امکان‌سنجی به‌کارگیری نظام گرانت در آموزش و بهسازی مدیران آموزش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش امکان‌سنجی به‌کارگیری نظام گرانت (اعتبار ویژه) در امر آموزش و بهسازی مدیران بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته است. برای گردآوری اطلاعات، هم از ابزارهای روش پژوهش کمی (پرسشنامه) و هم از ابزارهای روش پژوهش کیفی (مصاحبه) استفاده شد. در این مطالعه پیامدها، چالش‌ها، قوت‌ها و ضعف‌ها، تهدیدات و فرصت‌های حاصل از به‌کارگیری این نظام از دیدگاه مدیران و متخصصان دانشگاهی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مؤید موفقیت این الگو در اعتلای سطح توانمندی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study of Using GRANT System in Training and Development of Training Managers

نویسندگان [English]

  • Kourosh Fathi Vajargah 1
  • Abasalt Khorasani 2
  • Talat Dibavajary 3
  • Homan Dosti hajiabadi 4
1 Professor of Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor of Payame Noor University
4 PhD student in curriculum studies of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this research was a feasibility study of using GRANT system in training and development of managers. This research is a type of mixed method which for data collection, tools for quantitative research methods (questionnaires) and tools for qualitative research methods (interviews) were used. In this study the outcomes, challenges, strengths, weaknesses, threats and opportunitiesfor implementation of GRANT in training and development of managers, as managers are academic/organizational experts, viewpoint were surveyed and investigated. Result show that this method can enhance organizational ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GRANT system
  • feasibility study
  • training and development
  • research management

بازرگان، عباس (1387). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران، نشر دیدار.

فتحی واجارگاه، کورش (1389). مقدمه­ای بر مدیریت پژوهش در سازمان­ها. تهران.

قورچیان، نادرقلی و شریعتی، سعادت. (1388) نگاهی نوین به نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی مجله رهیافت. شماره 44، بهار و تابستان (1388 ).

قهرمانی، محمد و همکاران (1389).  ارزیابی اثربخشی اجرای طرح اعتبار ویژه در دانشگاه شهید بهشتی و ارائه راهکارهای اصلاحی. معاونت پژوهشی و فناوری.

کمالی راد، اسماعیل (1382). بررسی راه­های افزایش روحیه علمی و پژوهشی در بین معلمان استان بوشهر، سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر (شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان بوشهر).

محقق، حسین (1385). جایگاه پژوهش در برنامه چهارم توسعه،  قابل دسترس در:

دیگر منابع استفاده شده به صورت غیر مستقیم

آراسته،حمیدرضا (1380). مدیریت در دانشگاه­های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: چالش­ها و کاستی­ها. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی (21-22):41-70.
ابطحی، حسین (1368). آموزش و بهسازی منابع انسانی، مؤسسه مطالعات و برنامه­ریزی آموزشی.
پرداختچی، محمدحسن (1383). "علت وجودی مراکز  ارزیابی و بهسازی منابع انسانی: شناخت و پرورش قابلیت­های مدیریتی"، فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره ششم، شماره 23، صص، 33-8 .
حاجی کریمی، عباسعلی و  رنگریز، حسن (1379). مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر بازرگانی.
دانپورت. اچ، تامس. پروساک، لارنس، (1379). مدیریت دانش. ترجمه حسین رحمان سرشت. تهران: نشر ساپکو: ص، 39.
دلاور، علی (1388).مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد: ص، 48.  
رنگریز، حسن و عظیمی، نازگل (1387). منابع انسانی در هزاره سوم، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
سام خانیان، محمد ربیع (1387). برنامه­ریزی آموزش منابع انسانی: مبانی و فرآیندها، تهران، انتشارات جاودانه.
سلطانی، منوچهر (1389). مربیگری در مدیریت، چاپ اول، تهران، انتشارات یادواره کتاب.
صدری، سید صدرالدین (1383). نظام آموزش کارکنان دولت: مبانی، اصول، راهبردها و الگوی طراحی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
صدری، سید صدرالدین و پاکدل، رحمت­اله (1383). آموزش پودمانی: مبانی نظری و الگوی عملی طراحی و تدوین پودمان­های آموزشی مشاغل (راهنمای عمل)، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
عباس­زادگان، سید محمد و ترک­زاده، جعفر (1379).نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها، تهران، شرکت سهامی انتشار.
عباس­زاده شهری، عباس. رجبلو، روشنک (1388).مدیریت دانش محور و کاربرد آن در شرکت­های اکتشاف و تولید. مجله اکتشاف و تولید. شماره 61.
فتحی واجارگاه، کورش (1376). درآمدی به برنامه­ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران، انتشارات سرآمد کاوش.
مضطرزاده، فتح‌الله (1378). موقعیت تحقیقاتی ایران و مقایسه آن در کشورهای در حال توسعه، گزارش سال (1378) به شورای امنیت ملی.
مهدوی، محمدنقی (1376). تحقیق و توسعه، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی، آبان، ص، 12
نادری، عزت­الله (1383). سیف نراقی، مریم. روش­های تحقیق در علوم انسانی  (با تاکید بر علوم تربیتی). تهران: نشر بدر: ص، 39.
والتون، جان (1384).پرورش راهبردی منابع انسانی، جلد اول، ترجمه ناصر میرسپاسی و داریوش غلام زاده، تهران، انتشارات انجمن مدیریت منابع انسانی ایران.
ظهوری، قاسم (1378).  کاربرد روش‌های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، تهران، نشر میر.
 
