نقش مدیریت تنوع در بهبود کیفیت کار تیمی؛ تأملی بر تجربه تیم‌های کاری شرکت ساپکو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجو دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین مدیریت تنوع و کیفیت کار تیمی در میان تیم­های کاری شرکت ساپکو  مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. واحد تحلیل در تحقیق حاضر 5 تیم کاری (مدیریت، بهینه­کاوی، دانش، رهبری و صندوق) بودند که به صورت سرشماری (20 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده­ها، از دو پرسشنامۀ استاندارد شدهمدیریت تنوع و کیفیت کار تیمی استفاده گردید، که پایایی(مدیریت تنوع : 89/0، کیفیت کار تیمی 84 /0) و روایی آن­ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در پایان، داده­های به دست آمده با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنی­دار مدیریت تنوع و کیفیت کار تیمی در سطح 01/0 می­باشد. در این تحقیق کیفیت کار تیمی و ابعاد آن و متغیر­های جنسیت، تخصص مختلف، تحصیلات متفاوت، سنین مختلف و سابقۀ کار متفاوت وارد مدل رگرسیون شدند. نتایج بررسی نشان داد که از میان متغیرهای موجود، متغیرهای تخصص­های مختلف و سطح تحصیلات متفاوت به عنوان مهمترین پیش­بینی­کننده­های کیفیت کار تیمی در میان اعضای تیم­های کاری هستند و بیشترین درصد تغییرات (واریانس) کیفیت کار تیمی را به خود اختصاص داده­اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversity management role in improving the quality of teamwork; Reflecting the experience of working teams SAPCO

نویسندگان [English]

 • Abasalt Khorasani 1
 • Hatam Maleki 2
 • Zahra Maarefvand 3
1 Assistant Professor Shahid Beheshti University
2 Master of Education and Improvement of Shahid Beheshti University
3 PhD student in Higher Education Management, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In the present study the relationship between diversity management and quality of teamwork among team work Sapco was studied .Research method was descriptive and correlation design. Unit of Analysis in the study was 5teams (management, benchmark, knowledge, leadership and Fund)which (20 people)through census sampling were examined. In order to collect information, diversity management and teamwork quality of two standardized questionnaires was used. The validity and reliability of them(diversity management: 89/0, teamwork quality 84/0)was approved. The data obtained with Pearson correlation and multiple regression analysis were analyzed. Results showed positive and significant relationship between diversity management and teamwork quality. In this study, team work quality as the independent variable and the variables of sex, different specialties, different studies, different age, and different career, as the dependent variable entered the regression model. the results showed among the variables, variables different specialties and education level were as one of the most predictors of teamwork quality among members team sand the largest percentage changes is dedicated to team work quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • diversity management
 • team work quality
 • sapco
 1. ابراهیمی، اسدالله، میرترابی، مهدیه سادات (1389). تیم و کار تیمی، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال هفتم، شماره بیست و هفتم: 42-48.
 2. آرامون، هاجر؛ صادقی آرانی، زهرا؛ سعیدا اردکانی، سعید (1388). تاثیر مهارت‌های کار تیمی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان به تفکیک جنسیت. مجله علمی پژوهشی تحقیقاتی زنان، سال سوم، شماره اول: 73-59.
 3. حبیب پور، کریم و صفری، رضا (1388)، کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، انتشارات متفکران، چاپ دوم.
 4. حقیقی، محمدعلی؛ جزنی، نسرین و قاسمی، محمد (1389). طراحی و تبیین مدل تاثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 2،55-41.
 5. خراسانی، اباصلت؛ ابراهیمی، زینب و آل مراد، آسیه (1391). رهیافتی نو در کار تیمی. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 6. رضائیان، علی؛ قاسمی، محمد (1389). بررسی رابطه بین مدیریت تنوع و بهره‌وری نیروی انسانی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 4، 22-9.
 7. سیما راصل، نسترن، فیاضی، مرجان، و قلیپور، آرین (1389). تبیین پیامدهای عوامل روانشناختی، مثبت در سازمان، فصلنامه علوم مدیریت، 45 -23.
 8. شاه‌طهماسبی، اسماعیل؛ امراللهی، ناهید؛ غلامعلیزاده، ابوذر (1388). مدیریت تنوع منبع جدید مزیت رقابتی، تدبیر شماره 205:22-16.
 9. صدری نیا، محمد و نیشابوری، ابوالفضل (1386). ساختن یک تیم موفق، تلفیق تفاوت‌ها. تدبیر، شماره 190: 30-34.
 10. عدلی، فریبا و نیاز آذری، کیومرث (1388). رابطه مدیریت تنوع نیروی کار و دانش آفرینی سازمانی در آموزش عالی ایران. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال دوم، شماره 3: 115-134.
