معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای فرایند نظارت پژوهشی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آینده‌پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تدوین چارچوب اخلاقی برای تدوین پایان­نامه­های دانشجویی به­منظور کاستن از آسیب­های اخلاقی موجود در این زمینه می­تواند در رشد و توسعه علمی دانشجویان، گروه­های آموزشی و کشور موثر باشد. روش کار پژوهش حاضر در چارچوب روش کیفی صورت گرفته است. ابزار جمع­آوری اطلاعات مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته بوده است. جامعه پژوهشی عبارت است از  استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های دولتی شهر تهران که از بین آن­ها 37 نفر  براساس قاعده اشباع، به­عنوان اطلاع­رسان انتخاب گردیدند. برای انتخاب اطلاع­رسان­های پژوهش از نمونه­گیری هدفمند و روش اطلاع­رسان­های کلیدی و گلوله برفی استفاده شده است. برای تحلیل داده­ها از تحلیل محتوای مصاحبه­ها و فرایند کدگذاری استفاده شده است و اعتبار نتایج از طریق بازبینی اعضا و ممیزی همکاران تایید شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهند که براساس دیدگاه اطلاع­رسان­های پژوهش در فرایند نظارت پژوهشی بایستی به چهار دسته  معیارهای اخلاقی و حرفه­ای مربوط به استادان، معیارهای اخلاقی و حرفه­ای مربوط به دانشجویان، معیارهای اخلاقی و حرفه­ای مربوط به گروه­های آموزشی و معیارهای اخلاقی و حرفه­ای مربوط به جلسات دفاع توجه کرد. برای دست­یابی به وضعیت مطلوب در این زمینه نیاز است که بسترهای قانونی لازم را فراهم نماییم، نیازهای دانشجویان و استادان را تامین کنیم و از طریق به­کارگیری چارچوب­های اخلاقی به کنترل درونی افراد در این حوزه کمک نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards an Ethical and Professional Framework for Research Supervision Process

نویسندگان [English]

  • Alireza Motallebifard 1
  • Bijan Abdollahi 2
  • Hedyeh Mohebbat 3
1 Future Research Group, Scientific Policy Research Center of the country
2 Faculty member, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University
3 PhD student in Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Background: Proposing an ethical framework for research supervision can reduce the existing ethical pathologies.  This can contribute to the scientific development of students and academic departments in Iran. Methods: The study was conducted within the qualitative paradigm and the necessary data were collected through semi-structured interviews. Our research community includes supervisors and supervisees from Tehran state-run universities from them, informants were purposefully selected on the data saturation ground using snowball and key informant sampling. In order to analyze the narrative data, qualitative content analysis and coding process were applied. The credibility of the results was approved by peer auditsandmember checks. Results: The results indicate that ethical and professional criterion related to research supervision can be categorized into four main themes: issues related to students, issues related to teachers, issues related to academic departments, issues related to defense sessions. Conclusion: To reach the desired condition, we need to pave suitable legitimate grounds, help to meet teachers' and students' needs, and let people experience internal control by applying ethical frameworks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Framework
  • Dissertation and Thesis
  • Qualitative Study
  • Research Supervision
احمدی زاده، سعید. (1387). کند و کاوی در رابطه استاد و دانشجو. روزنامه خراسان. شماره 17134. سه شنبه، 28 آبانماه 1387.
ساکی، رضا (1390). اخلاق در پژوهش­های آموزشی و مولفه­های آن، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 2.
شعبانی­ورکی، بختیار، حسین قلی­زاده، رضوان (1385). بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 12(1(39))، ص 1-22.
عطاران، محمد و ملکی، صغری (1388). تجربه­های دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه­ریزی درسی، نهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دانشگاه تبریز.
صفایی موحد، سعید، عطاران، محمد (1389) واکاوی هنجارهای موثر بر انتخاب استاد راهنما در حوزه­های محض (علوم ریاضی) و میان­رشته­ای (علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدارشناختی، فصلنامه مطالعاتمیان رشته­ای در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 4، ص 95-121.
