بررسی و مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویانی که از توالی رشته در دوره کارشناسی ارشد برخوردارند با دانشجویانی که فاقد توالی رشته اند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویانی که از توالی رشته در دوره کارشناسی ارشد برخوردارند با دانشجویانی که فاقد توالی رشته اند  انجام شده است.این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در رشته های مختلف دانشگاه های دولتی ایران می باشد. جامعه دوم تحقیق اعضاء هیات علمی دانشگاه ها می باشند.حجم افراد نمونه شامل 440 نفر است که 170 نفر از اساتید و 270 نفر از بین دانشجویان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه است که یکی مخصوص اساتید و دیگری به منظور کسب اطلاعات از دانشجویان کارشناسی ارشد تنظیم گردید. این پرسشنامه ها حاوی سوالاتی است که به صورت بسته و یا کوتاه پاسخ ارائه شده است. دو گروه نمونه تحقیق به سوالات پرسشنامه ها پاسخ دادند و با استفاده از تجزیه و تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی، داده ها بررسی و نتایج زیر به دست آمد:1- اساتید علوم انسانی «رضایت از رشته کارشناسی ارشد دانشجویان فاقد توالی رشته» را بیشتر از سایر اساتید ارزیابی می کنند. اساتید مخالف با تغییر رشته درصدهای پایین تری را برای «شانس اشتغال» و «رضایت دانشجویان» ارزیابی می کنند .2-اساتیدی که نگرش های منفی به تغییر رشته دارند، نظرهای منفی تری به تغییر رشته می دهند و اساتید علوم انسانی در مقایسه با اساتید سایر رشته ها برای دانشجویانی که تغییر رشته می دهند موفقیت بیشتری پیش بینی می کنند. 3-اساتید موافق با تغییر رشته جامع نگری بیشتری را برای دانشجویان فاقد توالی رشته اظهار می کنند.4-اساتید وجود انگیزه های مادی را در تصمیم به تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد تاکید نمی کنند.5-از دیدگاه دانشجویان میزان رضایت از رشته تحصیلی در دوره کارشناسی در تغییر رشته موثر نیست ولی میزان علاقمندی به رشته تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد در "تغییر رشته" موثر است.6-با توجه به تعداد بیشتر ترم های مشروطی دانشجویانی که توالی رشته دارند، دانشجویان فاقد توالی رشته موفق‎تر هستند.7-از دیدگاه دانشجویان، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشجویانی که توالی رشته دارند با انگیزه رفاه اجتماعی در آینده و حال در ارتباط است  انتخاب رشته دانشجویان فاقد توالی رشته با عواملی چون «روشن دیدن آینده شغلی»، «رفاه و درآمد» و «ارزش اقتصادی» تقارن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of university students who had consecution in their field of study at M.S level, with those who had not in terms of their educational success.

نویسندگان [English]

 • Zahra Sabaghian 1
 • Mohammad Hossein Pourkazemi 2
1 Shahid Beheshti faculty member
2 Shahid Beheshti faculty member
چکیده [English]

