ارائه مدل خطی جهت سنجش کیفیت بر میزان رضایت یادگیرنده درسامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های دارای نظام آموزش از دور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف تحقیق حاضر سنجش کیفیت بر میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های دارای نظام آموزش از دور در شهر تهران در گروه‌های علوم انسانی است. روش تحقیق از نوع همبستگی و به صورت پیمایشی انجام شده است. دانشگاه پیام نور-تربیت مدرس-تهران-شهید بهشتی-علم و صنعت ایران به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. جامعه آماری شامل 3039 نفر از دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی است و 385 نفر از دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید دست‌اندرکار آموزش از دور و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 98/. به دست آمد. داده‌های حاصل از پرسشنامه به کمک نرم‌افزار لیزرل و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاریافته، مدل پیشنهادی تحقیق، آزموده شد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های کیفیت اطلاعات، کیفیت آموزش، کیفیت فنی، کیفیت خدمات و رضایت، تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارند. هم‌چنین بر اساس ضرایب استاندارد شده رگرسیونی (ضرایب تحلیل مسیر) مشاهده می‌شود به ترتیب کیفیت اطلاعات رتبه اول، کیفیت آموزش رتبه دوم، کیفیت فنی رتبه سوم، کیفیت خدمات رتبه چهارم و کمترین اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Linear Model for Quality Assessment on Learner’s Satisfaction in Electronic Learning Bases of Universities with Distance Education System

نویسندگان [English]

  • Reza Rasouli 1
  • Daryanaz Pahlevaninejad 2
1 Associate Professor and Faculty Member of Payame Noor University
2 Lecturer at Payame Noor University
چکیده [English]

The real goal of this research is providing a model for measuring the relationship between quality and satisfaction rate in any electronic learning basis at universities equipped with distance education systems and/or virtual systems established at Tehran in human sciences departments.
Research method is a correlation type and is a kind of survey study. Statistical population of this thesis includes Payam-e-Noor University, Tarbiat Modarres University, university of Tehran, Shahid Beheshti University and Iran University of Science & Industry. Statistical population includes 3039 university students in electronic learning courses. Random sampling method was used in this research. About 385 people were selected randomly from among all students in electronic learning courses.
Data collection tool was a questionnaire with Chronbach alpha equal to 0.98. All data were measured using statistical analysis resulted from a questionnaire and with the help of LISREL software. Research proposed model was tested using model making method of structured equations.
According to the results, there is a direct and significant relationship between information quality, education quality, technical quality, service quality and satisfaction. In addition, according to the regression standard coefficients (process analysis coefficients), it is obvious that information quality has first grade, education quality has second grade, technical quality has third grade, and service quality has fourth grade therefore has the least importance

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality
  • satisfaction
  • learner
  • Electronic learning
  • distance education
آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1387). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد اول، انتشارات سمت.
بابی، هیز (1381). اندازه‌گیری رضایت خاطر مصرف‌کننده (ترجمه نسرین جزنی). چاپ اول. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
بانکداری الکترونیک (1388). نشریه داخلی ویژه مسئولان نظام بانکی کشور، 2(13).
حجازی، سید مهدی (1384). اندازه‌گیری رضایت‌مندی شرکت رامک با رویکرد فازی. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
حیدری، علی اصغر؛ خلج، علیرضا و جعفریان، نجیبه (1379). بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی همدان نسبت به عوامل مرتبط با تحصیل در دانشگاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 7(4).
خاکی، غلامرضا (1379). روش تحقیق در مدیریت. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار، اشراقی، چاپ دوم.
رئوفی، محمد حسین و بابایی، محمد (1384). تعیین مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) خدمات آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان و انطباق آن با رضایت دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی، 3(3)‌، 48-21.
سازمان بهره‌وری ملی سنگاپور (1380). رضایت مشتری مکمل فعالیت بهره‌‌وری (ترجمه محمد علی شفیعا). تهران: تشکیلات بهره‌وری ملی ایران.
سکاران، اومار (1992). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی، محمود شیرازی، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی، چاپ سوم.
شهسواری، ویدا (1380). بررسی میزان شناخت استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
عبدالله­پور، ابراهیم؛ نجات، سحرناز؛ نوروزیان، مریم و مجدزاده، سیدرضا (1389). اجرای فرآیند روایی محتوا در طراحی پرسشنامه، مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران، دوره 6. شماره4: 74-66.
فعلی، سعید؛ بیگلری، نگین و پزشکی راد، غلامرضا (1390). رضایت‌مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیفیت خدمات ارائه شده به آن­ها با استفاده از مدل کیفیت خدمت SEVQUAL. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره2. 207- 199.
کاتلر، فیلیپ (1382). مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل. (ترجمه بهمن فروزنده)، تهران: انتشارات آتروپات.
کنعانی، فاطمه (1389). ارائه مدلی برای سنجش در میزان موفقیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی دانشگاهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشکده تربیت مدرس، تهران.
لاولاک، کریستوفر (1382). اصول بازاریابی و خدمات (ترجمه ابوالفضل تاجزاده نمین). تهران: انتشارات سمت.
محمدیان، علی و خانبابازاده، مژگان (1388). بررسی میزان رضایت دانشجویان از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 9(1)، 61-55.
مولوی، زهرا (1388). بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی کارگران شعبه مرکزی بانک کشاورزی تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
نگهداری، امیرنیما (1387). الگویی برای سنجش رضایت الکترونیک. ماهنامۀ تدبیر، 19(15)، 57-53.
الوانی، سید مهدی و ریاحی، بهروز (1382 الف). سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی (چاپ اول). تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران .
ونوس، و صفائیان، میترا (1380). روش کاربرد بازاریابی خدمات بانکی برای بانک‌های ایران. انتشارات نگاه دانش.
همتی، فریده؛ کاکویی، حسین؛ آقابخشی، حبیب و بیگلریان، اکبر (1380). سنجش میزان رضایت خدمت گیرندگان مجتمع‌های توانبخشی روزانه شهر تهران با دیدگاه مشتری‌گرایی. مجله توانبخشی، 2(6 و 7)، 21-14.
 
