طراحی الگوی کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 معلم و دانشجوی دوره دکترا

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

3 استاد تمام رشته مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

10.29252/mpes.2021.216947.0

چکیده

هدف: کارراهه شغلی یکی از بخشهای فعالیت مدیران منابع انسانی است که با یافتن مسیر ترقی هر فرد در زندگی کاری‌اش او را به سوی کمال رهنمون می‌سازد. این مهم، رضایت‌مندی شغلی و تصدی حرفه‌ای و اثربخشی بالاتری را سبب می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی کارراهه شغلی درونی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه بود..مواد و روشها: به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و از روش تحلیل مضمون استفاده شد، جامعه پژوهش  اساتید دانشگاه ارومیه در سال 1398  که دارای سوابق علمی و اجرایی و  همچنین آشنایی به حوزه علوم رفتاری و مدیریت بودند انتخاب و براساس اشباع نظری داده‌ها، تعداد 23 نفر از آنها به صورت روردرو مطالعه شدند. برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد، داده­های بدست آمده از مصاحبه­ها به کمک نرم­افزار کیفی(Maxquda18)  و در قالب کدهای باز و محوری و گزینشی تحلیل شد. کدهای باز شامل 80 و کدهای محوری شامل 10 و در نهایت  کدهای گزینشی شامل 4 تا شد که بعنوان ابعاد و مولفه‌های اصلی کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی شکل گرفت و مدل مطلوب کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی ارائه گردید.بحث و نتیجه گیری:  از این منظر، کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی دارای 4 بعد و 10 مولفه شامل توانمندیهای حرفه‌ای(توانمندی آموزشی، توانمندی پژوهشی، شایستگیهای مدیریتی)، شایستگی کار تیمی(تعامل و همکاری)، دانش(دانش حرفه‌ای رشته، دانش سازمانی، تقویت دانش تخصصی)  و ویژگیهای شخصیتی(توانمندیهای فردی، نگرش مثبت، نوآوری بودن) است. براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که داشتن کارراهه شغلی زمینه‌ساز موفقیت خواهد بود و در این زمینه می‌تواند آثار زیادی در زندگی فردی و سازمانی اعضای هیئت علمی داشته باشد. ابعاد کارراهه شغلی درونی و توجه کردن به آنها باعث تنظیم برنامه‌های رشد حرفه‌ای بلندمدت  برای اعضای هیئت علمی بهمراه داشته باشد و اینکه ارتقا و پیشرفت عالی‌تری را بهمراه خواهد داشت و مسیر شغلی را برای اعضای هیئت علمی هموارتر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Internal Career Pattern of University Faculty Members: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Mohamad Fatahi 1
  • Hasan Galavandi 2
  • Mohamad Hasani 3
1 teacher, ph.d student
2 Associate Professor, Departmeant Of Educational Management, Uromieh University, Iran
3 . Professor, Deparmeant Of Educational Management, Uromieh University, Iran
چکیده [English]

Objective: Career career is one of the activities of human resource managers that by finding the path of progress of each person in his work life leads him to perfection. This, in turn, leads to higher job satisfaction and professionalism and effectiveness. The main purpose of this study was to design a model of internal career anchor among faculty members of Urmia University.Materials and methods:  In order to achieve this goal, a qualitative approach and content analysis method were used. The Research Society of Professors of Urmia University was selected in 1398, which had scientific and executive records, as well as familiarity with the field of behavioral sciences and management, and based on the theoretical saturation of data, 23 of them were studied face to face. To collect the data, a semi-structured interview method was used, the data obtained from the interviews were analyzed using qualitative software (Maxquda18) and in the form of open, Core coding and selective codes. Open codes included 80 and core codes included 10 and finally selective codes included 4, which were formed as the main dimensions and components of the internal career anchor of faculty members and the desired model of internal career anchor of faculty members was presented.Result and discussion: From this perspective, the internal career path of faculty members has 4 dimensions and 10 components including professional abilities educational ability, research ability, managerial competencies, teamwork competence interaction and cooperation, knowledge professional knowledge of the field, organizational knowledge, knowledge strengthening. Specialization and personality traits individual abilities, positive attitude, innovation. Based on the findings of this study, it can be concluded that having a career path will be a ground for success and in this field can have many effects on the individual and organizational life of faculty members. The dimensions of the internal career path and paying attention to them will lead to the development of long-term professional development programs for faculty members, and the fact that it will lead to higher promotion and will pave the way for faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty members
  • University
  • anchor career
  • internal anchor career
Ahanchian, MR. soleimani, E. (2017). Faculty members' perceptions of professionalism in the Iranian higher education system, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Volume 23, Number 2, pp. 23-1.
