بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و ناسازگاری جسمانی معلمان با شیوه‌ی مدیریت با عشق در بین مدارس دوره اول متوسطه شهر ایلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام

2 کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و ناسازگاری جسمانی معلمان با شیوه­ی مدیریت با عشق در بین مدارس دوره اول متوسطه شهر ایلام بود، که شیوه­ی مدیریت با عشق در کل و هم­چنین در قالب ابعاد 4 گانه­ی هیجان مثبت، شایستگی­های مدیریتی، مهارت رهبری و معنویت مورد بررسی قرار گرفت. روش ­تحقیق مورد­ استفاده در این پژوهش، همبستگی – تحلیلی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان مدارس دخترانه دوره اول متوسطه شهر ایلام بود که 225 نفر از بین آن­ها انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه بود که روایی آن­ها توسط متخصصین مدیریتی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن­ها نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که به ترتیب برای هوش اخلاقی، شیوه مدیریت با عشق و ناسازگاری جسمانی برابر با 93/0 و 92/0  و 77/0 بوده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون­ همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هوش اخلاقی بر شیوه مدیریت با عشق و 3 بعد شایستگی مدیریتی، مهارت رهبری و معنویت تأثیر معناداری دارد. باتوجه به تأثیر مثبت هوش اخلاقی بر شیوه مدیریت با عشق، باید به تقویت این هوش در مدیران پرداخته و از آن­جا که بین شیوه مدیریت با عشق و ناسازگاری جسمانی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد، می­توان با تقویت این شیوه مدیریتی جدید بر ناسازگاری جسمانی معلمان تأثیر گذارد و بدین ترتیب به بهبود وضعیت جسمانی معلمان پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationships between Moral Intelligence of Managers and Physical Conflict of Teachers with the Style of Management with Love in the Junior High Schools in the City of Ilam

نویسندگان [English]

  • Zeinab Tolabi 1
  • Mayam Bastamipour 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Humanities, Ilam University
2 Master of Ilam University
چکیده [English]

This article tries to study the relationship between managers’ moral intelligence and physical conflict of teachers with style of management with love in thejunior high schools in the city of Ilam. Style of management with love in general and also, in the form of four separate dimensions of positive emotions, managerial competence, leadership skills, and spirituality were examined. In this study, Correlation research method was used. Statistical community of this research included 225 people from managers and teachers of junior high schools in the city of Ilam. A questionnaire was used for data collection and its validity was confirmed by management experts and also its reliability was calculated throughCronbach’s alpha. For for the moral intelligence, style of management with love and physical conflict reliabilitywas 0/93, 0/92 and 0/77. To test this hypothesis, Pearson's correlation and regression analysis were used. And the results showed that moral intelligence has a significant impact on the style of management with love and 3 dimensions of management including managerial competence, leadership skills, and spirituality. Also there is an inverse relation between style of management with love and teachers physical conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral intelligence
  • management with love
  • physical conflict
اعرابی، سید محمد؛ حسین­کمانی، سیدمحمد. (1379). رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان. مدیریت دولتی، شماره 48 و 49. صص 88-94.                                                
اسکندری، غلامرضا؛ اسگندری، کریم؛ بیک­زاده، جعفر؛ کردبچه، شیما. (1391). تأثیر هوش اخلاقی مدیران بر مهارت­های ارتباطی آنان در سازمان تأمین اجتماعی. فراسوی مدیریت، سال ششم، شماره 21، صص 105- 128.
المیهنی، نوال. (1383). مدیریت با عشق، مترجم، مریم حیدری، اهواز، انتشارات رسش، چاپ اول.                                     
پاندر، کاترین. (1383).ازدولتعشق، مترجم، گیتی خوشدل، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ بیست وهشتم.
حریری، نجلا؛ سلطانی، فهیمه. (1389). رابطه سلامت روان و رضایت­شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 94.                                            
خاقانی­زاده، مرتضی؛ سیرتی­نیر، مسعود؛ عبدی، فتانه؛ کاویانی، حسین. (1385). بررسی سطح سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان­های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هشتم، شماره 31 و 32، 141-148.                                                       
خالقی­نژاد، مریم. (1388). بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مقطع متوسطه شهر نی­ریز 87-88. پایان­نامه کارشناسی ارشد آزاد اسلامی واحد مرودشت.                                             
دانایی­فرد، حسن، الوانی، مهدی، آذر، عادل، (1388).روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ اول، تهران: انتشارات صفار-اشراقی
دهدشتیان، علیرضا. (1389). مدیریت بر دل­ها. صنعت و کارافرینی، شماره 51، 57- 60.       
