ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن(BSC )، تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و پویایی شناسی سیستم‌ها(SD)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه هرمزگان

2 فارغ التحصیل

چکیده

دانشگاه سازمانی با رسالت مشخص است که ارزیابی عملکرد آن در خصوص استفاده بهینه از منابع و برآوردن هر چه بیشتر اهداف، ضرورت دارد. در سیستم ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، یکی از معروف‌ترین ابزار است اما دارای محدودیت‌هایی است.  بنابراین هدف این تحقیق توسعه‌ی مدلی ترکیبی در قالب کارت امتیازی متوازن، تحلیل سلسه مراتبی و سیستم‌های پویا در جهت ارزیابی عملکرد  دانشگاه هرمزگان به شکل کارا و اثربخش است. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری مد نظر این پژوهش، خبرگان آگاه به امور دانشگاه می‌باشند. نمونه‌گیری در این تحقیق هدفمند است. در این تحقیق ابتداعوامل ومولفه‌های موثر بر ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان در ابعاد کارت امتیازی متوازن تعریف شدند. سپس وزن معیارها و زیر معیارها بوسیله‌ی روش AHP مشخص شد. بر این اساس پنج شاخص که دارای وزن بیشتری از نظر اهمیت در بهبود عملکرد دانشگاه بودند، به عنوان شاخص‌های اصلی و کلیدی انتخاب شدند. کیفیت پژوهش از بعد "پژوهش، نوآوری و فناوری" جایگاه در رتبه‌بندی و رضایت دانشجو از بعد "مشتری" توان رقابتی دانشگاه ازبعد "رشد و یادگیری" و بهبود خدمات از بعد "فرایندهای داخلی" کارت امتیازی متوازن به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد انتخاب شدند. رابطه‌ی علت و معلولی بین شاخصها بوسیله روش پویایی شناسی سیستم انجام شد. پس از تکمیل مدل داده‌های مورد نیاز از دانشگاه برای دوره‌ی زمانی هفت سال (از سال 1390 الی 1397) جمع‌آوری و تهیه گردید. پس از شبیه سازی و مدل سازی عوامل موفقیت دانشگاه در نرم افزار  vensimبه شبیه سازی تغییرات این عوامل در بازه‌ی زمانی سال‌های 1390 الی 1406پرداخته شد.  در پایان شبیه‌سازی مشخص شد که شاخص‌های کیفیت پژوهش، جایگاه در رتبه‌بندی، توان رقابتی و کیفیت خدمات در خلال سالهای 1390 تا 1397 روند صعودی با شیب متوسط داشته‌اند که انتظار می‌رود تا سال 1406 این روند با شیب افزایشی ادامه داشته باشد. سپس بر اساس نتایج شبیه‌سازی ، مطالعه برنامه راهبردی دانشگاه و نظرخواهی از خبرگان شاخص‌های افزایش فرصت مطالعاتی برای اساتید، افزایش درصد استفاده از تکنولوژی از بعد فرایندهای داخلی ، افزایش بودجه برای تسهیلات آموزشی، رفاهی و پژوهشی از بعد مالی و افزایش تعداد هیئت علمی جذب شده از بعد فرایندهای داخلی کارت امتیازی متوازن برای ارتقا به عنوان سیاست‌های بهبود معرفی شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of Performance Evaluation of University of Hormozgan with Balanced Scorecard (BSC), Hierarchical Analysis (AHP) and Systems Dynamics (SD) Combined

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghafournia 1
  • Sharifeh Ghavidel janbeh saraee 2
  • Mohammad reza Behboudi 1
1 assistant professor
2 Graduated
چکیده [English]

