دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، مهر 1393 
امکان‌سنجی به‌کارگیری نظام گرانت در آموزش و بهسازی مدیران آموزش

صفحه 28-72

کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ طلعت دیبا واجاری؛ هومن دوستی حاجی آبادی