تأثیرات ارتباطات بین‌المللی آموزش عالی در برنامه‌های درسی آموزش عالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 فوق لیسانس

چکیده

: هدف از انجام این پژوهش شناسایی میزان تأثیر ارتباطات بین‌المللی آموزش عالی در برنامه‌های درسی آن از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و متخصصان برنامه‌ریزی درسی بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 322 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و به دلیل تعداد کم متخصصان برنامه‌ریزی درسی با استفاده از روش سرشماری ساده، کل جامعه به عنوان نمونة پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن پس از مطالعة پرسشنامه توسط متخصصان مربوط مورد تأیید قرار گرفت و اعتبار پرسشنامه نیز از طریق اجرای آزمایشی بر روی 35 نفر از گروه نمونه و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. نتایج ناشی از بررسی نظرات دو گروه در پرسشنامه نشان می‌دهد که هر دو گروه معتقد هستند افزایش ارتباطات بین‌المللی آموزش عالی بر روی عناصر چهارگانة برنامة درسی (محتوا، روش‌های تدریس، روش‌های ارزشیابی و تجهیزات) تأثیرات بسیار خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of international academic relationships on curriculum in higher education

نویسندگان [English]

 • Mahbobeh Arefi 1
 • Bagher Hejazi 2
 • Raziyeh Ghaheri 3
1 Associate Professor of Shahid Beheshti University
2 Faculty member of Tehran University
3 MA
چکیده [English]

This research  as  aimed at exploring the effects of international academic relationships on curriculum in higher education. Four factors including subject matter, teaching strategies, assessment methods and instructional equipments and facilities were considered. A questionnaire was administered to a total sample of 322 faculty members of state universities, comprising the entire target population. The validity of the questionnaire was verified by a panel of experts. The Cronbach alpha for the overall scale was .95 resulted from a pilot study on a sample of 35. Results indicated that both groups assumed that the current international relationships had a little effect on curriculum in higher education. Meanwhile, both groups were in favor of increasing international academic relationships in higher education. They also suggested more revision and change in some components of the curriculum. Of particular interest were teaching methods and strategies of foreign languages, development of required skills in communication, internet, technology and research as well as knowledge about different cultures and world issues through the integrated curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • curriculum
 • higher education
 • international communication
 1. خسروی، محبوبه، و ابراهیمی، زهرا. (1382). فن‌آوری آموزشی و جهانی شدن. برگرفته از کتاب مجموعه مقالات همایش جهانی‌شدن (بیم‌ها و امیدها). قزوین: حدیث امروز.
 2. رمزدن، پ. (1380). یادگیری رهبری در آموزش عالی. (ترجمة عبدالرحیم نوه ابراهیم و همکاران). تهران: دانشگاه علوم پایه دامغان با همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
 3. سپاسی، مریم. (1384). از دانشگاه مجازی چه می دانیم؟ برگرفته از سایت: www.ayandehnegar.org
 4. سیلور، جی. گ. ، و ویلیام ام. ا. ، و آرتورجی. ل. (1376). برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. (ترجمة غلامرضا خوی نژاد). .مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 5. شرقی، عبدالعلی. (1383). ارتباطات بین‌المللی وتوسعه علمی. برگرفته از کتاب دایره المعارف آموزش عالی. جلد اول. تهران: بنیاد دانشنامه فارسی.
 6. شعبانی، حسن. (1377). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس). تهران: سمت.
 7. شولت، ی. آ. (1382). نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن. (ترجمه مسعود کرباسیان). تهران: علمی و فرهنگی.
 8. عارفی، محبوبه. (1384). برنامه‌ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
 9. عربی، سید هادی، و لشکری، علیرضا. (1383). توسعه در آینه تحولات. تهران: سمت و قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 10. فرجاد، محمدعلی. (1374). اصول برنامه‌ریزی آموزشی و درسی. تهران: ارسباران.
 11. کانون، ر، و نیوبل د. (1384). روش تدریس اساتید دانشگاه در مراکز آموزش عالی. (ترجمة رضا ایزدی، محمد جعفر بنی‌اردلان و منصور غلامی). همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
 12. کریمی،عبدالعظیم.(1382). سازه‌های تربیت و دموکراسی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 13. مهرمحمدی، محمود. (1381). برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد: شرکت به نشر.
 14. نادری، عزت الله، و سیف نراقی، مریم. (1383). روش تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی . تهران: بدر.
 15. نوروزی، داریوش، و نوریان، محمد. (1382). برنامه‌ریزی درسی ابتدایی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب.
 16. یارمحمدیان، محمد. (1380). تمدن و تعلیم و تربیت در خانواده. تهران: یادواره کتاب.
 17. .یارمحمدیان،محمدحسین، و نادی خوراسگانی، محمدعلی، و سعادتمند، زهره. (1383) برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی. برگرفته از کتاب دایره المعارف آموزش عالی. تهران: بنیاد دانشنامه فارسی.
 18. Anneke Lub, C. (2002). Europeanization internationalization and globalization in higher education. http://www.ntua.gr/dep/old/international/wto/susulub.pdf
 19. Caruana, V,. and Hanstoch, J.(2003 ). Internationalizing the curriculum: from policy to practice. http”//www.edu.salford.ac.uk/her/proceedings/papers/vc_03.rtf
 20. Damme, D. V. (2003). Higher education in the age of globalization. http://www.unesco.org/education/studyingabroad/highlights/globalforum/presentation/keynoteeng.doc
 21. Ghourchian, Nader G. (2000). The first international terminology curriculum as a referential dictionary. Tehran: Andisheh Metacognition Publishing.
 22. Lee, Jeong – K. (2004). Globalization and higher education: A South Korean perspective. http://globalization.icaap.org/content/v4.1/Lee.html.
 23. Mc Taggart, R., and Cook, J. (2003). Internationalization of the curriculum. http://www.jcu.edu.au
 24. Navarro, M. (2004). Faculty perspectives on strategies to internationalize the undergraduate agricultural curriculum.
 25. http://www.aiaee.org/2004/accepted/087.pdf
 26. Ng ethe, N juguna, N Dri Assie - Lumumba, Georg Subotzky and Esi Sutheland – Addy. ”Higher Education Innovations in Sub – Saharan Africa: With Specific Refrence to Universities”,(2003):http://www.aau.org/wghe/publications/wghe-innovations_ref-univ.pdf
 27. Qaing, Z. (2003). Internationalization of higher education: Towards a conceptual framework. Policy Futures in Education, Volume 1, Number 2: www.ords.co.uk./pdf
 28. Rizvi, F. (2004). Internationalization of curriculum. Provice chancellor (international), RMIT University
 29. http://www.pvci.rmit.edu.au
 30. Scott, Peter. (1998). The Globalization og higher education. Published by SRHE and Open U niversity Press.
 31. Wit, H. (1997). Globalization, cosmopolitan cities and higher education: http://ishss.uva.nl/lectures/symp3dwit.pdf, www.worldbank.org,(2005).
 32. Wit, H. (1999). Rationales for Internationalization of Higher Education. :http://www.bc.edu.