 11. فرخی. مهدی (1389). تعیین رابطه بین کار تیمی با عملکرد شغلی در شرکت صنعتی هشتمین نور، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 12. کاظمی، مهدی؛ کرمانشاه، علی و کرباسفروشان، الیاس (1390). بررسی سازه‌ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی.فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، ص46-19.
 13. پاتریک، ترجمه فضل الله امینی، پنج دشمن کار تیمی، نشر فرا، چاپ پنجم، تابستان 1388.
 14. Agocs, C. & Burr, C. (1996),: Employment Equity, Affirmative Action and Managing Diversity: Assessing the Differences,’ International Journal of Manpower, 17, 30–45.
 15. Bledsoe, M. T; Oatsvall, R. J; Condon, D) .2010(Diversity Management: Seeking Validation Journal of Diversity Management 5. 1 (First Quarter 2010): 23-30.
 16. Baker, D., Horvath, L., Campion, M., Offermann, L., and Salas, E (2000) :Teamwork Framework. Available in www.unice.fr/crookall-cours/teams/docs/TEAMWORK.pdf
 17. Baker, D. & Amodeo, A. M & Krokos, K. J & Slonim, A & Herrera, H. (2010) :Assessing teamwork attitudes in healthcare: development of the TeamSTEPPS teamwork attitudes questionnaire.QualSaf Health Care 19: 1- 4.
 18. Bradley, J, H. & Frederic J. H) 1997(, the Effect of Personality Type OnTeam Performance”, Journal of ManagementDevelopment, Vol. 16 No. 5.
 19. Cox, T.H. (1991) ‘The Multicultural Organization’, Academy ofManagement Executive, 5(2): 34–47.
 20. Chang, D. S., & Sun, K. L. (2007). Exploring The Correspondence between Total Quality Management and Peter Senge’s Disciplines of a Learning Organization: A Taiwan Perspective. Total Quality Management and Business Excellence, 18(7), 807–822.
 21. Deborah, D. & Barbara, J. D. (2008).The learning organization and its dimensions as key factors in firms' performance. Human ResourceDevelopment International, 11(1), pp. 51-66.
 22. Deshwal, p.&Choudhary, s. (2012). Workforce diversity management: biggest challenge for 21ST century managers. International Journal of Multidisciplinary Research, Vol.2 Issue 4, pp.74-87
 23. Ehimare, A. & Ogaga, J.O. (2011). The Impact of Workforce Diversity on Organizational Effectiveness: A study of a Nigerian bank. Annals of the University of Petroşani, Economics, 11(3), pp.93-110.
 24. Hoegl, M. &Gemuenden, H. G. (2001): Teamwork quality and thesuccess of innovative projects: A theoretical concept and empiricalevidence. Organization Science, 12(4), 18.
 25. Hoegl, M. &Parboteeah, K. P (2007): Creativity in innovative projects: How teamwork matters.J. Eng. Technol. Manage. 24: 148–166.
 26. Joubert, y. t. & de Beer, J. J.(2012). Organizational team sport as a diversity management
 27. intervention: A qualitative study. African Journal of Business Management, Vol. 6(28), pp. 8353-8361
 28. Kossek, E. E.; Lobel, S.A., and Brown, A.J.(2005)Human Resource Strategies to ManageWorkforce Diversity,’ in Handbook of Workplace Diversity, eds. A.M. Konrad, P. Prasad, &J.M. Pringle, Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 54–74
 29. Mohan,T. (2011): Smart cities: implications of urban planning for humanresource development, Human Resource Development International, 14:5, 623-631
 30. Mehmet, K. & Faith, T. (2008) how our school can be more synergic: determining the obstacles of teamwork. Team Performance Management. Vol. 14 NO. 5. 17
 31. O’Neil, H. F., Jr., Wang, S., Chung, G., & Herl, H. (1999) Draft final report forvalidation of teamwork skill questionnaire using computer-based teamworksimulationsLos Angeles: University of California, National Center for Researchon Evaluation, Standards, and StudentTesting.
 32. Timossi, L.S.; Bruno, P.; Antonio; C. d. & Luiz A. P. (2008): Evaluation of Quality of Work Life: an Adaptation From the Waltons QWL Model, Xiv International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.
 33. Timossi, L.da Silva, Bruno, P, Antonio, C.de Francisco &Luiz, A. P (2008): Evaluation of Quality of Work Life: an Adaptation From the Waltons QWL Model, Xiv International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2008
 34. Shen, J., Chanda, A., D’Netto, B., and Monga, M. (2009), ‘Managing Diversity Through HumanResource Management: An International Perspective and Conceptual Framework,’ InternationalJournal of Human Resource Management, 20, 235–251
 35. Wise, L. R &Tschirhart, M (2000). Examining empirical evidence on diversity effects: How useful is diversity research for pubic-sector managers? Public Administration Review, 60, 386-394.