نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن در سه حیطه توسعه‌ای، مکمل و حل مسئله تدوین شده اسـت. این پژوهش،‌ از نوع کاربردی و توصیفی محسوب می‌گردد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران میانی بخش ستادی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن می‌باشد. تعداد کل جامعه 514 نفر می‌باشد که از این تعداد، 220 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی،‌ از روش‌های آمار استنباطی آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون توکی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پاسخ‌دهندگان در بیشتر موارد، توانایی خود را در زمینه نیازهای سه گانه در حد مطلوب ارزیابی نموده‌اند و تنها در زمینه افزایش امنیت محصولات (حیطه نیازهای مکمل) و در زمینه آشنایی با سیستم‌های اطلاعات مدیریت، برخورداری از مهارت‌های مدیریت زمان و توانایی حفظ و توسعه مدیریت بودجه (حیطه نیازهای حل مسئله)، نیاز خود را در حد بالا ارزیابی نموده‌اند. برای تعیین اولویت نیازهای فوق از روش فریدمن استفاده گردید. در پاسخ به سؤال مشخص گردید که فقط در نیازهای مکمل دیدگاه مدیران به توجه به سابقه خدمت آنها متفاوت بوده است و بالاخره نتایج نشان داد که مدیران مذکور از حد بالایی از استانداردهای آموزشی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify middle managers, educational needs of Iran Khodro co and the affiliated companies

نویسندگان [English]

 • Mohammad Yamani 1
 • Sodabeh Hasanzadeh barani kourd 2
 • Abasalt Khorasani 3
1 Master of Adult Education, Shahid Beheshti University
2 Professor of Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify educational needs of middle managers, in the Iran KHODRO Company and the affiliated companies.  Survey research technique was utilized. The statistical population included all514 middle managers in Iran KHODRO headquarter and affiliated companies.   A random sample of 220 people was selected using stratified sampling. Data were analyzed using T test, and ANOVA. The results showed that respondents considered their ability as satisfactory in the three categories, However,  demonstrated more needs in the areas of more secured products (Supplementary needs), iMIS, time management and financial management (problem solving area needs). In terms of complementary needs managers had different views based on their work experience. Finally, results showed that managers had high educational standards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational needs assessment
 • Complementary needs
 • Problem solving needs
 • Middle management
 1. جزنی، نسرین (1375). مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی، چاپ دوم.
 2. خراسانی، اباصلت و مهدی، رضا (1385). راهنمای طراحی و مدیریت سیستم آموزش کارکنان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی. تهران: انتشارات آریا پژوه، چاپ اول.
 3. روشن، محمد؛ کمال هدایت، حافظ و رازانی، عبدالمحمد (1375). توسعة منابع انسانی. تهران: انتشارات مؤسسة مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، چاپ اول.
 4. سعادت، اسفندیار (1383). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ( سمت)، چاپ اول.
 5. سلطانی، ایرج (1385). تعامل نیازسنجی و اثربخشی در سازمان‌های یادگیرنده. اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
 6. سید جوادین، سیدرضا (1384). مدیریت منابع انسانی و امر کارکنان. تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم.
 7. عباس زادگان، سید محمد و ترک زاده، جعفر (1379). نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها. تهران: نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
 8. عسگریان، مصطفی (1370). مدیریت نیروی انسانی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم، چاپ اول.
 9. فتحی واجارگاه، کورش و دیبا واجاری، طلعت (1384). ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی. تهران: نشر آییژ، چاپ اول.
 10. مانی، مهناز (1384). نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به منظور ارائه ی الگوی آموزشی موثر و کارآمد. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
 11. Almehdi A.A. (1996). Assessment of management training needs and selection for training: The case of Libyan companies. International Journal of Manpower, 17(3): 31-51.
 12. Assessing Vocational-Technical Training Needs in the Eastern Caribbean Region (2002). Published in www. eric.ed.gov.
 13. Ford, J. K. & Wasson, D. (2002). Training Capabilities. Published in Hand book of need assessment, USA: Pergamon Press.
 14. Miller A.J. & Osinski, M.D. (1996). Training needs assessment. Published in www. Ispi.org.
 15. Tao, Y.H.; Yeh, C.R. & Sun, S. (2006). Improving training needs assessment. In Robert H., Kusy, Jr. & Mitchlle. M. (Eds.), Needs: System design and qualitative study. Internet Research, 16(4): 427-449.