AucklandUniversity (2002), Individual Development Planning: A guide for Staff and Managers
Anderson, J. and Parton, K.A. (1983) Technique for Guiding the Allocation Resources among Rural Research Projects: state of art. Prometheus, 1(1). 181-201
Astley, J. and Wake-Dyster, W. (2001), "Evidence-based priority setting." Australian Health Review, Vol. 24 No.2, pp. 32-9.
Barrow, R. & Milburn, G (1990). Critical Dictionary of Educational concepts. Harvester publishing
Bary, M. (1996) Decentralization of Education. CA: World Bank.
Baur, H. 2001. The Logical Framework. In Planning Agricultural Research: A Sourcebook. Wallingford:
Baker, T.E. (1984) Can educational research  inform educational practice? Yes! Phi Delta Kappa, pp. 453-455.
Beevers, Kathy & Rea, Andrew. (2010) Learning and Development Practice, Chartered Institute of Personnel and Development.
Brinkerhoff, R., Brethower, D., Hluchyi, T., & Ridings Nowakowski, J. (1983). Boston: Kluwer-Nijhoff.

Baker, T.E. (1984). Can educational research  inform educational practice? Yes! Phi Delta Kappa, pp. 453-455.

Johnson, R. B. and Onwuegbuzie, A. J. (2004)."Mixed Method Research: A Time Has Come ", Journal of Educational Researcher, Vol. 33, No. 7, pp. 14-26.
Chan, J. F. (2010) Training Fundamentals. New York: Pfeiffer Publication
Connell, H. (2004). University Research Management. Paris: OECD Publication. France.
DGCA Proc he Basics of Cost Sharing،Cost Sharing Filling out the Forms.
De Cenzo, D. A.; Robbinson, S. D. (1996). Human Resource Management, New York: John Wiley and Sons Inc.
Edwards, L (2003). Coaching, the latest buzzword or a truly effective management tool, Industrial & Commercial Training, Vol. 35, Issue 7, pp. 298-301.
Gaff. (1975). Toward faculty renewal. San Francisco: Jossey-Bass.
Gajda, R., Tulikangas, R., (2005).Getting the Grant. Association for Supervision and Curriculum Development: Alexandria, VirginiaUSA
International Coach Federation (2012). From: http://www.coachfederation.org/clients/coaching-faqs/
JOO, Bake (2005). Executive Coaching: A Conceptual Framework from an Integrative Review of Practice and Research, Human Resource Development Review, Vol. 4, No. 4, pp.462-488.
Kampa, Kokesch & Anderson (2001). M. Executive coaching: A comprehensive review of the literature. Consulting Psychology Journal: Practice and Research,Vol. 53,p.p 205-228.
Kerr, Mary. (2006). Funding Systems and Their Effects on Higher Education Systems,COUNTRY STUDY – IRELAND .OECD   Publication. France.
Macrae, Rhoda (2010). Coaching and consolidating the practice of Newly Qualified social Workers: A Brief Literature Review.  A Report prepared for Social Work Resources, South Lanark shire Council.
Mathis, B. (1982).Faculty development. In H. Mitzel (Ed.), Encyclopedia of Educational Research (pp.646-655). New York: The Free Press.
McNamara, Carter. All About Personal and Professional coaching, available from: http://managementhelp.org/leadingpeople/coaching.htm
Nixon Bruce (1994), "Developing an empowering culture in organization, empowerment in organization", Vol2, No1, pp:14-24
OECD (2007) Funding systems and Higher education systems. OECD
Renard, Laurent (2005). Executive Coaching for professional organizations, PHD thesis, school of humanities, The American university of London.
Saville, Anthony; Master, Nancy. (1989) A survey of Summer Session Operations of Land Grant Universities and Selected Private Universities in the United States.
Shad, Ikramullah (2008). Influence of Organizational Work Environment on Transfer of Training in Banking Sector. PHD thesis in Human Resource Development to Faculty of Advanced Integrated Studies and Research National University of Modern Languages, Islamabad.
Stauffer, Gregory L. (1991) Enhancing Faculty Professional Development Opportunities through the Provision of Faculty Research Funding. Washburn Univ. of Topeka, Kans.
U.S Department of Energy (1999) , Headquarters Individual Development Planning Guide.
U.S Department of commerce (nd), Individual Development Planning.
U.S Department of Defense (nd), The Individual Development Plan: General Guidelines for Charting Your Career.
Wilson Terry (1996), the empowerment manual, USA, Gower.