مفهوم‌پردازی نسبت میان دو نظام آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در کشورهای منتخب جهان: رویکردی تطبیقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

بی­گمان ساختار نظام آموزشی در یک کشور یکی از مهم­ترین و چالش­زاترین مباحث تصمیم­گیری در حیطه مدیریت و برنامه­ریزی نظام آموزشی محسوب می­شود. مسئله تناسب یا نحوه ارتباط میان ساختار آموزش و پرورش و آموزش عالی مقوله­ای است که در کشور ایران همیشه با نوعی قبض و بسط نظری همراه بوده است.  به نحوی که از یک­سو جداسازی این دو مسبوق به دلایل منطقی و قابل دفاع است. و از سوی دیگر گاهی اوقات زمزمه ضرورت ادغام و یکپارچه کردن آن­ها مطرح می­شود. مقاله حاضر برآن بوده است تا به­دور از جهت­گیری­ها و تعصبات سازمانی و یا برخوردهای عاطفی با این مقوله، وضعیت موجود نسبت میان دو نظام را با تاسی از مبانی نظری و نیز مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف جهان در قالب سناریوهای مختلف به تصویر کشد. و سیمایی نسبتاً جامع از این نسبت­ها یا ارتباطات موجود را برای لحاظ کردن در تصمیمات آتی فراهم سازد. در این راستا، ضمن بررسی منابع و مدارک علمی پژوهشی، وضعیت موجود در 10 کشور منتخب از 5 قاره جهان با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و یا استفاده از اطلاعات جدید تبیین شده و ضمن ترسیم سناریوهای مختلف، نتیجه را در قالب یک نشست تخصصی Focus group)) مورد اعتباربخشی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing the Relation between General Educational System and Higher Education in Selected Countries: A Comparing Approach

نویسندگان [English]

 • Kourosh Fathi Vajargah 1
 • Hamid Maleki 2
1 Professor of Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Payame Noor University
چکیده [English]