Alqiawi, D. A. & Ezzeldin, S. M. (2015). Suggested model for developing and Aassessing competence of prospective teachers in faculties of education, World Journal of Education, 5(6), 65-73
Amfal, M. (2008). Knowledge-based communities (new challenges for higher education), translated by Marzieh Mokhtaryapour; Mustafa Emadzadeh; Taqi Agha Hosseini; Abolghasem Farhang and Hassan Qalavandi, Isfahan: University Jihad, Isfahan Branch.
Anakwe, P. U., Hall, C. J., Schore, M. S. (2000), Knowledge Related Skills and Effective Career Management, International Journal of Management. Vol. 21, No. 7, Pp. 164-183
Arabkolmari, M. (2010). A model for promoting the career success of professional staff, PhD thesis in Public Management, Human Resources Management, Allameh Tabatabai University of Tehran.
Arizisamani, H,R. zakerfard, M. nori, AB. (2009). The Relationship between Career Career and Job Authority and Organizational Commitment: A Case Study of Male and Female Employees in Research and Development Units of Industrial Companies, Women's Social and Psychological Studies, Vol. 7, No. 1, Spring 2009, pp. 93-69.
Ashwin, P (2006). Changing higher education, first published, Routledge: Taylor & Francis Group.
Barclay, B. W., Chapman, Jared R., Brown, Bruce, L. (2013). Underlying Factor Structure of Schein's Career Anchor Model. Journal of Career Assessment, Vol 21, No 3. Pp. 430-451.
Barclay, B. W., Chapman, Jared R., Brown, Bruce, L. (2013). Underlying Factor Structure of
Baruch, Y. (2004), Managing Careers: Theory and Practice, FT Prentice-Hall, Harlow.
Brahooei, F. (2013). A study of the characteristics of a successful professor from the perspective of Shiraz University students, Educational Research Journal, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, No. 32.
 Burcu ÜNAL, Sıdıka GİZİR(2010).  An Investigation on the Dominant Career Anchors of Faculty Members: The Case of Mersin University,  Educational Sciences: Theory & Practice • 14(5) • 1759-1765,
Burnett. M., & dutsch, j. d. (2006). Competency – based training and assessment center: strategies, technology, process, and issues. Advances     in developing human resource, 8(2), 141-143.
Caffarella, R.S., & Zinn, L.F. (1999). Professional development for faculty: A conceptual framework of barriers and supports. Innovative Higher Education, 4(23).
Chompookum Dhitiporn,C. Brooklyn Derr, (2004) The effects of internal career orientations on organizational citizenship behavior in Thailand, Career Development International, Vol. 9 No. 4, pp. 406-423.
Chyung, S; Stepich, D. (2006). “Building a competency based curriculum Architecture Education, 21 century Business practitioners”. Education for business, 106(1), 309-324.
Conklin, M.H., & Dessele, S.P. (2007). Job turnover intentions among pharmacy faculty. American Journal of Pharmacetical Education, Alexandria, (71) 4, 1-9.
 Cox, B. E., McIntosh, K. L., Terenzini, P. T., Reason, R. D., Lutovsky Quaye, B. R. (2010). Pedagogical signals of faculty approachability: factors shaping faculty–student interaction outside the classroom, Research in Higher Education, 51, 767–788.
Creswell J. w. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative & mixed method approaches (Second edition).Sage publications London: New Delhi.
Creswell J. w. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (Fourth edition). Pearson. Boston.
Dadashzadehasl, M. kosari, M. nobakht, B. (2013). The role of effective factors in motivating faculty members of Islamic Azad University, Astara Branch. Quantitative Studies in Management, 4 (4), 230-211.
Dolan, S,L. sholer, R,S. (2009). Personnel Management and Human Resources, translated by Mohammad Saebi and Ali Tusi, Tehran: Institute of Higher Education, Management and Planning.
Donoghue, T, O & Punch, K. (2003). Qualitative educational research in action. Simultaneously published in the USA and Canada: RoutledgeFalmer.
Drummond, Y., Michele, N., Charlotte, M., & Matthew, N. (2010). A comprehensive faculty development model for nursing education. Journal of Professional Nursing, 26 (3), 152-161.
