مطالعه تحلیلی-توصیفی پژوهش‌های حیطه مدیریت مدرسه‌محور؛ با تأکید بر مفهوم و دلالت‌های آن در آموزش ‌و پرورش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه روند پژوهش‌های حیطه مدیریت مدرسه محور با تأکید بر مفهوم و دلالت‌های آن در آموزش ‌و پرورش بوده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر رویکرد ترکیبی و به روش توصیفی-تحلیلی انجام‌ شده است. جامعه پژوهش متشکل از 1184 سند علمی بود که در پایگاه WOS نمایه شده است. بر این اساس، بازیابی رکوردهای پژوهش حاضر، بر مبنای کلمه کلیدی «مدیریت مدرسه‌محور» در بازه زمانی سال‌های 2020- 2000 جستجو و فیلتر شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، به‌منظور یافتن پرثمرتین مجلات، کشورها، نویسندگان، روند انتشار مقالات، مؤسسات و الگوی همکاری بین کشورها، پرتکرارترین کلمات و روند تحول کلمات پرتکرار و سپهر معنایی حاکم بر مفهوم مدیریت مدرسه محور از نرم‌افزار VOS viewer و تکنیک‌های مختلف کتاب‌شناختی و شبکه‌های اجتماعی بهره گرفته شد. برای اعتباربخشی داده‌های پژوهش، از دو روش بازبینی توسط همکار و بازبینی توسط سه متخصص علم‌سنجی و مطلع از تکنیک کتاب‌شناختی استفاده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد به لحاظ کمیت، مقالات مدیریت مدرسه‌محور در بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2020 روند رو به رشد داشته است. مقالات حیطه مدیریت مدرسه‌محور در قالب مقالات کامل علمی-پژوهشی و مروری ارائه ‌شده بود. پراستنادترین مجلات به ترتیب به کشورهای آمریکا، انگلستان و استرالیا و به دانشگاه‌های میشیگان، روچستر، کارولینا و دانشگاه ییل آمریکا اختصاص داشت. هم‌چنین، در خصوص همکاری‌های بین‌المللی، بیشترین همکاری در انتشار مقالات به ترتیب به پژوهشگران کشورهای آمریکا، چین، انگلستان و استرالیا تعلق داشت. در خزانه کلمات کلیدی به‌کار رفته در پژوهش‌های حیطه مورد مطالعه، مفهوم مدیریت مدرسه‌محور عمدتاً در تعامل با مفاهیم «مدیریت مدرسه‌محور، تمرکززدایی، مدیریت، رهبری، خودمختاری مدرسه، مسئولیت، مدیر مدرسه، مشارکت، حاکمیت مدرسه، معلمان» به‌کار رفته است. به‌طور کلی، از مجموع داده‌های استخراج ‌شده می‌توان دریافت، توجه به مفهوم مدیریت مدرسه‌محور، روند افزایشی داشته است. نتایج حاصله، شاید از یک‌سو، حاکی از اهمیت بیش‌ازپیش حیطه موردمطالعه است. از سوی دیگر، بیانگر اهمیت جایگاه آموزش‌ و پرورش در دنیا و نقش تربیتی آن با تأکید بر تربیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی شهروند مسئول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical-descriptive Study of School-based Management’s Research; with Emphasis on its Concept and Implications in Education

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Ghoraishi khorasgani 1
  • Masumeh Lashgari 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Alzahra, Tehran, Iran
2 Graduated of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Alzahra, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to study the research process in school-based management with emphasis on its concept and implications in education.
Materials and Methods: The purpose of the present study is applied one; it has been conducted through a mixed approach and descriptive-analytical method. The research population consisted of 1184 scientific documents indexed in the WOS database. Accordingly, the retrieval of the records of the present study was searched and filtered based on the keyword "school-based management" in the 2000-2020 period. To analyze the data and to find the most productive journals, countries, authors, the process of publishing articles, institutions and the pattern of cooperation between countries, the most frequent words and the evolution of the most frequent words and the semantic sphere governing the concept of school-based management and various bibliographic techniques and social networks were utilized. To validate the research data, the two methods of peer review and review by three scientometrics experts familiar with bibliographic techniques were applied.
