ارزیابی اثربخشی سازمانی و کیفیت وظایف واحدهای آموزش سازمان‌های دولتی و غیردولتی استان فارس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشیدانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی سازمانی و کیفیت وظایف واحدهای آموزش سازمان­های دولتی و غیردولتی استان فارس است. جامعه آماری شامل معاونین، مدیران اجرایی، مدیران و کارکنان واحد آموزش و مدرسان درون سازمانی سازمان­های دولتی و غیردولتی استان فارس بود. برای جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق­ساخته اثربخشی سازمانی و کیفیت وظایف واحد آموزش استفاده شد. اعتبار پرسشنامه­ها با استفاده از روش­های تحلیل گویه و تحلیل عامل بررسی و پایایی آن­ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. نتایج نشان داد: 1) از دیدگاه معاونین و مدیران اجرایی اثربخشی سازمانی واحد آموزش، و از دیدگاه مدیران و کارکنان واحد آموزش و مدرسان درون سازمانی، کیفیت برنامه­های واحد آموزش؛ هم در سازمان­های دولتی و هم در سازمان­های غیردولتی، در سطح میانگین قرار دارد. 2) اثربخشی سازمانی واحد آموزش و کیفیت وظایف واحد آموزش در سازمان­های دولتی بیشتر از سازمان­های غیردولتی است. 3) بین اثربخشی سازمانی و کیفیت وظایف واحد آموزش رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. 4) بعد سیاست­گذاری آموزشی بیشترین سهم را در پیش­بینی اثربخشی سازمانی واحد آموزش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Organizational Effectiveness and Quality Performance of FARS Public and Private Organizations Training Office

نویسندگان [English]

  • Parviz Saketi 1
  • Fariba Shirvani 2
  • Reza Naseri Jahromi 3
1 Faculty member of Shiraz University
2 Master of Education Management, Shiraz University
3 PhD student in Curriculum Planning, Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine theorganizational effectiveness and quality performance of FARS public and private organization training offices. Statistical population consisted of all assistants, executive chiefs, training office managers and staffs, and organizational teachers of Fars public and private organizations. Study measures were two researcher – made questionnaires; organizational effectiveness and quality performance of training office. The validity calculated by factor analysis and item analysis methods and reliability calculated by Cronbach’s alpha method. The results showed: 1) From view point of assistants and executive chiefs; organizational effectiveness of training office and from view point oftraining office managers and staffs; quality performance of training office was atthe average level at public and private organizations. 2) Organizational effectiveness and quality performance of training office at public organizations was greater than private organizations. 3) There was a positive and significant relationship between organizational effectiveness and quality performance of training office. 4) Educational policy making dimension had the most important role in predicting organizational effectiveness of training office.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational effectiveness
  • quality performance
  • training office
  • public and private organizations
ابطحی، سید حسن (1383). آموزش و بهسازی منابع انسانی. تهران: پویند.                 
پاکدل، رحمت اله (1383). مدیریت و راهبری آموزش در سازمان­ها. تهران: موسسه مدیریت.
دعایی، حبیب اله (1385). مدیریت منابع  انسانی. مشهد: انتشارات مؤلف.
ساعتچی، محمود (1382). روانشناسی بهره­وری. تهران: موسسه نثر.
عباس زادگان، محمد و ترک زاده، جعفر (1379). نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها. تهران: پرند.
فصیحی هرندی، محمد. روح الامینی، آزاده، (1387).سلامت سازمانی، حلقه مفقوده ادارات دولتی، پک، 187شماره، کرمان.
 
Brinkerhoff, R. (2005). The success case method: A strategic evaluation approach to increasing the value and effect of training. Advances in Developing Human ResourceJournal, vol. 7, no.1.
Brown, K. G., & Gerhardt, M. W. (2009). Formative evaluation: an integrative practice model and case study. Personnel Psychology Journal, vol. 55, no. 4.

Denzin, N. K. (1970).The research act in sociology: A theoretical introduction to sociological methods. London: Butterworth.

Dwyer, R. (2011). Utilizing points of differentiation to enhance competitiveness and growth: some thoughts for consideration. Performance Measurement and Metrics Journal, vol. 5, no. 2.
George, A. (2007). Train and Develop Your Staff, London: Gower.
Gesler, D. (2010). The next level in employee empowerment. Quality Progress Journal, vol. 38, no. 3.
Hillel, S. (2002). Relationships between organizational properties and organizational effectiveness in three types of nonprofit human service organizations. Public Personnel Management Journal, vol. 31, no. 3.
Holly Kay, T. (2010). Training planning skills: Acomparision of case- based and principle- based methods. American Psychologist Journal, vol.41, no. 10.
Jomrog, J., Overholt, N., & Miles, H. (2011). Measuring HR and organizational effectiveness.  Employment Relations Journal, vol. 31, no. 23.
Kraft, K. L., & Jouch, L. R. (1996). Assessing organizational effectiveness in the service sector. Journal of Professional Service Marketing, vol. 14, no. 8.
Lawler, E. (2010). From human resource management to organizational effectiveness. Human Resource Management Journal, vol. 44, no. 5.
Lingham, T., Richley, B., & Rezania, D. (2006). An evaluation system for training programs: a case study using a four-phase approach. Career Development International Journal. vol. 11, no.4.
Mann, S., & Robertson, I. T. (1996). What should training evaluations evaluate? Journal of European Industrial Training, vol. 20, no. 9.
Parhizgari, A. M., & Gilbert, R. G. (2004). Measures of organizational effectiveness: private and public sector performance. vol.32, no.3.
Pirinty, S.  (2011). An Integration of transformational and instructional leadership. Educational Administration Journal, vol.  8, no. 13.
Ross, J. A. (2010). Cost–utility analysis in educational needs assessment, Evaluation and Program Planning Journal, vol. 31, no. 4.
Roy, U. (2006). Call center Training. CrediteUnion Magazine, vol. 18, no. 5.
Santos, A., & Stuart, M. (2011). Employee perceptions and their influence on training effectiveness. Human ResourceManagement Journal. vol. 13, no.1.
Shamima, A. (1999). The emerging measure of effectiveness for human resource management: A co exploratory study with performance appraisal. The Journal of Management Development. vol. 18, no. 6.
Sharon, D. (2010). Employee training: a strategic approach to better return on investment. Journal of BusinessStrategy, vol. 24, no. 5.
Smith, A. (2010). The development of employer training in Australia. Education & Training Journal, vol. 48, no.4.
Stavrous, E. (2010). The Challenges of human resource management towards organizational effectiveness: A comparative study in southern EU. Journal of European Industrial Training, vol. 29, no.2.
Tung, C. H. (2010). The relation of training practices and organizational performance in small and medium size enterprises. Education & Training Journal, vol. 43, no. 8.
Vyas, L. (2009). Delivering better government: Assessing the effectiveness of public service. Public Personnel Management Journal, vol. 33, no. 3.