Ebrahimi, M. ashcan, F. mojalal, MA. (2016).  Perception of career path status and its relationship with job satisfaction among primary schools in Maragheh city, National Conference on Humanities, Shiraz, February 2016     
Ejtahadi, ghorchian, jeafari, shafiezdeh.(2010). Identify the dimensions and components of faculty members' improvement. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 62, 46-21.
Erdhiem, J., Wang, M., & Zickar, M.J. (2006). Linking the big five personality constructs to rganizational commitment. Journal of Personality and Individual Differences, 41(5), 959 - 970.
Fereidooni, A. (2005). Higher education and national development. Proceedings of the Conference on Higher Education and Sustainable Development. Higher Education Research and Planning Institute of the Iranian Higher Education Association (227-213).
Galavandi ,H. ;Rajaeepour ,S .;Molavi , H. and Sharif, S.M.(1389) «Astudy of the relationship between quality of work like and career anchors with organizational performance perspective among faculty members of the Universities», Journal of Psychology, Vol. 5, No. 19, pp.113-134(In Persian).
Galavandi, H. soltanzadeh, V. (2012). Explaining the Relationship between Career Career and Organizational Commitment, Journal of Executive-Scientific Management, Fourth Year, No. 7, First Half of 2012.
Galavandi, H. soltanzadeh, V. alizadeh, M. (2013). Study of job support of faculty members of Urmia University and its relationship with organizational commitment, Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, Fourth Year, No. 5, Spring 2014, pp. 11-31.
Ghasemi, J., Hosseini, M., & Hejazi, Y. (2009). Analysis the effective factors on success of faculty member`s university outreach services in agricultural faculties of Iran. Journal of Higher Education, 2(1), 1-20(in Persian).
Gholifar, E., Hedjazi, S., & Hosseyni, S. (2010). Exploratory factor analysis of required professional faculty skills for job success from Iran’s colleges of agriculture faculty member's perspectives .Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(3), 125-141(in Persian).
Gizir Sidika, UNAL Burco (2014).An investigation on the dominant career anchors of factualy members:The case of Merisin University,Educational Science:Theory and Practice(14) ,P.P 1759-1765 ,www.edam.com.tr/estp.
Gizir, S., & Simsek, H. (2005). Communication in an academic context.Higher Education, 50(2), 197-221.
Glauser, P., & Hillary, M. (2010). A case study of university professors ‘perceptions of their experiences with faculty development. Retrieved on 20(6), 2011 from:http://dwb.unl.edu/diss/Glauser/Glauser.pdf.
Golkar, nasehifar. (2001). An overview of the concepts of meritocracy. Management Development, 39, 10-7.
Grooneh, D. (2014). Provide a model for the growth of faculty members of the University of Tehran. Specialized doctoral dissertation. Department of Educational Management and Planning. Faculty of Psychology and Educational Sciences. University of Tehran.
Hassani, M. (2014). Developing a structural model for evaluation of faculty members core competencies in Urmia University (using of analytic hierarchy process). Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling, 6(18), 55-75.
Hatam, N. heidari, AR. Keshtkaran, V. heidariborjloo, P.(2010). Evaluating the dimensions of career path of the staff of Shiraz University of Medical Sciences, Health Information Management, No. 6, Volume 8.
Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. Stat university
Hughes,E.C.(1958),Men and their work.Glencoe,IL:Free Press.
Jamali zarei, B.  Nasresfahani, AR.  Nili, MR. (2017). Professional Skills Required by Faculty Members Due to New Developments in the University: A Qualitative Study, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, Volume 12, Number 40, pp. 179-153.
Lick, D. W (2002). Leadership and change, in field guide to academic leadership, San Francisco, Josses Bass.
Mahdion, R. ghahramani, M. ferasatkhah, M. abolghasemi, M. (2010). Quality of learning in university e-learning centers: qualitative studies, Journal of University Library and Information Research, Volume 45, Number 58, pp.
Marshall, C, & Rossman, G.B. (1999). Designing qualitative research (3 edition).Thousand Oaks, CA: Sage.
Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: an interactive approach.
Mirsepasi, N. (2010). Strategic human resource management and labor relations. Tehran, Mir Publications, 31st edition.
Nasirianjahromi, H. khaniki, H. (2013). Iranian policymakers and social media policy: Challenges, patterns and presentation of a proposed model. Quarterly Journal of Welfare Planning and Social Development, No. 21, 25-69.
