دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی سیاست وزارت علوم در ایجاد فرصت مطالعاتی اجباری ارتباط با صنعت از منظر نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mpes.2021.223877.1088

محسن نظرزاده زارع؛ شیرکوه محمدی؛ سعید نورالهی


سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

10.52547/mpes.2022.222103.1022

معصومه لشگری؛ مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی


چارچوبی برای کلیدی‌ترین شایستگی های یادگیری آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.52547/mpes.2022.224255.1098

مطهره حمزه رباطی؛ حمید جاودانی


تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس اصول آینده‌ پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.52547/mpes.2022.223567.1084

مسعود طاهرپور کلانتری؛ هادی پورشافعی؛ محسن آیتی


الگوی پارادایمی تمرکززدایی از نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.52547/mpes.2022.225416.1132

محمد صادق کریمی؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت


سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.52547/mpes.2022.227710.1209

مهدیه السادات میررحیمی؛ پروین صمدی؛ پروین احمدی