مدرسه زندگی باید در پی تربیت کدام شهروند مطلوب باشد؟

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

4 استادیار دانشگاه پیام نور

5 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

6 پژوهشگر

چکیده

نظام آموزش و پرورش به­طور بالقوه یکی از تعیین­کننده­ترین نهادها در تحقق مفاد سند چشم­انداز توسعه کشور است، اما ایفای نقش مناسب در این زمینه مستلزم دارا بودن رهنمودهایی در توسعه نظام آموزش و پرورش کشور است. این نظام در راستای تحقق سند توسعه کشور مستلزم دارا بودن برداشت مشخص در خصوص انسان مطلوب برای نظام آموزشی می­باشد. از آن­جایی که آموزش و پرورش به­عنوان محور توسعه پایدار، وظیفة تربیت نیروی انسانی مطلوب و ماهر جهت کار در بازار پرخطر جهانی و تداوم آموزش آن­ها را به­همراه سایر نهادها به­عهده دارد، با تدوین یک سند ملی در مورد توسعه آموزش­ها می­تواند نیروی انسانی کشور را برای ورود به عصر دانایی در چهار بعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آماده کند. مهم­ترین مسأله در این پژوهش عبارت است از: بررسی ویژگی­های انسان مطلوب نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در افق بیست ساله (1404 – 1384). پژوهش حاضر در قالب چهار محور زیر و به­صورت مطالعه اسنادی انجام شده است - مطالعات تطبیقی ­(نظام­های آموزش و پرورش، سازمان­ها و نهادهای بین­المللی و انجمن­های علمی، تخصصی حوزه پژوهش در تربیت) - اسناد و مدارک رسمی توسعه کشور (کلیه وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی) 3) اسناد و مدارک قانونی (کلیه مصوبات مربوط به فرهنگ و آموزش و پرورش توسط مراجع قانونی کشور) - مطالعات آینده­پژوهی (کلیه منابع تدوین شده به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه مورد بررسی). به­منظور گردآوری داده­های این تحقیق از فیش­های ثبت داده­ها استفاده شده است. منابع اطلاعاتی مورد استفاده اسناد اداری و دولتی، اسناد پژوهش کتابخانه­ای، منابع مرجع و سایت­های اینترنتی می­باشد. روش پژوهش تحلیلی کیفی می­باشد. بدین منظور تحلیل­های انجام شده در قالب جداول اطلاعاتی و تطبیقی آماده شده­اند. آن­چه که از این مطالعات حاصل شد عبارت است از منشور یا اعلامیه­ای که شکل اولیه ویژگی­های انسان مطلوب را در قالب 10 طبقه اصلی، 60 مفهوم فرعی و  ویژگی عرضه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Should life school aim at Educating which kind of desirable citizen?

نویسندگان [English]

 • Kourosh Fathi Vajargah 1
 • Sousan Keshavarz 2
 • Azizollah Tajik Esmaeli 2
 • Aliakbar Khosravi 3
 • Talat Dibavajari 4
 • Habibollah Poursadeghi 5
 • Maryam Rahmati 6
 • Gita Zandiyeh 6
1 Professor of Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Kharazmi University
3 Assistant Professor Islamic Azad University
4 Assistant Professor of Payame Noor University
5 PhD student, University of Tehran
6 Researcher
چکیده [English]

The educational system potentially is one of the key and primary institutions in realization of content of document of vision of development of country. But the playing of the suitable role in this context requires having guidelines and general directions in developing educational system of the country. The educational system of the country in accord whit realization of the document of the developing country requires a special conception regarding ideal human for the educational system. In other words, the starting point of movement towards designing a comprehensive Plan for the development of the educational system. The drawing of the vision for the educational system has to do with ideal human. In so far as education has along the other institution and organizations the responsibility of sustainable growth, educating ideal and skillful human resources for working in a competitive of national document of education in different fields can prepare country’s human resources for entering the era of knowledge in four dimensions of cultural, economic, society and political. What constitutes the man problems is the following. The study of ideal human characteristics in the educational system of the Islamic republic of iran in twenty- year vision (1384- 1409). The present research is done in the frame work of four fallowing axis and is done in the from of document studies. Comparative studies (educational system, international organizations and institutions, scientific- professional societies in the domain of research in educational) Formal Document relating to the development of the country.(all ministries and government organizational). Legal documents call acts regarding culture and education by legal authorities of the country. Future- oriented studies (all source formulated in farsi and English in the main focus of the study) In order to gather all data in this research , the method of recording relevant data was used. The used source were government documents, library research documents, primary source and internet sites. The method of analyzing research data was a analytical- qualitative method. With this purpose, analyses done by using information and comparative tables. What was resulted from this study was a declaration containing. Initial forms of ideal human characteristics with ten main categories sixty. Secondary concept and characteristics were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ideal human
 • educational system
 • visionary document
 • education document
 • characteristics of ideal human
 1. الف- منابع فارسی
 2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. گزارش اروپایی کیفیت آموزشی در مدارس،2000
 4. سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، 1383
 5. Altrichter، H. and Elliott، J. Images of educational change، Philadelphia: Open University Press.
 6. Altrichter، H. and Elliott، J. Images of educational change، Philadelphia: Open University Press.
 7. Brooks، J.G. Schooling for life relaming the essence of learning، Virginia: ASCD. 2002.
 8. Fukuyama، F. The end of history and the last man، New York، Free Press، 1992.
 9. MacBeath، J. and Mortimore، P. Improving School Effectiveness، Buckingham. Open University Press. 2001.
 10. Mayor، F. The New Pages، UNESCO Publication. 1995.
 11. Mayor، F. The New Pages، UNESCO Publication. 1995.
 12. Patricia، M. and Douglas "Seeking global values and ethics"، commission on Global Governance our Global neighborhood: The Basic Vision Breakthrough News، Global Education Associates. 1995.
 13. Sanders، L. Evaluation of curriculum reform in Slovenia: Toward a Framework، NFFR، 1999.
 14. Nussbaum، P.D. Education in 21th century. Avaliable at: http//: www.nclbtechsummits.org. 2005.
 15. وب‌سایت‌های مورد استفاده:
 16. www.Unesco.org/iiep
 17. dwb.unl.edu/2005
 18. cupropa.cu.int/comm./education/indic/bankon.may 2000
 19. www.galassia.org
 20. www.ceda.it
 21. ro.zrsss.si
 22. www.mathsyeas2000.org
 23. www.acsainc.com.au.2005).