Nourshahi, N. (2014). Factors affecting the professional development of faculty and offer ways to improve it. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20(3), 95-120(in Persian).
Pascarella, E. T. (1980). Student-faculty informal contact and college outcomes. Review of Educational Research, 50 (4), 545–595.
Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How college affects students (Volume 2): A third decade of research. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Qiuyan, T., & Qin, H. (2009). Analysis on the competency model of the lecturers in the application oriented university. Retrieved from www.seiofbluemountain.com.
Rezaian, A. khandan, A, S. ganjali, A. moridyan, H. (2014). Faculty Maturity in Universities: Case Study: Faculty Members of Imam Sadegh (AS) University, Culture in Islamic University, Fourth Year, Fourth Issue.
Roscoe, J. (2010). Continuing professional development in higher education. Human Resource Development International, 5(1), 3-9.
Rose Grant, M. (2002). Faculty development in publicly supported twoyear colleges, community college. Journal of Research and Practice, 793-807.
Schein, E.H. (1985), Career Anchors: Discovering Your Real Values, University Associates, San Diego, CA.
Schein's Career Anchor Model. Journal of Career Assessment, Vol 21, No 3. Pp. 430-451.
Schmidt, M. (2010, August). Development and validation of a competency model for pre‐service teachers. Paper presented at the second meeting of the earli sig18 Educational Effectiveness, Leuven, 25‐27 August.
Sepahvand, R. shariatnejad, A. (2014). Investigating the Impact of Managerial Competence on Job Satisfaction and Organizational Commitment of Faculty Members and Staff of Khorramabad Universities, Organizational Culture Management, Volume 12, Number 3, Pages 528-505.
Seyedjavadin,S, R. (2002). Human Resources Management and Personnel Affairs, Tehran, Negah Danesh Publishing, First Edition, Spring. 502.
Shahbandarzadeh, H. hajhosaini, E. (2010). Investigating the Perceptions of Employees as the Main Assets of the Organization and Evaluating Their Progress Path by Shine Developed Sample, Second Executive Management Conference, July, 2011, pp. 10-1.
Sharifi, S., Salimi, G., & Ahmadi, A. (2011). Studying the relationship between personality traits and organizational commitment of principals and teachers in elementary schools, middle and high Khansar city. New Approaches in Educational Management, 1(4), 6-81 (in Persian).
Shirbeigi, N. nemati, S. saedi, R. (2010). Understanding the concept of research from the perspective of faculty members, Culture Strategy, No. 44.
Spenlove, m. (2007). Competencies for effective leadership in higher educationa, international  journal of educational management, 21 (5), 407-417.
srour Issam, Mohamed Asem Abdul _malak, Mona Itani, Amal bakshan, Yusuf_Sidoni (2013).Career planning and progression for engineering management Graguates: an Exploratory study, Engineering Management Journal.vol 25, NO 3.
srour Issam, Mohamed Asem Abdul _malak, Mona Itani, Amal bakshan, Yusuf_Sidoni (2013).Career planning and progression for engineering management Graguates: an Exploratory study, Engineering Management Journal.vol 25, NO 3.
Steyn, e., de beer, a. s., & steyn, d. (2005). Obtaining " better newa" through better internal news management: a survey of first-line managerial competencies in south Africa. Ecquid novi, 26(2), 212-227.
Tahazadeh, M. (2013). Organizational loyalty. Wave Magazine Year, 6 (in Persian).
Van Maanen, J. and Schein, E. (1977), Improving the quality of work life: career development, in Hackman, J.R., Lawler, E.E. and Porter, L.W. (Eds), Perspectives on Behavior in Organizations, McGraw-Hill, New York, NY, pp. 30-95.
Van Maanen, J. and Schein, E. (1977), Improving the quality of work life: career development, in Hackman, J.R., Lawler, E.E. and Porter, L.W. (Eds), Perspectives on Behavior in Organizations, McGraw-Hill, New York, NY, pp. 30-95.
Verginica, N. (2012). Professional development of the university teacher inventory of methods necessary for continuing training. Procedia Social and Behavioral Sciences, 33,1003 - 1007.
Zahedi, S. bazargan, A. (2013). Opinions of faculty members on the needs of their professional development and methods of meeting the needs, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 67, pp. 89-69.
Zahedi, S., & Bazargan, A. (2014). Opinion of faculty members about needs their professional development and practices. Journal of Research and Planning in Higher Education, 67, 89-96 (in Persian).