محبت، هدیه، فتحی واجارگاه، کورش و ابوالقاسمی، محمود (1389) آسیب­شناسی روابط استاد راهنما- دانشجو در دانشکده های معماری: یک مطالعه موردی، رهپویه هنر (فصلنامه علمی- پژوهشی ویژه هنر)، دوره سوم، شماره 13، ص 70-60.
ملک، حسین (1381) بررسی تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش  عالی دورههای دکتری علوم انسانی- از منظر اعضای هیات علمی این دورهها، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،  دورة دوم (پیایی 31)، ص 327-354.
نیلی، محمدرضا، نصر، احمد رضا و اکبری، نعمت اله (1386). بررسی کیفیت راهنمایی پایان­نامه­های دوره کارشناسی ارشد، دوماهنامه علمی پژوهشیِ دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال 14. شماره 24، ص 37-64.
Agbetaiafa D. (2010), “Evaluating Effective Teaching in College Level Economics Using Student Ratings of Instruction: A Factor Analytic Approach”, Journal of College Teaching and Learning, Vol. 7, No. 5, pp 57-66.
Alweshahi, Y. Cook, D. (2009), “Domains of Effective Teaching Process Students Perspectives in Tow Medical Schools”, University of Alberta, Use, Vol. 31, pp. 125-130.
Armitage, A. (2006). "Consultant or Academic?: Frameworks of Supervisory Practice to Support Student Learning and Postgraduate Research: The Higher education Academy Annual Conference held at RoyalHollowayCollege. London: Royal Holloway College.
Acker, S. (2001). The Hidden Curriculum of Dissertation Advising. In The Hidden Curriculum in Higher Education. London: Rutledge.
Burnett, P. C. (1999). "The supervision of doctoral dissertations using a collaborative cohort model." Counselor Education and Supervision 39(1): 46.
Calvert, B. and Casey, B. (2004). "Supporting and Assessing Dissertations and Practical Projects in Media Studies Degrees: Towards Collaborative Learning." Art Design and Communication in Higher Education, Vol. 3 no. 1, pp 47-60?
Delany, D. (2011). A Review of the Literature on Effective PhD Supervision. (Center for Academic Practice and Student Learning). [online] (Last visited: 25 March 2011). :www.tcd.ie/CAPSL/assets/.../Effective_Supervision_Review.doc,
Grevholm, B. Person L. E. and Peter, W. (2005). A Dynamic Model for Doctoral Students and Guidance of Supervisors in Research Groups. In Educational Studies in Mathematics, 60(2), 173-179.
Guillermo, Aranda-Mena (2011) an Alignment Model for the Research Higher Degree Supervision Process Using Repertory Grids. [online]: www.mams.rmit.edu.au./lfgybhvmldip1.pdf,
Lee, N (2009). Professional doctorate supervision: Exploring student and supervisor experiences. In Nurse Education Today, Vol 29. pp 641-648.
Lee, A. M. (2007). Developing effective supervisors: Concepts of research supervision. South African Journal of Higher Education, 21(4): 2007, pp. 680-693.
Kantek, F. and Gezer, N. (2008). Faculty members’ use of power: midwifery students’ perceptions and expectations. In Midwifery, 10.
Ray S. (2007). Selecting a Doctoral Dissertation Supervisor: Analytical Hierarchy Approach to the Multiple Criteria Problem. International Journal of Doctoral Studies, Vol 2, pp. 23-32.
Thompson, D, Kirk man, S, Watson, R, and Stewart, S. (2005). Improving Research Supervision in Nursing. In Nurse Education Today, Vol. 25, pp 283-290.
Valkanas, T. (2008). An Exploratory Study of the Supervision of PhD/ Research Students’ Theses. In Innu High Eddo. 32: 297-311.