رسولی، زینب؛ اسلامی، رضا. (1392). بررسی رابطه رضایت شغلی و ویژگی­های شخصیتی با سلامت روانی در کارکنان نیروی زمینی ارتش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال یازدهم، شماره 2، 96-101.     
زکوی، علی­اصغر. (1390). معیارهای انسانیت در قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان. فصلنامه آفاق دین، سال 2، شماره 5.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه. (1385). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ13، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
 سلیمانی، نادر؛ سیری، محمدحسین. (1389). رابطه سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال اول، شماره 4، صص 87-101.                                                    
سیادت، سیدعلی؛ مختاری­پور، مرضیه؛ کاظمی، ایرج. (1388). رابطه بین هوش اخلاقی و رهبری تیمی در مدیران آموزشی و غیرآموزشی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1387-1388. مدیریت سلامت، 36(12)، 61-69.     
سیدقراعینی، خدیجه؛ سیدعباس­زاده، میرمحمد. (1387). بررسی رابطه­ی بین سبک­های رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیران دبیرستان­های ارومیه در سال تحصیلی 85- 86. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 97، 111-132.         
شفیع­آبادی، عبدالله؛ خلج­اسدی، شدیده. (1389). بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه. فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال اول، شماره 2.              
شعبانی ­بهار، غلامرضا؛ کونانی، محمدزمان. (1391). رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان. پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، شماره 3
طهرانی، هادی؛ شجاعی­زاده، داوود؛ حسینی، سیدمصطفی؛ علیزادگان، شهرزاد. (1391). ارتباط سلامت روانی با تیپ شخصیتی و رویدادهای زندگی پرستاران شاغل در خدمات اورژانس تهران (تهران 115). نشریه مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری تهران)، دوره 25، شماره 75، 52-59.            
فراهانی­نژاد، سپیده. (1387). بررسی رابطه شخصیت کارافرینی وو هوش هیجانی مدیران با سلامت عمومی کارکنان. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
فیاضی، مرجان؛ سیما راصل، نسترن؛ کاوه، منیژه. (1389). استفاده از روانشناسی مثبت­گرا در مدیریت و رهبری سازمانی (جنبشی روبه گسترش). همایش ملی چالش­های مدیریت و رهبری در سازمان­های ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان.                                                        قلتاش، عباس؛ صالحی، مسلم؛ بهمنی، سمیه. (1390). رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره 2، صص 117-135.                                
قلی­پور، آرین. (1386). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران: انتشارات سمت.                   
کاشانی، مجتبی. (1383). نقش دل در مدیریت. چاپ سوم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
کاظمی، صدیقه؛ مهرام، بهروز. (1390). تأثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی بر تحول نظام ارزشی با تأکید بر رویکرد تک­نگاشتی روایی. پژوهش­نامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 5، صص 125-147.    
کوپر، رابرت. (1377). مدیریت عشق و عاطفه. ترجمه علیرضا عزیزی، تهران: انتشارات مؤلف (توفیق)، چاپ اول.      
محمودی، امیرحسین؛ عابدی، اکرم؛ حیدر، یونس. (1391). بررسی شایستگی­های حرفه­ای مدیران گروه­های آموزشی. فرایند مدیریت و توسعه، دوره 25، شماره 1، صص 69-92.                                           مختاری­پور، مرضیه؛ سیادت، سیدعلی. (1388). بررسی مقایسه­ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین (ع). دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات اسلام و روانشناسی، س 3، ش 4، صص 118-97.     
مصطفوی­راد، فرشته؛ تابع­بردبار، فریبا؛ زاهدی، صدیقه. (1390). پیش­بینی سلامت روان با برررسی متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری. فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال دوم، شماره ششم، صص 75- 78.                 
وفایی، زینب؛ عسگری­زاده، قاسم؛ رحمتی، عباس. (1390). رابطه هیجان­خواهی، شوخ­طبعی و نگرش دینی با اضطراب مرگ. روانشناسی و دین، سال چهارم، شماره سوم، صص 49-68.