Discussion and Conclusion: The results showed that in terms of quantity, school-based management articles had a growing trend in the period from 2010 to 2020. The articles in the field of school-based management were presented in the form of complete scientific research and review articles. The most cited journals were in the United States, the United Kingdom, and Australia, respectively, and in the universities of Michigan, the University of Rochester, the University of Carolina, and Yale University. Researchers in the United States, China, the United Kingdom, and Australia also contributed the most international collaboration in terms of international collaboration. In the treasury of keywords used in the research of the study area, the concept of school-based management has been used mainly in interaction with the concepts of school-based management, decentralization, management, leadership, school autonomy, responsibility, school principal, participation, school governance, and teachers. In general, from the total data extraction, considering the concept of school-based management, there has been an increasing trend. The results, perhaps indicate the increasing importance of the field under study. On the other hand, it expresses the importance of the position of education in the world and its educational role by emphasizing the social, economic, cultural, and political education of the responsible citizen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School-based Management
  • Education
  • Bibliographic Mapping
Alyami, R., & Floyd, A. (2019). Female school leaders’ perceptions and experiences of decentralisation and distributed leadership in the tatweer system in Saudi Arabia. Education Sciences, 9 (1): 1-11.
Amin Beidokhti, A., Fathi vajargah, K., & Moradi, S. (2017). Structural Analysis of Parameters of School-Based Management on Comparative Theorization. Journal of New Approaches in Educational Administration, 8(29): 27-50. (In Persian)
Bandur, A., Hamsal, M., & Furinto, A. (2021). 21st Century experiences in the development of school‑based management policy and practices in Indonesia. Educational Research for Policy and Practice, 21, 58-107.
Bustami, U., Asnawi, M., Nur, E., Saiful, Y., & Melor Md, Y. (2019). A Strategic Performance of School-Based Management For High Schools In Aceh, Indonesia, Academy of Strategic Management Journal, 18 (3): 1-7.
Chuang, K. Y., Chuang, Y. C., Ho, M., & Ho, Y. S. (2011). Bibliometric analysis of public health research in Africa: the overall trend and regional comparisons. South African Journal of Science, 107(5-6): 54-59.
Fu, H. Z., & Ho, Y. S. (2015). A bibliometric analysis of the Journal of Membrane Science (1976-2010). The Electronic Library, 33(4): 698-713.
Fathivajargah, K., Arefi, M., & Zamanimanesh, H. (2013). Investigating the Challenges of International Higher Education in Shahid Beheshti University. Teaching and learning research, 20 (3): 35 – 48. (In Persian)
Grinshtain, Y., & Gibton, D. (2018). Responsibility, authority, and accountability in school-based and nonschool- based management: Principals’ coping strategies. Journal of Educational Administration 56(1): 2–17.
Gongora Orjuela, A. (2010). The Importance of Bibliometric Studies. The Orinoquia Case. ORINOQUIA, 14(2): 121-122.
Huang, Y., Zhu, D., Lv, Q., Porter, A.L., Robinson, D. K. R., & Wang, X. (2017). Early insights on the emerging sources citation index (ESCI): an overlay map-based bibliometric study. Scientometrics, 111 (3): 2041–2057.
Hu, J., & Zhang, Y. (2015). Research patterns and trends of Recommendation System in China using co-word analysis. Information Processing & Management, 51 (4): 329-339.
Isa, M. A., Mydin, A. A., & Abdullah, A. G. K. (2020). School-Based Management (SBM) Practices in Malaysia: A Systematic Literature Review. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(9): 822-838.
Karami, R., & Nasiri, F.S. (2019). Investigating the relationship between school-based management style and job success and Job adjustment of teachers. Journal of School Administration, 8(1): 283-301. (In Persian)
Khodabandelou, R., Mehran, G., & Nimehchisalem, V. (2018). A Bibliometric Analysis of 21st Century Research Trends in Early Childhood Education. Revista Publicando, 5(15): 137-163.