Without a doubt the structure of educational system in a country is one of the most challenges and important issues in decision- making in the field of administration and planning of educational system. The problem of how general educational system and higher education are related is a concept which in Iran has always been a controversial theoretical issue so that on the one hand separation of the two needs logical and defendable reasons and one the other hand occasionally there are voices that ask for the integration of the two. This article tries to portray the current situation regarding the relation between the two systems by drawing on theoretical foundations and comparative studies in different countries and the author would do this without any biases and organizational prejudice or emotional treatment of the issue. Through comparative studies of different countries, a relatively comprehensive picture of the existing relations for future decision- making will be formed.in order to achieve this, through studying the scientific and research documents and sources, the status quo in ten selected countries form fire continent with the use of sampling method which has definite aim, and also with the use of new information, a portrayal of different scenarios will be formed and the results in a focus group  will be accredited.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : structure of educational system
 • structure of general educational system
 • structure of higher education
 • integration
 1. ANTA (2003) shaping our Future: Australia's National strategy for Vocational Education and Training National Training Authority. Available at: http://www.anta.gov-av/pvblication.asp?qsID=488.
 2. ANTA (2004) women: shaping our Future, Australian National Training Authority. http://www.anta.gov.av/images/pvblications/women shaping our future Available at: http://www.nitropdf.com / professional
 3. Arihiter, S (2007) organizational Structure. Columbia. Association of universities and colleges of Canada (AVCC)
 4. Benjamin, R. (2003). The Environment of American Higher Evocation: A constellation of changes." The Annals of the American Academy of political and social science 585: 8-30.
 5. Benjamin, A (2003) Understanding organization. 4th ed. London: Penguin Books.
 6. Bmbf (2007) Education in Germany. Available at: www.bmbf .de/en/6595/php
 7. Council of Ministers of Education (2004). Access, inclusion and achievement: closing the gap. Coventry report: Canada. Prepared for the fifteenth commonwealth conference of education ministers, October 27-30, 2003. Available at: www.cmec-ca/international/commonwealth/15ccEM.country report.en.pdf.
 8. Council of ministers of Education, Canada (2001). The development of education in Canada Report of Canada, October 5-8 2001. Retrieved march 24, 2004, forms www.cmec.ca/international/vnesco/ice46dev-ca.en.pdf.
 9. Crimn. J and Riquaots. K (1992) education in Germany. Available at http://www.google.com
 10. Covehillm R (2005). Ministers of Education, Canada. Available www.cone.ca.
 11. DEST (2002a) Making Better Connections: Models of teacher professional development for the integration of ICT into classroom practice, Commonwealth of Australia. Available at: http://www.dest.gov.au/schools/publications/2002/professional.htm
 12. Duryea, T.M (2007) Organization and Environment. Harvard University. Boston.
 13. DEST (2002b) Raising the Standards: A proposal for the development of an information and communication technology (ICT) competency framework for teachers, Commonwealth of Australia. Available at: http:backingaus.innovation.gov.au/2004/skills/boosting.htm
 14. DEST (2003) Australia's Future – Advancing Innovation, Science, Technology and Mathematics, Commonwealth of Australia. Available at: http://backingaus.-innovation.gov.au/2004/skills/boosting.htm
 15. Duryea, E (2007)"Evolution of university organization. "Reprinted from Education priorities for New Zealand, Ministry of Education, 2003.
 16. Education at Glance (2005): Current tertiary graduation rates. OECD
 17. Federal Government of Malaysia. (2007) Malaysian Cabin at ministers. Avaliable at: http://www.pmo.gov.my
 18. Glark, R (1993) Organizational Structure. MIT Press: Cambridge. MIT Home school Legal Defense Association VRL accessed February 13, 2007
 19. IBE. (2000) education united state census. VRL accessed on June 17.2005 Available at: http://www.IBE
 20. IBE. (2006) Higher Education in Malaysia. Available at: http://www.IBE
 21. International Beura of Education. (2003). Coventry Dossiers: Retrieved February 24, 2004, Available at: www.ibe.unesco.gry
 22. IBE. (2007) data Base on countries. Available at: http://www.IBE
 23. Ministry of Education, planning and follow- up unit (2007). World Band Publications Educational development in Egypt (1997- 2001). Cairo).
 24. Mac Mill,. (2007) considering organization Structure and Design from a Complexity Paradigm Perspective.
 25. Mabey, C. Salaman, C & Storey, R (2000) understanding Business organizations. London. Rout ledge.
 26. Maybe, C. Salaman, C& Storey, R (2001) Organizational structuring and Restructuring . Londo. Rout ledge.
 27. Miller, D (1999) configuration of Structure. London. Macmillan Education.
 28. Serge, P (1994) the fifth Discipline: The art and practice of learning organization. London. Century Business.
 29. MCEE TYA (2004) National Report on schooling in Australia 2002, Ministerial council on Education, Employment, Training and Youth Affairs. Available at: http://www.mceetya.edu.au/anr/index.htmt
 30. Pascaleeta R.T. (2000) Surfing the Edge of chaos. London. Texere publishing L .TD
 31. The New Zealand Curriculum Framework (1993). Wellington: ministry of Education ,
 32. Tertiary Education Strategy (2002), Ministry of Education, New Zealand. Available at: www.minedu.vout.nz and www.stats.govt.nz.
 33. U.S. Department of Education Available at: www.ed.gov/index.jhtm I
 34. U.S. Network for Education Information Available at: http://www.ed.gov/about/offices/list/ous/international iusnei/edlite-index.htm I
 35. Weik, M (1976) Organizational Structure in Content. London: Hamper Collins.
 36. Willson , p(1999) Agribusiness Structure for competitive Advantage. Available at: http://www.age.consearch. umn. edu/ bit stream/361oo/spo1wio1.pdf