The university is an organization with a clear mission, which requires the evaluation of its performance in order to make the best use of its resources and to meet more and more goals. In the performance appraisal system, a balanced scorecard is one of the most popular tools but has some limitations. Therefore, the purpose of this research is to develop a hybrid model of balanced scorecard, hierarchical analysis and dynamic systems to evaluate the performance of University of Hormozgan efficiently and effectively.This empirical research applied descriptive-survey method. The target population of this study is university-aware experts. The sampling in this study is purposeful. In this study, factors affecting performance evaluation of Hormozgan University in Balanced Scorecard were first defined. Then the weight of the criteria and sub-criteria were determined by AHP method. Accordingly, five indicators that were more important in improving university performance were selected as the main and key indicators. Research quality from "Research, Innovation and Technology" position in student rating and satisfaction from "customer" aspect of university competitive "growth and learning" and service improvement from "internal processes" balanced scorecard as the most important performance indicators were chosen. The causal relationship between the indices was determined by system dynamics.After completing the model, the required data were collected from the university for a period of seven years (from 1390 to 1397). After simulating and modeling university success factors in Vensim software, simulation of changes in these factors from 1390 to 1406 was simulated. At the end of the simulation, it was found that research quality indices, ranking, competitiveness and service quality have had a moderate upward trend between 1390 and 1397, which is expected to continue upward with 1406. Then, based on the simulation results, the study of the University Strategic Plan and the opinion poll of experts, indicators of increased sabbatical leaves for academic staff members, and training courses for students and increased number of students  attendances to scientific and educational communities and conferences, increased funding for educational, welfare and research facilities from The financial dimension and the increasing number of recruited faculty members  from the internal processes dimension of the Balanced Scorecard for development of promotion have been introduced as improvement policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Balanced Scorecard
  • Hierarchical Analysis
  • Dynamic Systems
Iranzadeh S Barghi A. (2009). Evaluating Organization Performance by Balanced Scorecard Method. Journal of Industrial Management Faculty of Science, Islamic University of Azad Sanandaj 4(1)
Behroozi  moohamad Samimi somayeh. (2016). The Role of Balanced Scorecard in Managing Performance of Managers New Approach in Educational Management 7(26) 95-111
Poorazat A. (2007). Evaluating Government and Government Performance Print Tehran  Seyed rezai    
Torkman S Ataran H Mirahmadi  Z. (2003). Research and Technology Performance Evaluation Results Vice-Chancellor for Research and Technology Tehran print
Jaefari  M keshvari M. (2015). Application of Integrated Dynamic Balanced Scorecard Model and Data Envelopment Analysis to Evaluate Performance of Lorestan Journal of Management of Government Organizations (12) 76-89
Khatami M. (2016 Investigation and Ranking of National Bank Performance Indicators using Balanced Scorecard Model and Fuzzy AHP with Emphasis on Financial Journal of Management and Accounting Research (14)
Khatami A Rabany Y. (2015). "Using the Mixed Approach of SD and SSM on Structured Social Issues (15) 55-76
Sooshil Sharma.(2010).  System dynamics of an applied approach to managerial issues Translation Teimoori A Noorali A Valizadeh N First Edition University of Tehran Science and Technology
Anayati  Gh Taheri Lari M Rezai H Vajdi H. ( 2012 Performance Evaluation of Islamic Azad University of Mashhad Branch Based on Balanced Scorecard Tomorrow's Management Journal 11(30).
Ghasemi A Ahmadi H. ( 2013). Evaluation of HEIs using Balanced Scorecard and Multi-criteria Decision Making Techniques Journal of Medical Education 6(10) 38-49
Kaplan and Nortoon.(2004). Strategy-driven organization Translation Parviz B Industrial Management Institute First Edition Tehran
Kaplan R. (2009 Performance appraisal: Professional solutions to daily challenges Translation Masood S Harvard Business Review Publishing
     Tabari M Arasteh F .(2008). Performance Evaluation with Balanced Scorecard Journal of Management Research 5(12) 20
Mehrolhasany M Emamy M Haghdoost A Dehnavieh R Amanpoor R Sabah F.(2008). Performance Evaluation of Medical Universities of Iran with Balanced Scorecard Combined Approach and Analytical Hierarchy Process  Specialized Journal of Epidemiology 12(5) 55-60
Tolooei ashldghy A Beiglary A.(2010). Provide a dynamic model for simulating a balanced scorecard to access efficient strategies Journal of Management Accounting 3(6)
Alani, F. S., Khan, M. F. R., & Manuel, D. F. (2018). University performance evaluation and strategic mapping using balanced scorecard (BSC) Case study–Sohar University, Oman. International Journal of Educational Management32(4), 689-700.‏
Bentes, A. V., Carneiro, J., da Silva, J. F., & Kimura, H. (2012). Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP. Journal of business research65(12), 1790-1799.‏
Bernardin, H. J., & Beatty, R. W. (1984). Performance appraisal: Assessing human behavior at work (p. 212). Boston: Kent Publishing Company.
Chen, F. H., Hsu, T. S., & Tzeng, G. H. (2011). A balanced scorecard approach to establish a performance evaluation and relationship model for hot spring hotels based on a hybrid MCDM model combining DEMATEL and ANP. International Journal of Hospitality Management30(4), 908-932.
Chen, J. K., & Chen, I. S. (2010). A Pro-performance appraisal system for the university. Expert Systems with Applications37(3), 2108-2116.‏
Chen, T. Y., Chen, C. B., & Peng, S. Y. (2008). Firm operation performance analysis using data envelopment analysis and balanced scorecard: A case study of a credit cooperative bank. International Journal of Productivity and Performance Management57(7), 523-539.‏
Farid, D., Nejati, M., & Mirfakhredini, H. (2008). Balanced scorecard application in universities and higher education institutes: implementation guide in an Iranian context. Universitatii Bucuresti. Analele. Seria Stiinte Economice Si Administrative2, 29.‏
Ivancevich, J. M., Matteson, M. T., & Konopaske, R. (1990). Organizational behavior and management.
Kanji, G. K., & e Sá, P. M. (2002). Kanji's business scorecard. Total Quality Management13(1), 13-27.‏
Kapetaniou, C., & Lee, S. H. (2017). A framework for assessing the performance of universities: The case of Cyprus. Technological Forecasting and Social Change123, 169-180.
Kaplan, R. S. (1994). Devising a balanced scorecard matched to business strategy. Planning Review22(5), 15-48.‏
Kettunen, J. (2006). Strategic planning of regional development in higher education. Baltic Journal of Management1(3), 259-269.‏
Lee, A. H., Chen, W. C., & Chang, C. J. (2008). A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan. Expert systems with applications, 34(1), 96-107.‏
Sterman, J. (2001). Systems Thinking and Modelingfor a Complex World.‏
Tseng, M. L. (2010). Implementation and performance evaluation using the fuzzy network balanced scorecard. Computers & Education55(1), 188-201.
Umashankar, V., & Dutta, K. (2007). Balanced scorecards in managing higher education institutions: an Indian perspective. International Journal of Educational Management21(1), 54-67.‏
Wu, H. Y., Lin, Y. K., & Chang, C. H. (2011). Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning34(1), 37-50.‏
scorecard application in hospital administration in China. China Economic Review30, 1-15.‏
Zin, N. M., Sulaiman, S., Ramli, A., & Nawawi, A. (2013). Performance Measurement and Balanced Scorecard Implementation: Case evidence of a Government-linked Company. Procedia Economics and Finance7, 197-204.‏