بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش منطقه 4 تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات ایران

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف پژوهش حاضر توسعه و تکمیل دانش و یافته‌های قبلی در زمینه بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه است. به عبارت دیگر این پژوهش درپی یافتن پاسخ به این سوال است که آیا بین ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه در منطقه 4 شهر تهران رابطه‌ای وجود دارد یا نه؟ سوالات تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی (جامعیت، انعطاف‌پذیری، تعمق) مدیران و همچنین شاخص‌های عملکرد دبیران (انضباط، رفتار مناسب، جدیت، اعتماد، انعطاف، خودجوشی) مورد بررسی قرارگرفت. با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 97 مدیر و 316 دبیر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری به ترتیب شامل دو پرسش­نامه ذهنیت فلسفی با 60 گویه و ضریب پایایی 79/0 و پرسش­نامه ارزیابی عملکرد (خودارزیابی) کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی با 23 گویه و ضریب پایایی 89/0 براساس طیف 5 لیکرت است. برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش و تصمیم­گیری در مورد رد یا تایید فرضیه­های تحقیق از روش ضریب همبستگی پیرسون و جهت پیش‌بینی تاثیر هریک از ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران بر شاخص‌های عملکرد دبیران از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد که 8/73 درصد مدیران دارای ذهنیت فلسفی متوسط می‌باشند. بین ذهنیت فلسفی مدیران و عملکرد دبیران با سطح اطمینان 95 درصد و ضریب همبستگی 381/0 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که ذهنیت فلسفی مدیران توانسته 14.5% واریانس متغیر عملکرد دبیران را پیش‌بینی کند و در مجموع 16 درصد از تغییرات عملکرد دبیران توسط ابعاد ذهنیت فلسفی پیش‌بینی می‌شود که بعد انعطاف‌پذیری و جامعیت ذهنیت فلسفی بیشترین تاثیر را بر شاخص‌های عملکرد دبیران دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Philosophic Mindedness of the High School Managers and the Performance of the Teachers in District 4, Ministry of Education and Training of Tehran

نویسندگان [English]

 • Ali Taghpour zahir 1
 • Roya Tavakoli 2
1 Associate Professor, Iran University of Science and Research
2 Master of Educational Management, Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine relationship between philosophical mentality of principals and performance of high school teachers. Using stratified sampling, a sample of 97 principals and 316 teachers were selected at random. Research instruments included the philosophical mentality questionnaire(60 items) and performance appraisal questionnaire (23 items). Multiple regression was used for data analysis. Results showed that the philosophical mentality of 73.8% principals was rated about average. Relationship of philosophical mentality and performance of teachers was found to be significant. Multiple regression indicated that philosophical mentality could explain 14.5% of variance of teachers' performance. Among dimensions of philosophical mentality, flexibility and comprehensiveness had most effect on teachers' performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • philosophical mentality
 • flexibility and comprehensiveness
 1. اسمیت، فیلیپ جی، (1382)، ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، ترجمه بهرنگی، محمدرضا، تهران: کمال تربیت. ص 12-7.
 2. ابطحی، سیدحسین، (1377)، گفتارهایی در مدیریت نیروی منابع انسانی، تهران: قومس. ص 63-61.
 3. ابیلی و موفقی، خدایار و حسن، (382 )، دریچه‌ای بر مفاهیم نوین مدیریتی، تهران: شیوه. ص 11-9.
 4. اسمیت، فیلیپ جی، هولفیش، گوردون، (1371)، تفکرمنطقی، ترجمه شریعتمداری، تهران: سمت. ص 45-42.
 5. بهرنگی، محمدرضا، (1387)، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، تهران: بهار. ص 31-29.
 6. بهرنگی، محمدرضا، (377 )، ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، تهران، بهار. ص 47-42.
 7. بهرنگی، محمدرضا، (1382 )، مدیریت آموزشی، تهران، سیر و سیاحت ص. 11-5.
 8. پاشا شریفی و نجفی زند، حسن و جعفر، (1384)، روش‌های آماری درعلوم رفتاری، تهران: سخن. ص 54-50.
 9. دلاور، علی، (1371)، روش‌های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: پیام نور. ص 12-4.
 10. علوی، سید امین اله، (1386)، روان‌شناسی مدیریت و سازمان، تهران: مرکز مدیریت دولتی. ص 10-5.
 11. طالب پور، مهدی، (1384)، تحلیل و تبیین ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و ورزشکاران تیم‌های منتخب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ص 54-48.
 12. نادری و نراقی، عزت ا ... و مریم، (1387)، روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: ارسباران. ص 23-19.
 13. وایلز، جان، باندی، جوزف. (1385). مدیریت نظارت و راهنمای آموزشی (راهنمای عملی برنامه ریزی آموزشی سال 2004). ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: کمال تربیت. ص 95-89.
 14. Smith, Philip. G. (1965).” What is philosophy education”? U.S.A.: MCMillan. Webster directionary of the English language. (2003), New York. Pp. 12-18.
 15. Livingston. M ،mcClain. B. R. & despain. B. C. (1995) assessing the consistency between teachers Philoslphies and education goals. education. Vol 116. No.1. p. 25-26.