چگونگی بین‌المللی شدن یک دانشگاه در کارکردهای آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی: موردی از یک دانشگاه بین‌‌المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت بین‌المللی شدن یک دانشگاه در کارکردهای آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی است. بدین منظور از چهار جامعه آماری شامل؛ مدیران ارشد، اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان با روش توصیفی-تحلیلی داده‌های لازم گردآوری شده است. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بوده است. داده‌های موردنیاز با روش نمونه‌گیری از اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان و نیز سرشماری کامل از مدیران ارشد گردآوری و با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که وضعیت موجود بین‌المللی شدن این دانشگاه در کارکردهای آموزش و پژوهش در سطح رضایت بخش (ضرورت توجه برای بهبودی) و در کارکرد خدمات تخصصی در سطح نسبتاً رضایت‌بخش (ضرورت توجه کامل برای بهبودی) قرار دارد. لذا با توجه به اهداف این دانشگاه، باید برای توسعه و تقویت بعد بین‌المللی کارکردهای اصلی آموزش، پژوهش و خدمات دانشگاه اقدامات همه‌جانبه‌ای انجام گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internationalization of Education, Research and Professional Services in a University: the Case of an International University

نویسندگان [English]

  • Leila Feshalanj 1
  • Abbas Bazargan 2
1 Master of Educational Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Management Management and Educational Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to survey the status of internationalization of this University regarding education, research and professional services functions. Hence data has been accumulated of the four statistical populations including senior managers, faculty members, students and staff using descriptive and analytic methods. Measurement tools included questionnaires which the researcher made. Required data has been collected from sampling of faculty members, students, staff and a complete census from senior managers. The information obtained was analyzes by using descriptive  and inferential statistics methods. The results show that at the case University, the current state of the internationalization of education and research functioning is relatively desirable and not desirable is the function of specialized services. Therefore, considering the aims of the University towards internationalization, major decisions should be made for developing and reinforcement of the international dimension of main functions like education, research and university services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iinternationalization
  • Higher Education
  • Education
  • Research
  • Professional Services
بازرگان، عباس (1391). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: انتشارات دیدار، چاپ سوم.
بازرگان، عباس. حسین قلی زاده، رضوان. دادرس، محمد (1389). نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسائل و چشم انداز. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 58، صص17- 1.
دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه (1392). آمار و اطلاعات دانشگاه"ب"(شهر و ناشر محفوظ).
دفتر همکاری­های علمی و بین المللی دانشگاه (1392). اساسنامه­، آمار و اطلاعات دانشگاه"ب" (شهر و ناشر محفوظ).
فشالنج، لیلا (1390). بررسی وضعیت بین المللی شدن آموزش عالی: مورد دانشگاه"ب". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
منتظر، غلامعلی (1387).مکنت و مکانت دانشگاه (کنکاشی در جایگاه علمی دانشگاه های برگزیده ایران و جهان). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1389). برنامه پیشنهادی مرکز همکاری­های علمی بین المللی براساس برنامه تقدیمی وزارت به مجلس شورای اسلامی در بخش بین الملل سال 1389، برگرفته از سایت
msrt. ir http: //
Altbach, Philip .G. Knight, Jane (2007). The Internationalization of  Higher Education: Motivation and Realities. Journal of Studies in International Education, Vol. 11,  No. 3/4, pp. 290-305.
Ayoubi, Rami. M. Massoud, Hiba .K (2007). The Strategy of Internationalization in Universities: A Quantitative Evaluation of  the Intent and Implementation in UK Universities, International Journal of Educational Management,Vol. 21, No. 4, pp. 329-349.
Bendriss, Rachid(2007). Internationalization Efforts at State Universities in Florida. Dissertation for the Degree of Doctor of Education, College of Educational the University of Central Florida.
Bostrom, Cheryl. A(2010). Diffusion of Internationalization in Turkish Higher Education.  Journal of Studies in International Education,Vol. 14, No. 2, pp. 143–160.
Cushner, Kenneth & Mahon, Jennifer(2002). "Overseas Student Teaching: Affecting Personal, Professional, and Global Competencies in an Age of Globalization".Journal of Studies in International Education, Vol. 6,  No.1,  pp. 44-58 .
De wit, Hans(2002). "Internationalization of  Higher  Education in the United States and Europe a Historical, Comparative, and Conceptual Analysis".Westropt, Connecticut and London: greenwood press.
De wit, Hans. Jaramillo, Cristina. Isabel, Avila .Gacel, Jocelyne . Knight, Jane (2005). Higher Education in  Latin America The International Dimension,Washington, D.C. The World Bank.
Horn, Aaron.S; Hendel, Darwin .D & Fry, Gerald. W(2007). Ranking the International Dimension of Top Research Universities in the United States.Journal of Studies in International Education, Vol. 11, No. 3/4, PP. 330-358.
Hudzik, John. K(2011). Comprehensive Internationalization From Concept to Action, NAFSA: Association of International Educators, Washington, D.C.PP. 1-42.
Knight, Jane (1994). Internationalization of Canadian Universities. Dissertation Doctor of philosophy Department of Educational Administration, MichiganState university.
Knight. Jane (2006). Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in Services(GATS) for Cross-border Education. A Report Prepared for the Commonwealth of Learning and UNESCO, UNESCO.
Knight, Jane (1999). Internationalization of Higher Education. Quality and Internationalization in Higher Education. Organization For Economic Co-operation and Development (OECD), Published in Paris, France.
Knight, Jane (2003). Updated Internationalization Definition. Journal of International Higher Education, vol. 33, p. 2 –3.
Knight, Jane. De wit, Hans (1997). Internationalization of Higher Education in  Asia Pacific Contries. Amsterdam, Netherlands: European Association for  International Education.
Knight, June (2003). Internationalization of  Higher Education Practices and Priorities: 2003 IAU Survey Report. International  Association of Universities.
Qiang, Zha (2003). Internationalization of Higher Education: Toward a Conceptual Framework. Journal of Policy Futures in Education, vol .1, No. 2, pp. 248-270.
Scott, J.C (2006). The Mission of the University: Medieval to Postmodern Transformations. (Educational changes).Journal of Higher Education, Vol. 77, No. 1, pp. 1-39.
Siah, Farah(2009). Internationalization of Higher Education in Iran: an Interpretive Case Study of Perceptions of A Selected Group  of  University Professors. A Dissertation for the  Degree of  Doctor Philosophy in Education, University of Hawaii.
Taylor, John (2004).Toward a Strategy for Internationalization: Lessons and Practice From Four Universities,Journal of Studies in International Education, Vol. 8, No. 2, pp. 149-171.
Teichler, Uirich (2004). The Changing Debate on Internationalization of Higher Education, Journal of Higher Education, Vol. 48, pp. 5–26.
Varghese, N.V (2009). Globalization, Economic Crisis and National Strategies for Higher Education Development. Published by: International Institute for Educational Planning, UNESCO, PP. 1-36.