تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش از دور

2 دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان ‌غربی می‌پردازد. روش پژوهش علی– مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان‌غربی، که در سال ‌تحصیلی 89-88 در مقطع کارشناسی به تحصیل مشغول بودند، می‌باشد که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای (543 زن و 365 مرد) انتخاب شده‌اند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه آزمون کار آفرینی، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران می‌باشد و در متغیر عملکرد تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده‌است. برای تحلیل داده‌ها از دو سطح توصیفی (میانگین، میانه، انحراف ‌استاندارد و...) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس تأثیرICT  به‌طورکلی (به‌طور هم‌زمان) بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، و کارآفرینی در سطح 01/ . و به تفکیک در مردان و زنان نیز در سطح 01/0 معنی‌دار می‌باشد. نتیجه: با توجه به نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، تأثیرICT  بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی  و کارآفرینی در دانشجویان تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study examined the effect of Information and Communication Technology (ICT) on self-efficacy, academic performance, and entrepreneurship of Payam-e Noor

نویسندگان [English]

 • Taher Mahboobi 1
 • Bahman Zandi 2
 • Hasan Maleki 3
 • Seyed Bahaodin Karimi 4
1 Faculty member of Payame Noor University and PhD student in distance education planning
2 Associate Professor of Payame Noor University
3 Faculty member of Allameh Tabatabaei University
4 Master of Curriculum Planning
چکیده [English]