The main objective of this research was to compare the university students' educational success who had consecution in their field of study at M.S. level with those who hadn't.This research was done by descriptive survey method. The population included all university students at M.S. level in different fields and also their instructors in Tehran public universities. A sample of 170 instructors and 270 students were selected by stratified random sampling method. Two closed response questionnaires were used; one of them was used for instructors and the second one for M.S. students. The results showed: 1- The human science instructors evaluated the satisfaction of M.S. Students without consecution more than other students. Those instructors who disagreed with changing students field of study at M.S. level evaluated lower chance of students occupation and satisfaction. 2- Instructors who disagreed with changing students' field of study at M.S. level declared more negative view towards changing field of study. Human science instructors predicted more success for students who changed their field of study . 3- Instructors who were agree with changing student's fields declared more comprehensiveness for students without consecution. 4- Instructors didn't emphasized on the materiality motivations in terms of decision to change field of study at M.S. level. 5- From student's point of view, The rate of satisfaction from field of study in B.S. didn't influenced on changing it at M.S. level, but the rate of interest towards their field of study at M.S. was significant factor which influenced changing field of study. 6- Since students who had consecution in their field of study had more faild scores, students without consecution were more successful. 7- From student's point of view, selecting the field of study at M.S. level in students with consecution was related to social welfare motives in present and future, while selecting field of study in students without consecution was related to factors such as, future job selection, welfare, income and economic values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • educational success
 • consecution in field of study
 1. آقازاده، احمد، (1388) اصول حاکم بر گزینش دانشجو در برخی از ممالک موفق جهان، مقالات ارایه شده، در همایش روش های اندازه گیری مناسب برای امتحانات ورودی کارشناسی ارشد 88-87.
 2. استاتفن، (1378) مترجم دکتر محمدعلی نائلی، ایالات متحده امریکا، دائره المعارف آموزش عالی جلد دوم.
 3. برن،(1376) مترجم عبدالرحیم نوه ابراهیم، درجات تحصیلی، مدت دوره، ساختار....، دایره المعارف آموزش عالی، جلد اول
 4. برونو، فرانکو، (1370) فرهنگ توصیفی اصطلاحات روان شناسی‏، مهشید یاسایی، تهران، طرح نو.
 5. بیکاس، سی سانیان، (1379) نوآوری در مدیریت دانشگاهی، ترجمه ویدا میری و عبدالرحیم نوه ابراهیم، چاپ اول، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران.
 6. تاریخچه گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، پژوهش، 1378.
 7. تایت(1376)، مترجم قاسم جابری پور، استقلال سازمانی، دائره المعارف آموزش عالی، جلد اول.
 8. توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی(1383)، مرکز تحقیقات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 9. حسینی گرگانی، مریم، سیف، علی اکبر، (1384) مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت، مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.
 10. خالقی مقدم، (1376) بررسی علاقمندی دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود در دانشگاه ها و تحولات آن در سال های اخیر، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 11. راهنمای آموزش عالی در ایران(1380)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
 12. راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل و اعزام به خارج از کشور در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، 68-1367
 13. رسالت آموزش عالی(1368)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
 14. رفیع پور ، فرامرز ، (1381) ، موانع رشد علمی ایران و راه حلهای آن ، سهامی انتشار .
 15. صالحی، عبدالرضا، (1382) سمینار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامی، مجموعه مقالات، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، آذر ماه.
 16. فراست خواه، مقصود، (1380) بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
 17. قاضی طباطبایی، (1380) «بررسی عوامل موثر بر خود اربخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران»، فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 19.
 18. کاردان ، علیمحمد ، (1381) مبانی گزینش دانشجو ، سمینار بررسی روشها و مسایل آزمونهای ورودی دانشگاهها .
 19. کهزاد س – ف (1376)، برنامه درسی تحصیلات تکمیلی، ترجمه بابک نصیری، دایره المعارف آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
 20. گزارش ملی آموزش عالی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سال 1380.
 21. گزارش ملی آموزش عالی در ایران، 75-1374.
 22. مقالات ارایه شده در همایش روش های اندازه گیری مناسب برای امتحانات ورودی کارشناس ارشد 21 و 22 آبانماه 1377.
 23. ملک محمدی، ایرج و دیگران،(1377) تحلیل نقش سازه های تاثیرگذاری در آزمون کارشناسی ارشد، همایش روش های اندازه گیری مناسب برای امتحانات ورودی کارشناسی ارشد 21 و 22 آبانماه سازمان سنجش و آموزش کشور
 24. منیری، سیدمنصورالدین، (1373) بررسی تحلیلی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان برخی از دانشگاههای کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی، 72-1371.
 25. نصفت، مرتضی، مقایسه ظرفیت رشته ها و موسسات دانشگاهی کشور با آراء، داوطلبان ورودی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 26. واتسون، (1378) مترجم هادی شیرازی بهشتی، کانادا، دایره المعارف آموزش عالی، جلد دوم.
 27. منیر، و. ترجمه، غلامعلی سرمد(1376) آموزش و پرورش مقایسه ای، گزیده مقالات دایراه المعارف آموزش عالی، جلد اول.
 28. همایش روش های اندازه گیری مناسب برای امتحانات ورودی کارشناسی ارشد 21 و 22 آبانماه 1377 و سازمان سنجش آموزش کشور.
 29. Conard, C.F. Eagan D.J. (2004) Master, sdegree Program in American higher edvcation. Higher education, Vol.6,agaton.
 30. Jackson, Gregory. A (2002) public efficiency private choice in higher education. Educational Evaluation and policy Analysis, Summer. Vol.4. No .2.
 31. Glazer J.S (2004) the masters degree: Tradition, Diversity innovation, higher education research. ERIC No. 6009.
 32. Opinion Research corporation. (1998) Princeton, New jersey.
 33. Organization for economic co-operation. and Development. The reform of studies and the state.
 34. Research in Higher education, Paris, 1987.
 35. The garnegic foundation for Advancement of Teaching. (1984)surveys of college faculty and undergraduates.