ارتباط میان مولفه های عدالت سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب را در جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط میان مولفه های عدالت سازمانی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل بود. در این راستا از پرسشنامه عدالت سازمانی رگو وکانها (2006 استفاده شد. پس از تایید روایی و پایایی (82/0 (α= این پرسشنامه در بین نمونه آماری که طبق جدول مورگان شامل 127 نفر بودند توزیع شد. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش های آماری همچون اسپیرمن، پیرسون و تی تست استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین برخی از مولفه­های عدالت سازمانی کارکنان و اساتید ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد. با توجه یافته های پژوهش می توان گفت که سازمان ها نمی توانند بدون عدالت به حیات خود ادامه دهند و رعایت عدالت در سازمان بخشی از مسئولیت های اخلاقی مدیران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the organizational justice factors Of employees and professors of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

 • Morteza Dosti 1
 • Ali mohammad Safaniya 2
 • Vahid Shojae 3
 • Ahmad Abdi 1
1 Faculty member of Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch
2 Assistant Professor Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch
3 Faculty member of Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

Justice and its implementation is a basic and natural need of human being that consistently throughout the history provided a proper context for the development of human society. The purpose of this research was to study the relationship between factors of organizational justice based on viewpoint of employees and academics of Islamic Azad University - Ayatollah Amoli Branch. Data were collected using the Rego & Kanha (2006) questionnaire. After determination of validity and reliability (α=0.82), this questionnaire was administered to a random sample of 127 respondents. For data analysis, some statistical techniques such as Spearman and Pearson correlation coefficients as well as T-test were used. Findings showed positive relationships between some factors of organizational justice in general. Finally, it was concluded that organizations cannot survive without justice which has to be observed in organizations as part of ethical responsibility managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational justice
 • university staff
 1. رابینز، استیفن. (1374)." رفتار سازمانی"، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، جلد اول، چاپ نوبهار ص 25-12.
 2. عدیمی ناغانی، فروزان. (1387). "مطالعه ابعاد عدالت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ص 10-7.
 3. قلی پور، آرین و همکاران. (1387)."بررسی صحت و سقم کلیشه های منفی درباره زنان"، مجلۀ پژوهش زنان دوره 5 شمارۀ 3 ص 12-14 .
 4. یعقوبی، مریم. (1388)."رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت، شماره 35، صص 31-25.
 5. Cohen. A. (2000). "The relationship between commitment forms and work outcomes: A comparison of three models" Human Relations Volume 53 (3): 387–417.
 6. Colquitt, J. (2001)." On the dimensionality of organizational justice", Journal of Applied Psychology, 86, pp 386-400.
 7. Cropanzano, R & at al. (2001)." Emerging justice concerns in an area of changing psychological contracts", Lawrence Erlbaum Associates. 12, pp 245-265.
 8. Fernandes, C & Awamleh, R. (2006)." Impact of organizational justice in an expatriate work environment, management research news, vol 29.
 9. Folger, R. (1987)." Distributive and procedural justice in the work place, Social Justice Research, vol 3, pp 141-183.
 10. Greenberg, J & Robert, B. (2002)." Behavior in organizations", Copyright by Allyn & Bacon, pp 220-226.
 11. Hao, Z at al. (2005)" the different outcome distributive justice, procedural justice, abstract, Acta Psychological Sinica, vol 37, pp 687-693.
 12. Jordan, J. (2001)." The relationship between organizational justice and job satisfaction, Ph.D dissertation, THE Ohio State University.
 13. Kim, M., & Jones, P., & Rodriguez, a. (2008). "Influence of work status on organization commitment and sport identify of university athletic department workers" journal of issue in intercollegiate athletics, 1, 74 – 86.
 14. Lee, k. & Carswell, j.j & Allen, N. J. (2000)."A meta-analytic review occupational commitment: Relations with Person and work-related variables", Journal of Applied Psychology, 85, 799-911.
 15. Meyer, J. P, & Stanely, D. J, & Herscovitch, L & Topolnytsky, L. (2002)."Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences, Journal of Vocational Behavior 61, 20–52
 16. .Tatum, B at al. (2002)." Organizational justice and performance as measured by a 360-degree feedback instrument", poster presented at the 14th Annual Convention of the American Psychological Society, New Orleans, LA, 6-9 June.
 17. Teylor, A. (2003)." Justice as a basic human need, New Ideals in Psychology", Vol 21, Issue 1, pp 209-219.
 18. Van den Bos, K. (2001)." Fundamental research by means of laboratory experiments is essential for a better understanding of organizational justice", Journal of vocational Behavior, Vol 58, pp 254-259.