Mohseni, H. S. (2019). Rethinking Educational Administration Studies in the Past Two Decades: Lessons for the future. Journal of School Administration, 7 (4): 135-177. (In Persian)
Mobin Rahni, Y. (2019). The evolution of theorizing and educational management theories, 3th International Conference on New Research Achievements in the Humanities and Social and Cultural Studies. March, University of Applied Science and Technology. (In Persian).
Moradi, S., & Aminbeidokhti, A. A. (2019). The education system and a ten-year lack of an operational model for evaluating the performance of the board of trustee's schools from the perspective of school-based management system. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12(22): 101-124. (In Persian)
Niamehr, V., Parasteh, f., & Alipour, V. (2018). Feasibility study of school-based management research from the perspective of high school principals in Karaj. Behavioral Sciences Quarterly, (33): 131-160. (In Persian).
Nazarzadeh Zare, M., Pourkarimi, S. J., & Rezaeian, S. (2018). Barriers and challenges to international interctions of the faculty members in Iran. International Journal of Educational Management, 32 (4): 652-668.
Nemati, S., Shirbagi, N., Azizi, N., & Nave Ibrahim, A. (2020). Representing the Identity of the Educational Administration in Iran with Emphasis on the Articles Published in the Specialized Journals. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 13 (1): 225-262. (In Persian)
Pakdel, F., & Khaksefidi, M. (2015). Investigating the history of the formation of educational management in the world, 1th International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences, June, Sari. (In Persian).
 Rohma,S., Harapan, E., & Wardiah, D. (2020). The Influence of School Based Management and Teacher's Professionalism Toward Teacher’s Performance. Journal of Social Work and Science Education, 1(1): 13-23.
Koseoglu, M. A., Rahimi, R., Okumus, F., & Liu, J. (2016). Bibliometric studies in tourism. Annals of Tourism Research, 61, 180-198.
Riswanti, R., Ridwan, R., Sukamto, I., & Hariri, H. (2019). School-Based Management in Indonesia: Decision-Making, Problems, and Problem-Solving Strategy. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 422, 229-235.
Sharifi, A. (2021). Urban sustainability assessment: An overview and bibliometric analysis. Journal of the Ecological Indicators, 121, 107102, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107102.
Santibanez, L., Abreu-Lastra, R., & O'donoghue, J. (2014). School based management effects: Resources or governance change? Evidence from Mexico. Economics of Education Review, 39 (1): 97-109.
Satari, A., Khodabandelou, R., & Lashgari, M. (2021). Studying the process of research in management with emphasis on the concept of leadership and its implications in management and educational leadership: Abibliographic analysis. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 13 (2): 121-148. (In Persian)
Salehi, M., Bazgir, Z., & Ezkat, A. (2020). School-Based Management: Obstacles and Solutions, a Phenomenological Study. Journal of School Administration, 8(4): 92-105. (In Persian)
Taeko. O., & Brent. E. Jr. (2017). Policy promise and the reality of community involvement in school-based management in Zambia: Can the rural poor hold schools and teachers to account?. International Journal of Educational Development, 56, 28–41.
Tansiri, I. Y., & Bong, Y. J. (2018). The Analysis of School-Based Management (SBM) Implementation to the Educational Quality Service of State Junior High School. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 258, 424–426.
Tabatabaei, F. S. (2016). Investigating the status of research and its impact on education, 2th International Conference on Applied Research in Educational Sciences and Behavioral Studies and Social Injuries in Iran. 14 November, Tehran. (In Persian)
 Van Eck, N. J., Waltman, L., Noyons, Ed. C., & Buter, R. K. (2010). Automatic Term Identification For Bibliometric Mapping. Scientometrics, 82, 581-596.
 Van Eck, N., Waltman, L. (2020). VOSviewer Manual for VOSviewer version 1.6.14. Leiden University. https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.15.pdf
Vosner, H. B., Kokol, P., Bobek, S., Zeleznik, D., & Zavrsnik, J. (2016). A Bibliometric Retrospective of The Journal Computers In Human Behavior (1991–2015). Computers in Human Behavior, 65, 46-58.
Zhu, J., & Liu, W. (2020). A Tale of Two Databases: The Use of Web of Science and Scopus in Academic Papers. Scientometrics, 123, 321–335.