یزدانی، محمود؛ تنعمی، محمدمهدی؛ بهرامی­کیا، قاسم. (1391). تدوین شایستگی­های رهبری موردنیاز برای ایجاد برنامه جانشین­پروری (مطالعه­موردی: شرکت گاز پالایش گاز پارسیان). سال چهارم، شماره 13، صص 105-140.
 
Aydin, B & Ceylan, A. (2009). The effect of spiritual leadership on organizational learning capacity. African Journal of BusinessManagement, vol.3, NO.5, pp. 184-190.
Bass, bm.(1997). Does the transactional – transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundries? American psychologist, 52, 130-139.     
Bass, b. m. & Steidlmeier, p. (1998). Ethics, character and authentic transformational leadership. Center for leadership management Binghamton university.   
Beheshtifar, M.; Esmaili, Z. & Nekoie moghadam, M. (2011). Effect of Moral Intelligence on Leadership. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 43, 6-11. 
Biberman, J. & Whitty, M. (1997). A postmodern spiritual future for work. Journal of Organizational Change Management, Vol.10, No.2, pp.130-138.     
Blair, e. h. (1999). Which competencies are most important for safety managers? Professional safety, 44, 28-32.                                            
Bolman, L.G. & Deal, T.E. (1995). Leading with Soul: An Uncommon Journey of Spirit. Jossey- Bass, San Francisco, CA.  
Borba, M. (2005). The step-by-step plan to building moral intelligence. Nuturing Rids Heart & Souls. National educator award, national council of self-esteem. Jossey-bass.  Burnett, m. & Dutch, j. d. (2006). Competency based training and assessment center: strategies, techonology, process, and issues. Advancess in developing human resource, 8, 141-143.                                                     
Cave, E. & Mc Keown, P. (1993). Managerial effectiveness: The identification of need assessment, Education and Development, 24, (2), 122137.
Chatters, L M.; Bullard, KM.; Tailor, RJ. Woodward, AT.; Neighbors, HW. &  Jackson, JS. (2008). Religious Participation and DSM-IV disorders older African Americans: Finding from the National Survey of American Life. AM j ceriatr psychiatry, 16 (2), 957-65.        
Cho, s & Tseng, p. f. (2009). Leadership in the 2008 financial crisis: understanding dimensions of transformational & transactional leadership during financial crisis in financial institutions. M. a thesis, jonkoping university, jonkoping interactional business school, jibs, emm (entrepreneurship, marketing, management).                       Chong, e. (2008). Managerial competency appraisal: across- cultural study of American and east Asian managers. Jouranal of business research, 61, 191-200.          Dubois, D & Rothwell, W. (2004). Competency Based Human Resource Management. HRD.
Dong, w.; Zhongfeng, s.&  Dongtao, y. (2011). Organizational culture and knowledge creation capability . journal of knowlwdge management, 15 (3), 63-373.   
Fredrickson, bl.; Maynard, ke.; Helms, mj.; Haney, tl.; Siegler, ic. &  Barefoot, jc. (2000). Hostility predicts magnitude and duration of blood pressure response to anger. Journal of behavioral medicine, 23 (3), 229- 43.                                       
Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14, PP. 693-727.                                                       
Geijsel, f.; Sleegers, p.; Leithwood, k. & Jantzi, d. (2003). Transformational leadership effect on teachers commitment and effort toward school reform. Journal of educational administration, Vol. 4, No. 3, 228-256.                                       
Gerald, f. c. (1999). Spirituality for managers: context and critique. Journal of organizational change management, Vol. 12, No. 3, 186- 199.                                
Gil, km.; Carson, jvv.; Porter, ls.; Cipio, c.; Bediako, sm. &  Orringer, e. (2004). Daily mood and stress predict pain, health care use and work activity in african American adults whit sickle- cell disease. Health psychology, 23 (3), 267- 74
Hill, cwl.   &Mc shane, s. l. (2008). Principles of management: mc graw- hill, 404-420.  
