رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، پردیس قم، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت، پردیس قم، دانشگاه تهران

3 دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران پردیس قم

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی پردیس قم، دانشگاه تهران

5 استادیار دانشگاه قم

6 فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، ضمن بررسی رابطه بین آموزش­های ضمن خدمت سازمان و اثربخشی کارکنان آن، میزان اثربخشی کارکنان نیز سنجیده می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است.  این تحقیق در شرکت نفت اهواز صورت گرفته و قلمرو زمانی نیز شهریور و مهر سال 1388 می‌باشد. حجم  نمونه مورد نیاز پژوهش نیز از همین جامعه آماری و بر اساس فرمول استفاده شده ، تقریباً برابر با 119 نفر می باشد که در نهایت 153 پرسشنامه توزیع  و 120 پرسشنامه جمع آوری و تحلیل گردید. شیوه نمونه گیری این تحقیق، تصادفی طبقه ای می باشد. یعنی از میان کارکنان سازمان به تعداد حجم نمونه، افرادی به تصادف انتخاب گردیدند. داده های مربوط به ساعات آموزشی کارکنان از طریق شناسنامه­های آموزشی آنان و داده های مربوط به اثربخشی کارکنان از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است. جهت  بررسی فرضیات تحقیق، از آزمون "ضریب همبستگی اسپیرمن" استفاده شد. به علاوه برای تعیین میانگین هر یک از ابعاد اثربخشی کارکنان، از آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار Spss صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که از نظر کارکنان، وضعیت کلیه عوامل مورد آزمون در جامعه مطلوب است. همچنین در این تحقیق بین ساعات آموزش ضمن خدمت گذرانده شده با اثربخشی کارکنان و ابعاد آن رابطه معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of relation between in service trainings and employee َs effectiveness (Case study in the Ahvaz ُ s oil Compeny)

نویسندگان [English]