Araste, H., & Mahmoodi, M. (2003). Effective Education Approach based on evaluation of teaching by students. Journal of Medical Sciences, Semnan University. Medical Education special issuse. 5:1-7. (In Farsi)
Chiu, C. M., Hsu, M. H., Sun, S. Y., Lin, T. C., & Sun, P. C. (2005). Usability, quality, value and e-learning continuance decisions, Computers & Education, 45, 399-416.
Dill, D. (2003). Allowing the market to Rule: The Case of the USA. Higher Education Quarterly .57(2):15-21.
Gange, M., & Shepherd, M. (2001). Distance in accounting. The journal 2001.28 (9): 58-64.
Hong, K. S. (2002). Relationships between students' and instructional variables with satisfaction and learning from a web-based course. Internet and Higher Education, 5, 267-281.
Lee, J. K., & Hwang, C. Y. (2007). The effects of computer self-efficacy and learning management system quality on e-Learner’s satisfaction. In L.V. Cameron (Ed.), Proceedings of the 2007 European LAMS Conference: Designing the future of learning (pp. 73-79). Greenwich: LAMS Foundation.
Lee, M. K. O., & Turban, E. (2001). A trust model for consumer internet shopping. International Journal of Electronic Commerce, 6(1), 75-91.
Levy, Y. (2007). Computing dropouts and persistence in e-learning courses. Computers and Education, 48, 185-204.
Nehring, V. (1990). Nursing clinical effectiveness investigation. Journal of ACL Advanced Nursing, 15,934-40.
Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty?. Journal of Marketing, 63, (Special Issue 1999), 33-44.
Ong, C. S., Lai, J. U. (2006). Gender differences in perceptions and relationships among dominants of e-learning acceptance. Computers in Human Behavior, 22, 816-829.
Pazargadi, M. (1998). International progress on the evaluation of quality in higher education. Rahyaft Magazine, 18: 29-43. (In Farsi).
Pituch, K. A., & Lee, Y. K. (2006). The influence of system characteristics on e-learning use. Computers & Education, 47, 222-244.
Rai, A., Lang, S. S., & Welker, R. B. (2002). Assessing the validity of ARE success models: an empirical test and theoretical analysis. Information Systems Research, 13(1), 50-69.
Roca, J. C., Chinu, C. M. & Martinez, F. J. (2006). Understanding e-learning continuance intention: An extension of the Technology Acceptance Model. Human-Computer Studies, 64, 683-696.
Taylor, S. & Todd, P. A. (1995). Understanding information technology user: A test of competing models. Information Systems Research, 6(June), 144-176.
Vargas, S. I. & Lusch, R. F. (2004). The four service marketing myths – remnants of a goods – based manufacturing model. Journal of Service Research, 6, 324-335.
Wang, M.  & Huarng, S. A. (2002). An empirical study of internet store customer postshopping satisfaction. Special Issues of Information Systems, 3,632-638.
Wang, Y. S. (2003). Assessment of Learner Satisfaction with Asynchronous Electronic Learning Systems. Information & Management, Vol.41, pp. 75-86.