دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، 1390 
تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد

صفحه 32-53

فریبز محمدهادی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمود ابوالقاسمی


رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز)

صفحه 95-114

حسین خنیفر؛ علی نقی امیری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ غلامرضا جندقی؛ لیلا مردانی کتکی؛ سیداحمد بیان معمار؛ نفیسه زروندی


بررسی رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان

صفحه 115-130

مریم عیسایی چشمه ماهی؛ فاطمه باقریان؛ محمدرضا حسن زاده توکلی