 • Hossein Khanifar 1
 • Alinaghi Amiri 2
 • Akbar Faraji armaki 3
 • Gholamreza Jandaghi 1
 • Leila Mardani kotaki 4
 • Seyed Ahmad Bayanmemar 5
 • Nafoseh Zarvandi 6
1 Associate Professor, School of Management, Qom Campus, University of Tehran
2 Assistant Professor, School of Management, Qom Campus, University of Tehran
3 PhD in Higher Education Management, University of Tehran, Qom Campus
4 Master of Public Administration, Qom Campus, University of Tehran
5 Assistant Professor of Qom University
6 Master of Management from the University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine relationship between in-service training of Ahvaz Oil Company and effectiveness of its employees (including: motivation, organizational commitment, job satisfaction). Firstly, the conceptual framework of research was developed on the basis of related literature.  A questionnaire was developed by the researchers for data collection. A stratified random sample of 120 employees participated in the study. The survey instrument was administered to the sample. Then, data were analyzed using Spearman correlation coefficient and T-tests.  Results showed no significant relationship between in-service training of employees and effectiveness dimensions. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • effectiveness
 • in-service training
 1. آتش پور، حمید، (1384)، مؤلفه های سازمان، ‌مدیریت و کارکنان، اصفهان، ‌رعنا. ص 95-93.
 2. اسماعیلی، کوروش، (1380)، تعهد سازمانی، تدبیر، شماره 112. ص 36-34.
 3. آموزگار، حسین، (1379)، بررسی وضعیت آموزشی کارشناسان آموزش ضمن خدمت بخش دولتی و طراحی الگوی مناسب، تحول اداری. ص 41-25.
 4. ساعتچی، محمود، (1380)، روان شناسی بهره وری، تهران، نشر ویرایش. ص 10-9.
 5. صالحی نژاد، سیدحسین، (1379)، نقش آموزش در افزایش بهره وری نیروی انسانی، پیام دریا، شماره 45. ص 28-25.
 6. عباس پور، عباس، (1384)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها)، تهران، چاپ دوم، سمت. ص 12.8.
 7. فتحی واجارگاه، کوروش، (1384)، برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت، تهران، سمت. ص 25-11.
 8. فرهنگی، علی اکبر، حسین زاده، علی اکبر، (1384)، دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی، تدبیر، شماره 157
 9. قاسمی، جعفر، (1382)، توانمندسازی، تدبیر، شماره 132
 10. میرکمالی، سید محمد، (1377)، آموزش ضمن خدمت اساسی ترین عامل بهسازی سازمان، مدیریت در آموزش پرورش، شماره17. ص 52- 48.
 11. نوربخش، مهوش، علیزاده، محمود، (1383)، بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز مجله حرکت، شماره 12. ص 14-13.
 12. Baker, Abu A. H., & Akhavan Tabassi, Amin, (2008),"Training, motivation, and performance: The case of human resource management in construction projects in Mashhad, Iran", International Journal of management, University Sains Malaysia, PP.1-10
 13. Bartlett, Kenneth R, (2001), "The relationship between training and organizational commitment: A study in the health care field", Human Resource Development Quarterly, Vol.12, No.4, PP.335-352
 14. Baucum, Cheryl L., (2008), "A study on intrinsic motivational needs and engagement of leaders", A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Capella University. PP.1-197
 15. Brooks, kit, (2006), "Human resource development, social capital, emotional lntelligence anylink to productivity", Journal of European Industrial Training, Vol. 30, No.2 , PP. 117-120
 16. Carlson, Dennis J., (2009), "Self efficacy and employee satisfaction in cross utilization teams: perdicting oganizational commitment and turnover intention of cross utilization employees", A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Capella University, PP.1-103
 17. Celeste Turner, Hollyene, (2007), "Predictors of teachers’ job satisfaction in urban middle schools", In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education, University of North Carolina., PP. 1-128
 18. Costea, Eleni Stavrou, (2005), "The challenges of human resource management towards organizational effectiveness: A comparative study in Southern EU", Department or Public and Business Administration, Journal of European Industrial Training, Vol.29, No.2, PP.112-134
 19. Europaea, Schola, (2007), "Structure for in-service training of staff in the nursery and primary cycles of the European Schools", D-371-en-6, PP.1-8
 20. Gallant, Karen, (2006), "Assessing organizational effectiveness in Land Trusts", A Dissertation Presented In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science, University of Guelph, PP.1-131
 21. Gandalf, Ann, (2005), "Why do nurses at a university hospital want to quit their jobs?" Journal of nursing management, 13, PP.327-329
 22. Hansberry, Jane F., (2005),"An exploration of collaboration and organizational effectiveness in Denver county human service organizations", A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Pittsburgh, PP.1-137
 23. Howard, Mary C., (2008), "Emotional intelligence as a preductor of job satisfaction, organizational, and occupational commitment among human service workers", A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University, PP.1-129
 24. Klein, Howard. j, (2001),"Invited reaction: The relationship between training and organizational commitment (A study in the Health Care Field)", Human Resource Development Quarterly, Vol. 12, No.‌4, PP.353-361
 25. Lewis, Herbert F. & Lock, Kathleen A. & Sexton, Thomas R, (2009), "Organizational capability, efficiency and effectiveness in Major League Baseball:1901–2002", European Journal of Operational Research, PP.731–740
 26. Lundberg, Christine & Gudmundson, Anna & Andersson,Tommy D. (2009), "Herzberg’s Two-Factor Theory of work motivation tested empirically on seasonal workers in hospitality and tourism", Tourism Management, 30, PP. 890–899
 27. Meyer, John. P & Herscovitch, Lynne, (2001), "Commitment in the workplace, toward a general model", Human Resource Management Review, Vol. 11, PP.299-326
 28. Sahinidis, Alexandros. G, & Bouris, John, (2008), "Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes", Journal of European Industrial Training, Vol. 32, No.1, PP.63-76
 29. Saowakul, Weerawan, (2008), "Implementing the Four Levels: A Practical Guide for Effective Evaluation of training program" , Journal of Applied Management and Entrepreneurship, Vol.13 , No.3, PP.103-105
 30. Shiuan, C.B & YU, J. D. & Relley, J.H, (2003), "Oganizational commitment, supervisory commitment and employee outcoms in the chinese context proximal phyothesis or global hypothesis", Journal of Oganizational behavior, Vol. 24, No.3
 31. Swart. J., Mann, C., Brown, S.and Price, A., (2005),"Human Resource Development: Strategy and Tactics", Elsevier Butterworth-Heineman Publications Oxford.
 32. Tasi, Philip Chenge-Fei & Yen, Yu-Fang & Huang, Liang-Chih , (2007), "A study on motivation employeesُ learning commitment in the post-downsizing era: job satisfaction perspective", Journal of World Business, 42, PP.157-169
 33. Wood, Nancy E., (2008), "A study on the relationship between perceived leadership stylesof hospital clinical leaders and perceived empowerment, organizational commitment, and job satisfaction of suboedinate hospital nurses in a management position", A Dissertation Presented In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University, PP.1-145