The present study examined the effect of Information and Communication Technology (ICT) on self-efficacy, academic performance, and entrepreneurship of Payam-eNoorUniversity students in Western Azarbaijan. A stratified random sample of 908 undergraduate students in academic year 1388-89 took part in this causal-comparative study. The sample included 543 women and 365 men. Research instruments included the entrepreneurship questionnaire, general self-efficacy questionnaire of Sherer et al., . Grade point average of students was used as the indicator of academic performance. Results showed significant effect of ICT in general on efficacy, academic performance, and entrepreneurship abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information and Communication Technology (ICT)
 • efficacy
 • academic performance
 • and entrepreneurship
 1. اکبری، مصطفی. (83-1382). تأثیر فناوری آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان ملایر. پایان نامه ارشد. دانشکده انسانی علوم تربیتی، دانشگاه علامه. ص 40-38
 2. براتی بختیاری، سیامک. (1376). بررسی رابطه ساده و چند متغیری خودکار آمدی، خودیایی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکاه شهید چمران اهواز . ص 15-12.
 3. پورحسن هرزندی، اکبر. (1385). بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان. ص 18-15.
 4. تقی زاده، ابراهیم. (1385). بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر اثربخشی سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ص. 25-22.
 5. حاجی آقا بزرگی، منیره. (86-1385). بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه. ص. 11-9.
 6. حاجی قاسمی، قاسم . (1385). معرفی الگوی برنامه درسی دوره متوسطه بارویکرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ص 24-23.
 7. خسروانی، مهوش. (1386). آشنایی و کاربرد رایانه های شخصی در دوره پیش از دبستانی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول ابتدایی آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ص 15-12.
 8. رئیس سعدی، رئیس حسن. (1386). بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان بندر لنگه در سال تحصیلی 86-85. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی. ص 14-12.
 9. رای، لارنس. (1989). روان شناسی شخصیت (ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور،1384)، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺳﺎ. ص 10-9.
 10. شعبانی، حسن. (1376). مهارت‌های آموزشی و پرورشی، روش فنون تدریس. تهران: انتشارات سمت. ص 11-9.
 11. شکرکن، حسینی و همکاران. (1381). بر رابطه خلاقیت، انگیزه پیشرفت، عزت نفس، خود اثر بخشی، جایگاه مهار و خودپنداره با کارآفرین دانشجویان شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید چمران، عضو هیئت علمی دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی. ص 19-17.
 12. صابر ، فیروز. (1381) . راه های توسعه کارآفرینی زنان در ایران. تهران: انتشارات روشنگران. ص 26-25.
 13. صیامی، توحید. (1381). استفاده از پست الکترونیکی در آموزش‌های زبان خارجی. ماهنامه تکنولوژی آموزشی، شماره 5. ص 11-8.
 14. علم بیگی، امیر و ملک محمدی، ایرج. (1388). توسعه کارآفرینی. سال دوم، شماره پنجم، ص 114-100.
 15. کریمی، مریم. (1384). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر انگیزه و خلاقیت و کارآفرینی جوانان فرهنگ سرای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم. ص 38-35.
 16. گودرزی، فریده. (1385). بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در مهارت های شغلی معلمان مقطع متوسطه استان لرستان. بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در مهارت‌های شغلی معلمان مقطع متوسطه استان لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ص 12- 10.
 17. محسنی، منوچهر. (1380). جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: نشر دیدار.
 18. محمدی، رزگار. (1386). بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان عملکرد کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه. ص 32-29.
 19. مزید آبادی فراهانی، امیرحسین. (84-1383). بررسی تأثیر کاربرد فنآوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید تهران. ص 9-7.
 20. گریسون، دی. آر. و اندرسون، تری. (2003). یادگیری الکترونیکی در قرن 21 (مبانی نظری و عملی). ترجمه اسماعیل زوارکی و سعید صفایی موحد (1388). تهران: انتشارات علوم و فنون. ص 12-8.
 21. Alfassi, M. (2000). Using information and communication to foster
 22. Bandura, Albert. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman.
 23. Carlson, S. & Gadio, C. T. (2002). Teacher professional development
 24. Kilby, p. (1971). Entrepreneurship and Economic Development New York: Free Press.
 25. Koellinger, P., (2006), Impact of ICT on corporate performance, productivity and employment dynamics, European commission, p: 3-22.
 26. Lachenmaier, S., (2007), Effects of innovation on employment: A dynamic panel analysis, IFO institute economic research at the university of munchen, Germany, p: 3.
 27. Maddux, J. E., & Stanley, M. A. (1986). Self- efficacy theory in contemporary psychology: An overview. Journal of social and clinical psychology, 4(3), 249-255.
 28. Matteucci, N, Sterlachini, A. (2003), ICT and employment growth in Italian industries, Available at: http://www.niers. Ac.uk/research/epke/WP-17.pdf
 29. Merikull, Jaanika. (2008), The impact of innovation on employment: firm and industry level evidence from Estonia. Eesti pank (bank of Estonia).
 30. Michael, D. Willams and Janet Williams, (2007), a change management approaches to evaluatirg ICT investment initiatives. Available at www.emeraldinsight. Com/ 1741 - 0398. htm.
 31. Mill, J. S. (1848) Priciples of Political Economy With Some of Their
 32. Applications to Social Philosophy: London: John W. Parker.
 33. Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent R. W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta- analytic investigation. Journal of counseling psychology, 38(1), 30-38.
 34. O’Mahony and ET. al., (2005), the impact of ICT on the demand for skilled labor: A cross- country comparison, national institute of economic and social research, working paper.
 35. Pahjola, M., (2002), New economy in growth and development, united nation university, WIDER. Discussion paper No.2002/67. A valable at: www.wider.unu.edu
 36. Robinson, P. B., Stimpson, D. V. Huefner, J. C. and Hunt, H. K. (1991). An attitude Approach to the prediction of ntrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, pp. 13 _ 31.
 37. Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Camlridge, Mass: Harvard University Press.
 38. Ucdogruk, Y., (2006), Employment impact of product and process innovations in Turkey, University of Istanbul, Turkey.
 39. Vivarelli, M., (2007), Innovation and employment: A survey, institute for the study of labor, Italy, p: 2-4.
 40. Clements, Richard. G. (1995). The utilization of computers as a professional tool among early child hood teacher Disser tation Abstract. for Education: Potential, parameters and prospects, pp, 118-132 .
 41. Marsili, O. (2002), Technological regimes and sources of entrepreneurship, small Business Eonomice, vol. 19 No. 3, PP. 217-31.
 42. Tatikonda, M. V. and stock, G. N. (2003). “Product technology transfer in the upstream supply chain”, Journal of product Iunovation Management vol. 20, PP. 444- 67.
 43. -elgrum, W. J., & N. Law. 2003. ICT in Education Around the World: Tends, Problems and Prospects. Paris: UNESCO: International Institute for Education Planning.
 44. Kozma, R. (2002). Technology, Innovation, and Educational Change: A global Perspective.
 45. Wenglinski, H. (1998). Does it computer the relationship between educational technology and student achievement in mathematics. Princeton, NJ: ETS.