Hobgood, c. d.; Riviello, r. j.; Jjouriles, n. & Hamilton, g. (2002). Assessment of communication and interpersonal skills competencies. Academic emergency medicine, 9, 1257-1269.                                                     
Hochen, t. (2000). The study of survivors employee job stress for privatization of government enterprise-case of Taiwan fertilizer company employee. Masters thesis, human resource management department.                                           
Horton, S. (2002), the Competency Movement, In S. Horton, A. ICFAI Books
Jumma, m. o. & Marrow, c. (2008). Nursing leadership development: why should any nurse be led by you? Nursing management, 16 (8), 893-7.                     
Kinjerski, val. & Skrypnek, B. j. (2006). Creating organizational conditions that foster employee spirit at work. Leadership & organizational development journal, 27, 280-295.    
King, D. B. (2008). Rethinking Claims of Spiritual Intelligence: a Definition, Model and Measure. Applications of Modeling in theNatural and Social Sciences Program, Trent University, Canada.                                          
Krishna­ kumar, s.; Neak, ch. (2002). The “what”, “why”, and “how” of spirituality in the workplace. Journal of managerial psychology, 17 (3), 153-164.  
Lennick, d.; Kiel, f. (2008). Moral intelligence: enhancing business performance & leadership success. Pennsylvania: Wharton school publishing.                            
Lennick, d.; Kiel, f. (2011). Moral intelligence: enhancing business performance and leadership success in turbulent times. New york: prentice hall.               
Lounsbury, J. & et al. (2004). Personality, career satisfaction & life & mental health satisfaction: test of a directional model. Journal of career assessment, 12, 395-406.
Lourenco, m. r.; Shinyashiki, g. t. & Trevizan, m. a. (2005). Management and leadership: analysis of nurse managers knowledge. Revista latino- Americana de enfermagem, 13 (4), 469-73.                                                        
Luthans, f. (2002). The need for the meaning of positive organizational behavior. Journal of organizational behavior, 23, 695-706.                                     
Luna, b. a.; Jolly, j. (2008). An analysis of the nuances and practical applications of situational leaderhip in the management and administration of international health care organizations. International journal of business and management, 3 (5), 18-25.     Marques, j.; Dhiman, s.; King, r. (2005). Spirituality in the workplace: developing an integral model and a comprehencive definition. The journal of American academy of business, Vol. 7, N0.1, 81-91.                                                 
Manallack, s. (2006). Is honesty the best form of business risk management? Available at http:// www, domain-b.com.                                       
Muller, r.; Turner, r. (2010). Leadership competency profiles of successful project managers. International journal of project management, 28, 437-448.                   
Neal, J. and Biberman, J. (2003) "Introduction: the leading edge in research on spirituality and organizations". Journal of Organizational Change Management, Vol.16, No.4, pp.363-366.
Powell, LH. Shahabi, L. & Thorsen,CE. (2003). Religion and Spirituality Linkages to Physical Health. Am Physical, 58 (1), 36-52.                                
Pervin, la. (1996). the science of personality. United state: wiley & ons.             
Reave, L. (2005). Spiritual values and practices related to leadership effectiveness. The Leadership Quarterly, 16, pp.655-687.
Rowold, j. (2009). Relationship between leadership style and followers emotional experience and effectiveness in the voluntary sector. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 38 (2), 270- 89.                                                             
Scar brough, h. (2000). Recipe for success. People management, Vol. 9, No. 2, 32-5.   Schuller, s. m. (2012). Positive psychology. Clinical psychology review, 30 (7), 819- 829. 
Taher, samer. (2007). Competency based human resource management program. MEIRC consultant and training company.                                 
Tett, r. p.; Guterman, h. a.; Belier, a. & Murphy, p. j. (2000). Development and content validation of a hyperdimensional taxonomy of managerial competence. Human relations, 13, 205- 251.                                                    
Thief, m. (2000). Leadership styles in information technology projects. International journal of project management, 18, 235- 241.                                
Turner, n.; Barlying, j. (2002). Transformational leadership and moral reasoning. Journal applied psychology, 87 (2), 304-31.                          
Wink, P.; Scott, J. (2005). Does religiousness buffer against the fear of death and dying in late adulthood? Finding from a longitudinal study. J Gerontol B psychol sci, 60 (4), 207-14.   
Zaidman, N.; Goldstein-Gidoni, O., & Nehemya, I. (2011). Spirituality as a discarded form of organizational wisdom. Group & Organization Management, 36(5), 630-633.