire on the subjective experience of teamwork, based on Salas, Sims and Burke’s "the big five of teamwork" and Hackman’s understanding of team effectiveness. Master thesis in work and organizational psychology, The Norwegian University of Science and Technology.