دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، 1393 
ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM

صفحه 39-67

غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد قهرمانی؛ زهرا معارفوند؛ فاطمه زنگنه